• Kitap Tanıtımı

  Yayın Kurulu

   

  img1 

  Deniz İş Hukuku
  Bektaş KAR
  2014/05 Baskı, 258 Sayfa
  ISBN 978-975-464-670-2

   

  "Deniz İş Hukuku Ders Kitabı" adlı çalışma iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurmuş, bilimsel ve objektif bir eserdir. Mevzuat hükümlerini açıklayan, yorumlayan, bu hükümleri yüksek mahkeme kararlarını titizlikle kritik tahlile tabi tutan incelemesi, çıkarılması artık zorunluluk haline gelmiş Deniz İş Kanununun hazırlık çalışmalarına ışık tutacaktır. Akademisyenlerin ve öğrencilerin kullanabileceği güncel bir eserdir.

  Kitabın Konu Başlıkları

  ·       Genel Bilgiler

  ·       Deniz İş Hukuk Kavramı

  ·       Deniz İş Hukukunda Yorum

  ·       Deniz İş Hukukunun Kaynaklan

  ·       Deniz İş Kanunu'nun Diğer Kanunlarla İlişkisi

  ·       Deniz İş Hukukunda İş Güvencesi

  ·       Deniz İş Denetimi

  ·       Deniz İş Yargısı

  ·       Temel Kavramlar

  ·       Deniz İş Hukukunda İşçi; Gemiadamı

  ·       Deniz İş Hukukunda İşveren

  ·       Deniz İş Hukukunda İşveren Vekili

  ·       Deniz İş Hukukunda Alt İşveren ve Ödünç İş İlişkisi Uygulaması

  ·       Deniz İş Hukukunda İşyeri Kavramı

  ·       Deniz İş Hukukunda İşyeri (gemi) Devri

  ·       Deniz İş Sözleşmesi

  ·       Deniz İş Hukukunda Ücret

  ·       İşin düzenlenmesi

  ·       Deniz iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları

  ·       Gemiadamlarının iş sağlığı ve güvenliği

   

  img2 

  İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

  Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ / Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT

  On İki Levha Yayıncılık

   

  İş sağlığı ve güvenliği günümüzde pek çok lisans ve lisansüstü programında bağımsız ders olarak okutulmaktadır. Bu da sadece iş sağlığı ve güvenliğine yönelik bir mevzuat ihtiyacını hissettirmiştir. Öte yandan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemeler sadece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunu'nda yer almamaktadır. Nitekim bu alana ilişkin olarak diğer kanunlarda da düzenlemeler bulunmaktadır. Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine yer verilmesi uygun görülmüştür. Öte yandan işverenin iş sağlığı ve güvenliği alma yükümünün çerçevesinin belirlenmesinde ve somutlaştırılmasında tali mevzuatın da büyük önemi bulunmaktadır. Tali mevzuat kapsamında ilgili yönetmelik ve tebliğlere konularına göre sınıflandırma yapılarak yer verilmiştir. Yönetmeliklerin bazılarının çok sayıda eki de bulunmaktadır. Derlemenin sayfa sayısını artırmamak ve kullanışlı olmasını sağlamak için sadece gerekli görülen eklere yer verilmiş, yer verilmeyen eklerin ise başlığı zikredilerek atıf yapılmıştır.

  Kuşkusuz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının oluşturulmasında uluslararası normlar da büyük önem taşımaktadır. Bunlardan başlıca Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerine yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür. Bu sözleşmelerin ILO Türkiye Ofisi tarafından yapılan çevirileri esas alınmıştır.

   

   

  img3 

  Toplu İş Hukuku Dersleri

  Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ

   

  ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

  (DERS KİTAPLARI)

  Bu kitap esas itibariyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki öğrencilerimin ders kitabı ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta zaman zaman ve uygun düştüğü ölçüde Yargıtay kararlarının kısa metnine yer verilmiştir. Ayrıca, bu çalışmaya öğrencilere yönelik bir ders kitabı ortaya çıkarmak amacıyla başlanmış ise de, zaman içerisinde kapsamı, uygulayıcılar bakımından yararlı olması amacıyla, bir miktar genişletilmiştir. Bu nedenle de yargı kararlarına yer verilmesi tercih edilmiştir.

   

   

  img4 

   

  İş Hukukunda Dinlenme ve İzin Hakları

  Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk İş Hukukunda

  Dr. Öğr. Üyesi Namık HÜSEYİNLİ

  Adalet Yayınevi

  Çalışma hayatı açısından dinlenme hakları işçinin yaşam standardını yükseltecek ve insan onuruna yakışır asgari bir hayat düzeyi sağlayacak temel haklardandır. Çalışma süreci içinde ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller ile yıllık ücretli izin gibi koruyucu haklar, işçinin temel gereksinimini karşılayacak, işçinin dinlenmesini, fiziki ve ruhsal sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Bu çalışmada, dinlenme hakları içinde değerlendirilen haklar ile birlikte dinlenme hakları dışında kalan diğer izin hakları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

  Türk iş hukuku öğretisinde birçok bilimsel çalışmalarda ele alınmış dinlenme ve izin hakları düzenlemeleri ışığında, çok fazla araştırılmamış iki ayrı ülkenin, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu çalışma mevzuatları incelenmiş ve karşılaştırmalı iş hukuku çalışmalarında çeşitli sorulara aranan cevaplar açısından farklı bir hukuk siteminin öngördüğü çözüm yolları iş hukuku öğretisinin dikkatine sunulmuştur.

  img5 

  Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisi

  Huriye Hilal YILMAZ

  Onikilevha Yayınevi

  Toplu iş sözleşmesi, sahip olduğu emredici etki ve doğrudan etki sayesinde kapsamına aldığı iş sözleşmeleri üzerinde normatif etkiye sahip olur. Toplu iş sözleşmesi taraflarının geçirmiş oldukları toplu görüşmeler neticesinde toplu iş sözleşmesinde öngörülen haklar, iş sözleşmesi taraflarının tasarrufunda olmaksızın sağlanır. 6356 sayılı Kanun m.36 hükmü, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olamayacağını ve iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin alacağını düzenlemiştir. Böylece toplu iş sözleşmesi hükümleri ile işçilere tanınan kanunun nisbi emredici hükümleri ve iş sözleşmelerinden daha yüksek haklar, emredici etkinin koruması altında olur. Çalışmamızda toplu iş sözleşmesinin emredici etkisinin kapsamı, emredici etkiye aykırı olan bireysel nitelikli anlaşma hükümlerinin geçerliliği, toplu iş sözleşmesinin emredici etkisinin işçilerin vazgeçme sonucunu doğuran işlemleri bakımından değerlendirilmesi ve son olarak toplu iş sözleşmesinin emredici etkisinin sona ermesi konuları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Bu çerçevede ve Hukukumuza uygun düşen, Hukukumuzdaki boşlukları doldurabilecek şekilde Alman Hukuku düzenlemeleri de açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma hazırlanırken, 2822 sayılı Kanun ve 6356 sayılı Kanun döneminde uygulamaya ışık tutan Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir

   

  İçindekiler
  Giriş
  I. Konunun Önemi
  II. Konunun Sınırlanması
  III. Konunun Sunulması

  BİRİNCİ BÖLÜM
  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMREDİCİ ETKİSİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
  I. Konuya İlişkin Terim Sorunu
  II. Emredici Etki Kavramı
  A. Genel Olarak
  B. Emredici Etkinin Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ile İlişkisi
  C. Emredici Etkinin Hukuki Dayanağı
  D. Toplu İş Sözleşmesinin Koruma İşlevi ve Emredici Etkisi ile İlişkisi
  E. Emredici Etkiye Sahip Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinin Hukuki Niteliği
  III. Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisinin Tarihi Gelişimi
  A. Mülga Kanunlarda Emredici Etki
  B. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda Emredici Etki
  IV. Toplu İş Sözleşmesinin Normatif Etkisi
  V. Emredici Etkinin Toplu İş Sözleşmesinin Doğrudan Etki ve Art Etkisi İle İlişkisi
  A. Emredici Etki Doğrudan Etki İlişkisi
  B. Emredici Etki Art Etki İlişkisi
  VI. Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisinin Kapsamı
  A. Süre Bakımından Kapsamı
  B. Yer Bakımından Kapsamı
  C. Kişiler Bakımından Kapsamı
  D. Konu Bakımından Kapsamı

  İKİNCİ BÖLÜM
  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI BİREYSEL NİTELİKLİ ANLAŞMALARIN GEÇERLİLİĞİ
  I. Genel Olarak
  II. Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Olma Halleri
  A. Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Girdiğinde Hali Hazırda Uygulanmakta Olan İş Sözleşmesinin Aykırı Hükümleri
  B. Toplu İş Sözleşmesi Yürürlüğe Girdiğinde Uygulanmakta Olan İş Sözleşmesinde Sonradan Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Şekilde Yapılan Değişiklikler
  C. İşverenin Tek Taraflı Olarak Yaptığı Düzenlemelerin Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Olması
  D. Kanuna ve Toplu İş Sözleşmesine Karşı Hile Oluşturan Durumlar
  III. Toplu İş Sözleşmesine Aykırı Anlaşmaların Geçerliliği
  A. Geçersiz Olduğunu Kabul Eden Görüş
  B. İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girdiği Tarihe Göre Farklı Sonuçlar Oluşacağını Kabul Eden Görüş
  C. Aykırı Hükümlerin Uygulanmasının Geçici Olarak Engellendiğini Kabul Eden Görüş
  D. Görüşümüz

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARINDAN VAZGEÇMESİ
  I. Genel Olarak
  II. Hakkın Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanması
  A. Toplu İş Sözleşmesi İle Öngörülen Haklar
  B. Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Hakkın Doğmuş Sayılması
  III. İşçinin Haklarından Vazgeçmesinin Geçerliliği
  A. Vazgeçme ve Benzer Kavramlar
  B. İşçinin Haklarından Vazgeçmesinin Geçerliliği
  IV. Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Haklardan Vazgeçmenin Geçerliliği
  A. Genel Olarak
  B. Öğretideki Görüşler
  C. Alman Hukukunda Yer Alan Özel Düzenleme: TVG § 4 Abs. 4

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN EMREDİCİ ETKİSİNİN SONA ERMESİ
  I. Emredici Etkiyi Sona Erdiren Hallere İlişkin Genel Açıklamalar
  II. Emredici Etkinin Toplu İş Sözleşmesinin Süresinin Bitimiyle Sona Ermesi
  A. Toplu İş Sözleşmesinin Süresinin Bitimi
  B. Toplu İş Sözleşmesinin Süresinin Bitimiyle Sona Ermesinin Hükümleri
  C. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdirmeyen Haller
  III. Emredici Etkinin Engellenmesi
  A. Emredici Etkinin Taraflarca Kaldırılması
  B. İşçi Lehine Şart İlkesinin Uygulanması
  IV. İşyerinin Tamamen veya Kısmen Devri
  V. İşçinin Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanmasının Sona Ermesi
  VI. Emredici Etkinin Sona Ermesinin Hükümleri
  A. Toplu İş Sözleşmesinin Emredici Etkisinin Sona Ermesinin Normatif Hükümleri Üzerindeki Etkisi
  B. Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Tarafların Hak ve Borçlarına İlişkin Hükümleri Üzerindeki Etkisi

   

  img6 

  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Şerhi

  Seracettin GÖKTAŞ / Gökhan YILMAZ

  Seçkin Yayıncılık

  Ülkemizde 1982 Anayasasından sonra yürürlüğe giren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'na yönelik eleştirileri karşılamak ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu bir düzenleme yapmak amacıyla 18.10.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kabul edilmiştir.

  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, işçi ve işveren sendikaları ile konfederasyonların kuruluşu, yönetimi, işleyişi, denetlenmesi, çalışma ve örgütlenmesine ilişkin usul ve esaslarla birlikte işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını belirlemek üzere toplu iş sözleşmesi yapmalarına, uyuşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemelerine, grev ve lokavta başvurmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Örgütlenme, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını düzenleyen bu Kanunun başarısı kuşkusuz sendikal hak ve özgürlükleri ne derecede genişlettiğiyle ölçülebilir. Bu bağlamda Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar geçen zaman içinde yapılan uygulamalar düzenlemenin başarısını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür.

  Toplu iş ilişkilerini düzenleyen Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'yla ilgili bugüne değin şerh, ders kitapları, monografi, makale gibi pek çok eser yazılmıştır. Bununla birlikte yeni denilebilecek olan bu Kanunun pek çok hükmünün anlam ve kapsamına ilişkin tartışmalar devam etmektedir. Sözü edilen Kanun şerhinin hazırlanmasındaki amaç, alternatif bir kaynak olarak toplu iş hukuku literatürüne katkıda bulunulmasıdır.

  Bir kanun şerhinin yazımında kanunun gerekçesi ve bilimsel görüşlerin yanında yargı içtihatları da önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle maddelerin gerekçe ve açıklamalarından sonra şerhin kapsamına değer katacağı düşüncesiyle, Yargıtay emsal kararları da özetiyle birlikte ilişkin oldukları maddelerin altına yazılmıştır.

  Kitap yazarlarının Kanunun uygulanmasıyla ilgili Yargıtay Dairesinde yıllarca görev yapmalarının kazandırdığı bilgi ve birikim değerlendirilerek, uygulayıcıların istifadesine sunulmuştur.

   

  Konu Başlıkları

  img7 

  Amaç ve Tanımlar

  img8 

  Kuruluş Esasları ve Organlar

  img9 

  Üyelik

  img10 

  Güvenceler

  img11 

  Faaliyetler

  img12 

  Kuruluşların Gelirleri, Denetimi ve Kapatılması

  img13 

  Toplu İş Sözleşmesinin Genel Esasları

  img14 

  Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması

  img15 

  Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümü

  img16 

  Yüksek Hakem Kurulunun Kuruluşu ve

  img17 

  Çalışma Esasları

  img18 

  Grev ve Lokavt

  img19 

  Çeşitli ve Son Hükümler

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  777

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ