• Kavram Endeksi

  Yayın Kurulu

   

  YARGITAY KARARLARINA GÖRE ARAMA DİZİNİ

   

  A

  Akdin Feshinde Ödenen Yıllık İzne Yasal Faiz Uygulanmasının Gerekmesi

  13/256

   

  Alt İşveren Muvazaa

  13/226

   

  Alt İşveren Nedeniyle Ortaya Çıkan İşçi Fazlalığının Geçerli Fesih Nedeni Olması İçin Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyulmasının Gerekmesi

  13/224

   

  Alt İşverenle Asıl İşverenin Birlikte Sorumlu Olması

  13/300

   

  Alt İşverenlerin Araştırlmasının Gerekmesi

  13/226

   

  Altı Aylık Kıdemin Belirlenmesinde Tanıkların Dinlenmesinin Gerekmesi

  13/264

   

  Ara Dinlenmesi Yapılmadan Çalışmanın Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  13/291

   

  Asıl İşverenin Dayanışmalı Sorumluluğu

  13/187

   

  Askerlik Sonrası İşe Alınmayan İşçinin İşe İade Davası Açamayacağı

  13/216

   

  Askerlik Sonrası İşe Almama

  13/216

   

  Askerlik Süresinin Askı Hali Olmaması

  13/216

   

  Avans Niteliğinde Olma

  13/333

   

  Aynı İşveren Yanında Farklı Tarihlerde İki Dönem Çalışma

  13/289

  B

  Bağ-Kur Prim Borçlarının Belirlenmesi

  13/318

   

  Başka Depertmanlardan Bu Bölüme İşçi Kaydırma

  13/219

   

  Belediyelerin İhale Yoluyla Hizmet Almak İçin İşleri Alt İşverene Devir Edebilmeleri

  13/224

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Koşulun Bulunmaması

  13/279

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışmayı Gerektirecek Objektif Nedeninin Bulunmaması

  13/283

   

  Beş Yıldır Çalışan İşçinin Feshe Kadar Yabancı Dil Yeterliliğinin Sorun Oluşturmaması

  13/248

   

  Bilirkişi İncelemesinde İşverence Tek Yanlı Olarak Sunulan Belgelerle Yetinilemeyeceği

  13/189

   

  Bir Başka İş Önermeme

  13/200

   

  Bölüm Kapatıp Alt İşverene Verme

  13/219

  Ç

  Çıkartılacak İşçileri Belirleyen Kriterlerin Genel Ve Objektif Olarak Uygulanmış Olmasının Gerekmesi

  13/198

  D

  Devamlılık Arz Eden Bir İşte Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle Çalışma

  13/283

   

  Dökülecek Yemek Artıklarının Götürülmesi

  13/253

  E

  Eda Davasının Açılabileceği Durumlarda Tespit Davası Açılamaması

  13/270

   

  Eksik İnceleme

  13/195

   

  Emekliliği Dolan İşçinin Çıkartılması Uygulamasının Genel Ve Objektif Bir Uygulama Olduğunda Geçerli Fesih Nedeni Olabileceği

  13/224

   

  Emeklilik Nedeniyle İşçinin İş Sözleşmesini Fesihi

  13/293

   

  Faizin Temerrüd Tarihinden Başlayacağı

  13/222

   

  Fazla Çalışma Sürelerinin Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  13/238

   

  Fazla Çalışma Ücreti

  13/302

   

  Fazla Çalışma Ücretine Karar Verilmesinin Gerekmesi

  13/233

  F

  Fazla Çalışma Ücretlerinin Fazla Çalışmanın Yapıldığı Tarihde Ki Ücretler Esas Alınarak Yapılmasının Gerekmesi

  13/238

   

  Fazla Çalışma Yapıldığının İşyerinde Çalışmayan Tanıklarla Kanıtlanamayacağı 

  13/183

   

  Fazla Çalışmadan İndirim Yapılması

  13/229

   

  Fazla Çalışmaların Ara Dinlenmeler Düşüldükten Sonra Hesaplanmasının Gerekmesi

  13/291

   

  Fazla Çalışmaların Ara Dinlenmesi Düşülmeden Hesaplanmış Olması

  13/291

   

  Feshin Geçerli Hale Gelmesi

  13/203

   

  Feshin Son Çare Olması İlkesi

  13/241

   

  Fesih İşleminde Gösterilen Gerekçeyle İşverenin Çelişkili Uygulama İçerisine Girmesi

  13/241

   

  Fesih İşleminin Eylemin Niteliğine Göre Orantısız Olması 

  13/181

   

  Fesih Tarihinde Yaşlılık Aylığı Almayı Hak Etmemiş Olma

  13/287

   

  Fesih Tarihindeki İşçi Sayısının İşe İade Davası Açan İşçilerle Birlikte Belirlenmesi

  13/264

   

  Fesih Tarihinden Sonra Savunma Alınmış Olması

  13/213

   

  Fesihten Sonra Tutulan Tutanaklara Dayanılamayacağı

  13/276

  G

  Gecikme Zammının Faiz Niteliğinde Olması Ayrıca Faiz Uygulanamayacağı 

  13/322

   

  Geçerli Feshi Kanıt Yükünün İşverende Olması

  13/219

   

  Geçerli Fesih Nedenini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverende Olması

  13/241

   

  Geçersiz Fesih

  13/177-200-206-209-211-219-235-241-248-276-

   

  Genel Müdürün İzin Vermiş Olması

  13/253

   

  Genel Tatil ve Fazla Çalışma Ücretlerinin Ayrı Ayrı Talep Edilmesinin Gerekmesi

  13/229

   

  Gerçek Ücretin Belirlenmesi Zorunluluğu

  13/231

  H

  Hak Sahibi Anne Babaya Gelir Bağlanıp Bağlanmadığının Araştırılması

  13/335

   

  Hak Sahiplerine Dava Dışı Ödenen Tazminatlar

  13/333

   

  Hak Sahiplerine Dava Dışı Ödenen Tazminatlar İle Hak Edilen Tazminat Arasında Açık Oransızlığın Bulunması

  13/331

   

  Haklı Fesih Nedenlerine Dayalı Fesihte Savunma Almanın Gerek-Memesi

  13/276

   

  Haksız Ancak Geçerli Fesih

  13/181

   

  Haksız Fesih

  13/246-253

   

  Hizmet Süresinin Geçtiği Son Kurumca Yaşlılık Aylığının Bağlanmasının Gerekmesi

  13/308

  I

  Islahla Manevi Tazminat İstenememesı

  13/329

  İ

  İbraname

  13/262-268

   

  İbraname Sonrası Hakların İbranameye Dayanarak Red Edilemeyeceği

  13/262

   

  İbranamedeki İmzaya İtiraz Edilmemesi İbranamenin Bağlayıcı Olması

  13/268

   

  İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  13/303

   

  İdari Para Cezasında Zaman Aşımı

  13/322

   

  İhbar Önellerine Altı Hafta Eklenmesiyle Bulunan Süreyi Aşmayan Raporlu Sürenin Geçerli Fesih Nedeni Olamayacağı

  13/211

   

  İhbar Tazminatı

  13/283

   

  İhbar Tazminatından Son İşverenin Sorumlu Olması

  13/187

   

  İhbar Tazminatının Hak Edilemeyeceği

  13/244-295

   

  İhtarnamenin Ticari İtibarı Zedeler Nitelikte Olmaması

  13/206

   

  İhtarnameyi Rakip Firmaya Davacının Faksladığının Kanıtlanamaması

  13/206

   

  İki Ayrı Tüzel Kişinin Ortak Girişim Adı Altında İş Almaları 

  13/172

   

  İlk Dönem Çalışmanın Kıdem İhbar Tazminatı Ödenerek Sonlandırılması

  13/289

   

  İlk Dönem Çalışmanın Son Dönemle Birleştirilerek Kıdem Tazminatının Hesaplanamayacağı

  13/289

   

  İmza İncelemesinin Yapılmasının Gerekmesi

  13/271

   

  İmzalı Ücret Bordrolarında Fazla Çalışmanın Tahahkuk Ettirilmemiş Olması

  13/233

   

  İmzalı Ücret Bordrosu

  13/285

   

  İstifa Eden İşçi Açısından TİS Hizmet Akdi Olarak Devam Edemeyeceği

  13/258

   

  İstifadan Sonrada İşyerinde Kesintisiz Çalışmanın Sürmesi

  13/209

   

  İş Güvencesi Kapsamında Bulunan İşçi

  13/266

   

  İş Güvencesi Kapsamında Olan İşçinin Kötü Niyet Tazminatı İsteyemeyeceği

  13/238

   

  İş Koşullarının Esaslı Bir Şekilde Değiştirilmesi

  13/295

   

  İş Koşullarının İş Sözleşmesi Devam Ederken Yönetmelikle Değiştirilmesi

  13/297

   

  İş Organizasyonunda Değişiklik

  13/200

   

  İş Sözleşmesinin İstifayla Sona Erdiğinin Kabul Edilemeyeceği

  13/209

   

  İşçinin Değişikliğe Onayının Gerekmesi

  13/297

   

  İşçinin Feshi

  13/244-287-295

   

  İşçinin Feshinden Sonra Gerçekleşen Sebeplerin Fesih Gerekçesi Olamayacağı

  13/293

   

  İşçinin Feshinden Sonra İşverenin Feshinin Kabul Edilemeyeceği

  13/293

   

  İşçinin Haklı Bir Neden Olmadan İşe Başlatma Davetine Uymaması 

  13/203

   

  İşçinin İmzalı Ücret Bordrosuyla Bağlı Olması

  13/285

   

  İşe İade

  13/300

   

  İşe İade Davası Açma Süresinin Tebliğden Başlaması 

  13/171

   

  İşe İade Davası Kesinleşmeden İşe Başvurunun Geçersiz Olması

  13/260

   

  İşe İade Davası Sürerken Bir Günde Olsa İşe Başlamanın Davayı Konusuz Kılacağı

  13/274

   

  İşe İade Davasında Talepten Daha Azına Hükmedilmesi

  13/281

   

  İşe İade Davasının Amacı 

  13/203

   

  İşe İade Davasının İş Sözleşmesi Sürerken de Açılabileceği

  13/171

   

  İşe İade Sonrası Fark Kıdem Tazminatı ve Çalıştırılmayan Süre Ücreti

  13/231

   

  İşe İade Tazminatından Gelir Vergisi Kesilmesinin Gerekmesi

  13/305

   

  İşe İade Tazminatının Yasanın Belirlediği Sınırlar İçerisinde Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/272

   

  İşi Yavaşlatma Eyleminin Kanıtlanamaması

  13/276

   

  İşin Süreli Olup Olmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/279

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Hangi Objektif Kriterlere Göre Belirlendiğinin Araştırılması Zorunluluğu

  13/189

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Seçiminde Uygulanan Kriterlerin Hukuken Korunabilir Olmasının Gerekmesi

  13/198

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Tamamına Yakının Sendikalı İşçilerden Seçilmesi

  13/189

   

  İşverenin Göz Altı Sonrası İşe Almaması

  13/235

   

  İşverenin Hakareti Üzerine İşçinin İşi Terk Etmesi

  13/185

   

  İşverenin İşçiyi Feshe Zorlamak İçin İş Koşullarını Ağırlaştırması

  13/244

   

  İşverenin Ticari İtibarını Zedeleme İddiası 

  13/206

   

  İşverenin Yetki Tespitine İtiraz Etmiş Olması

  13/248

   

  İşyeri Dışında Bir Suç Nedeniyle Göz Altına Alınma

  13/235

   

  İşyeri Konseyinin Sendikal Örgütlenmeye İlişkin Talepleri

  13/248

   

  İşyerinde Amir Konumunda Olan İşçinin Kendisine Bağlı Bayan İşçiyle İşyeriyle İlgili Olmayan Bir Nedenle Tartışmaya Girmesi

  13/195

   

  İşyerinde İşçi Fazlalığının Olup Oluşmadığının Araştırılması

  13/198

  K

  Kıdem Tazminatı

  13/185-244-246-295

   

  Kıdem Tazminatına Bankalarca Fiilen Uygulanan En Yüksek Mevduat Fazinin Uygulanmasının Gerekmesi

  13/251

   

  Kıdem Tazminatına İlişkin İki Adet Ödeme Belgesinin Olması

  13/303

   

  Kıdem Tazminatının Reddinin Gerekmesi

  13/287

   

  Kusur Raporunun Uzman Bilir Kişilerce Hazırlanmasının Gerekmesi

  13/315

  M

  Malüliyet Oranına İtirazın Değerlendirilmesinin Gerekmesi

  13/327

   

  Meslekte Kazanma 2/3 Oranın Altında Kaybetmesi Durumunda Pasif Dönemin Tavan Hesabında Dikkate Alınmaması 

  13/311

   

  Meslekte Kazanma Oranına İtiraz Sürecinin Beklenmesinin Gerekmesi

  13/315

   

  Mevsimlik İşçinin Kesintisiz Çalıştığı Dönemler İçin Yıllık İzin Hak Edebileceği

  13/180

   

  Mevsimlik İşte Askıya Alma İşleminin Fesih Anlamına Gelmediği

  13/189

   

  Mevsimlik  İş

  13/189

   

  Miktar İçeren İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  13/262

   

  Müdür Yrd.Kadrosunun Kaldırılarak Şeflik Yapılması

  13/200

  O

  On Günlük Süre Geçtikten Sonra İşe Başvurulduğunda İşe İade ve Çalıştırılmayan Süre Ücretinin Hak Edilemeyeceği

  13/260

   

  Ortak Girişim İçerisinde Yer Alan İşverenin İşveren Sıfatının Devam Edeceği

  13/172

   

  Ödeme Belgesinin Kısmi İfayı İçeren Makbuz Niteliğinde Olması

  13/331

   

  Performans Değerlendirmesinde Dış Etkenlerin Dikkate Alınmaması 

  13/177

  R

  Raporlu Süre

  13/211

   

  Red Vekalet Ücretine Karar Verilemeyeceği

  13/281

   

  Rücu Davasının 1 ve 10 Yıllık Zaman Aşımı Sürelerine Tabi Olması

  13/311

  S

  Sadece İşe Başlatmama Tazminatı Alma Amacının İş Güvencesi Hükümleriyle Korunamayacağı

  13/203

   

  Savunmanın Yeminle Çelişmesi

  13/246

   

  Sendikal Fesih İddiasının Değerlendirilmesi

  13/226

   

  Sendikal Nedenin Varlığının Net Olarak Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/276

   

  Sigortalının Bağlı Olduğu Kurumun Yasayla Değiştirilmesi

  13/308

   

  Sonradan Gönderilen Yazılı Feshin Sonuca Etkili Olmaması

  13/213

  T

  Tanık Dinletilmeyeceği Beyanından Sonra Ortaya Çıkan Olgular İçin Tanık Dinlenebileceği

  13/274

   

  Tanıkların Fazla Çalışma Yapıldığını Söylemeleri

  13/233

   

  Temerrüd Tarihinin TİS Kararlaştırılan Ödeme Tarihine Göre Belirleneceği

  13/222

   

  Terkin Fesih Anlamına Gelmesi

  13/185

   

  TİS Sona Erdiği Tarihte İstifa Nedeniyle Taraf İşçi Sendika Üyeliğinin Sona Ermiş Olması

  13/258

   

  Toplu İş Sözleşmesi Fark Alacakları

  13/222

   

  Toplu İş Sözleşmesinde Düzenlenen Cezai Şarttan Yararlanamayacağı

  13/266

   

  Toplu İşçi Çıkartmanın İş Güvencesi Hükümlerini Geçersiz Kılacak Şekilde Kullanılamayacağı

  13/189

  Ü

  Ücret Bordrolarındaki İmzanın İnkar Edilmesi

  13/271

   

  Ücretin Emsal İşçiye Göre Belirlenemeyeceği

  13/233

  V

  Verimlilik Değerlendirmesinin Objektif Kriterlere Göre Yapılmaması

  13/177

  Y

  Yasal Sınırlar İçerisinde Kalması Koşuluyla Taleple Bağlı Kalınacağı

  13/272

   

  Yemin

  13/246

   

  Yemin Teklifinin Re’sen Yapılmasının Gerekmesi

  13/303

   

  Yetersiz Tanık Anlatımlarıyla Yetinilmemesi

  13/195

   

  Yıllık İzin Defteriyle İzinlerin Kullanıldığının Kanıtlanamaması

  13/255

   

  Yıllık İzin Mazeret Vb. Nedenlerle Hakkaniyet İndiriminin Yapılmasının Gerekmesi

  13/302

   

  Yıllık İzin Ücretinin İzne Çıkıldığında Ödenen Yıllık İzin Ücretinden Farklı Olması

  13/256

   

  Yönetmelik Hükümlerinin Objektif Ve Genel Olarak Uygulanıp Uygulanmadığının Belirlenmesinin Gerekmesi

  13/297

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ