• Kitap Tanıtımı: İş Sözleşmesinin Devri

  Yayın Kurulu

  img1 

   

  İş Sözleşmesinin Devri

  Dr. Candan ALBAYRAK ZİNCİRLİOĞLU

  Filiz Kitabevi/İstanbul/2015

  Çalışmada iş sözleşmesinin devri dışındaki diğer üçlü ilişkiler yani asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici (ödünç) iş ilişkisi ve işyeri devri, sadece iş sözleşmesi devriyle benzer kurumlar olması ve bu kurumların birbirleriyle karıştırılabilmesi nedeniyle, genel hatlarıyla ele alınıp iş sözleşmesi devriyle farklarının ortaya konulmasına çalışılmış, her biri çok kapsamlı olduğundan ve ayrı bir tez konusu olabilecek nitelikte olduğundan detaya inilmemiştir. 

  Çalışmada iş sözleşmesinin devri kurumu ile ilgili olarak ulusal düzenlemelerin yanında uluslararası düzenlemeler ile Yargıtay kararlarına da mümkün olduğunca yer verilmiş ve özellikle önem arz eden iş sözleşmesinin devrinin hukuki sonuçları üzerinde ağırlıklı olarak durulmuştur.

  "İş Sözleşmesinin Devri" isimli çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, sözleşme kavramı kısaca açıklandıktan sonra genel hükümlere göre sözleşmenin devri, sözleşmenin devrini açıklayan teoriler, sözleşmenin devri ile benzer hukuki ilişkilerin karşılaştırılması, sözleşmenin devrinin türleri, hukuki niteliği, şartları, şekli ve Türk Borçlar Kanununda sözleşmenin devri ile ilgili hükümler incelenmiştir. 

  İkinci bölümde, iş sözleşmesi kavramı ile ilgili kısaca bilgi veril-dikten sonra Türk iş hukukunda iş sözleşmesinin devri ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

  Üçüncü bölümde, genel sözleşme devirlerinden ve iş hukukunda asıl işveren alt işveren ilişkisi, geçici (ödünç) iş ilişkisi, işyeri devri gibi üçlü ilişkilerden sonuçlan itibariyle farklılık gösteren iş sözleşmesinin devrinin hukuki sonuçlan ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

  Konu Başlıkları

  img2 

  Sözleşmenin Devri

  img3 

  Türk İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Devri

  img4 

  İş Sözleşmesinin Devrinin Hukuki Sonuçları

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ