• Kavram Endeksi 7. Sayı

  Yayın Kurulu

  Kavram Endeksi (7. Sayı)

  Alfabetik

  Başlık Adı

  Cilt/Sahife no

  A

  Alt İşveren Açısından Husumet Yokluğu

  7/217

   

  Alt İşveren Üst İşveren İlişkisinin Olup Olmadığının Saptanması

  7/198

   

  Altı İş Günü İçerisinde Değişikliğe İtiraz Etmemenin Değişikliğin Kabulü Anlamına Gelmesi

  7/158

   

  Alt-Üst İşveren İlişkisinin Varlığı Halinde İşe İadeden Alt İşverenin Sorumlu Olması

  7/198

   

  Ana Babaya Ölüm Sigortasından Aylık Bağlanması

  7/296

   

  Ana Dilde Eğitim Hakkı Demenin Sayısı Belirsiz Ana Dilin Kamusal Yaşama Çıkması

  7/129

   

  Ara Dinlenmesinin Fazla Çalışma Sayılabilmesi İçin Fiili Çalışılmanın Gerekmesi

  7/228

   

  Asgari İşçiliğin Maliyet Bedelinin %25 Eksiltilmesiyle Belirlenmesi

  7/288

   

  Asıl İşlerin Alt İşverene Verilmesinin Olanaklı Olmaması

  7/217

   

  Asıl Olanın Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olması

  7/231

   

  Ayda 10 Gün 24 Saat Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışma Süresinin Hesabı

  7/200

   

  Aykırılığın Giderilmesi İçin Süre Verilmesi Zorunluluğu

  7/195

   

  Aylık Bağlama Koşullarının Yeni Yasa Değişikliğiyle Değiştirilmesi

  7/296

   

  Aynı Dönemde Hamile Üç İşçinin İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  7/177

   

  Aynı Oranda İndirimin Rücu Davasında Da Yapılmasının Gerekmesi

  7/273

   

  Aynı Tarihte Sendikalı İşçilerle Birlikte Sendikasız İşçilerinde İşten Çıkartılması

  7/256

  B

  Başka İşyerinde Çalışmanın Boşta Geçen Sürenin Ücretinin Belirlenmesinde Etkili Olmaması

  7/219

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Haklı Bir Nedenin Bulunmaması

  7/226

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Koşulların Aranması

  7/231

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesi İçin Objektif Nedenin Bulunmasının Gerekmesi

  7/203

   

  Bilirkişi Raporundan Sonra Sunulan Ödeme Belgelerinin Değerlendirilmesi

  7/262

   

  Bordro Verme Yükümlülüğünün Fiili Çalışmadan Değil Ücret Ödenmesinden Doğan Bir Yükümlülük Olması

  7/279

   

  Bozma Dışı Bırakılan Alacakların Kesinleşmiş Olması

  7/264

   

  Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmesi

  7/264

   

  Bu Nedenle Derede Yıkanırken Geçirilen Kazanın İş Kazası Sayılması

  7/113

   

  Bu Nedenle Sigortalılığın Geçersiz Sayılamayacağı

  7/293

  C

  Ceza Davasında Aklanmanın Haklı Fesih Olgusunu Ortadan Kaldırmaması

  7/266

   

  Cumartesi Pazar Günlerinin İş Günlerinden Sayılmaması

  7/151

  Ç

  Çalışmama Hakkının Makinaları Durdurma Anlamına Gelmemesi

  7/172

   

  Çay Molalarının Çalışma Süresinden Düşülmesinin Gerekmesi

  7/262

  D

  Davacının Kusur Durumunun Uzman Bilirkişi Aracılığı İle Belirlenmesi

  7/260

   

  Davacının Niteliklerine Uygun İş Bulunamaması

  7/240

   

  Davacının Sendika Üyeliğinin Araştırılmasının Gerekmesi

  7/209

   

  Disiplin Kurulundan Geçirmeden İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

  7/234

   

  Doğrudan Sendikal Tazminat Talebiyle Dava Açamama

  7/222

  E

  Eksik İnceleme

  7/151-7/248-7/258

   

  Evlilik Nedeniyle Fesih

  7/250

   

  Eylemli Çalışma Belirlenmedikçe Sigortalılıktan Söz Edilemeyeceği

  7/109

  F

  Fark Kıdem Tazminatı

  7/181

   

  Fazla Çalışmadan Makul Bir İndirim Yapılması

  7/215

   

  Fazla Çalışmanın Günde Beş Saate Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  7/215

   

  Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası

  7/160

   

  Feshin Haksız Fesihe Dönüşmesi

  7/156

   

  Feshin Son Çare Olarak Düşünülmesi

  7/240

   

  Feshin Zorunlu Hale Geldiğinin Kanıtlanamaması

  7/177

   

  Fesih İçin Geçerli Bir Neden Belirtilmemiş Olması

  7/226

   

  Fesih Nedeninin Açık Ve Kesin Olarak Belirtilmemesi

  7/168

   

  Fesih Sebebinin Açık Ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmemiş Olması

  7/203

   

  Fesih Sonrası Tutulan Devamsızlık Tutanaklarının Öneminin Olmaması

  7/250

   

  Fiilen Çalışılmayan Bir Döneminde Sigortalı Sayılabileceği

  7/279

  G

  Geçerli Fesih

  7/154-7/240-7/187-7/172

   

  Geçersiz Fesih

  7/203-7/206-7/226

   

  Geçersiz Taşeronluk Sözleşmesi

  7/217

   

  Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi

  7/174

   

  Geçici İşsizlikten Dava Açılana Kadar Uzun Sürenin Geçmesi

  7/209

   

  Genel Kurulda Seçilen Şube Başkanın Görevine Yönetim Kurulunca Son Verilememesi

  7/211

   

  Görevlendirilen İşyerine Gitmeme

  7/252

   

  Grev İlan Tarihindeki Sendika Üye Sayısının ¾’Ün Belirlenmesinde Esas Alınacağı

  7/243

  H

  Hafta Tatili Ücretinden Hakkaniyet İndirimi

  7/254

   

  Haklı Fesih

  7/189-7/252

   

  Haklı Fesih Koşulları Yoksa Geçerli Feshin Koşullarının İncelenmesi

  7/260

   

  Haklı Nedenle Fesih

  7/269

   

  Haksız Ancak Geçerli Fesih

  7/191

   

  Haksız Fesih

  7/183-7/234

   

  Hizmet Alımı

  7/174

   

  Hüküm Bozulduktan Sonra Islah Yapılamaması

  7/264

  İ

  İbranamede Yer Alan Feshin Yasaya Uygun Yapıldığı İbaresinin Feragat Anlamına Gelmeyeceği

  7/168

   

  İbranamenin Kendi İçerisinde Çelişmesi

  7/258

   

  İbranamenin Savunmayla Çelişmesi

  7/179

   

  İhbar Önel Süresi İçerisinde İşçinin Emekli Olması

  7/181

   

  İhbar Tazminatı

  7/183

   

  İnşaat İşinde Asgari İşçilik Oranı

  7/288

   

  Islah Yoluyla Sendikal Tazminat Davasına Dönüştürülebilmesi

  7/160

   

  İsteğe Bağlı Sigortalı Olmak İçin İstem Öncesi 506 Sayılı Yasaya Göre Tescilinin Bulunmasının Gerekmesi

  7/125

   

  İş Akışının İşçinin Davranışı Nedeniyle Bozulması

  7/191

   

  İş Güvencesi Kapsamındaki İşçi

  7/222

   

  İş Güvencesinin Kapsamına Girmeme

  7/164

   

  İş İlişkisinin Niteliği

  7/269

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişiklik

  7/158-7/183

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişliğin İşçinin Yazılı İznine Bağlı Olması

  7/150

   

  İş Koşullarının Esaslı Bir Şekilde Değiştirilmesi

  7/170

   

  İş Müfettişi Raporlarının Aksi Sabit Olana Kadar Geçerli Olması

  7/179

   

  İş Sözleşmesinde İşçinin İşverenin Değişik İşyerlerinde Çalışmayı Kabul Etmesi

  7/252

   

  İş Sözleşmesinde Nakil Serbestisinin Bulunması

  7/224

   

  İş Sözleşmesinin Baştan İtibaren Belirsiz Sayılması

  7/231

   

  İş Ve Sosyal Güvenliğe İlişkin Konuların Kamu Düzeninden Olması

  7/285

   

  İşçi Alıp Çıkartma Yetkisinin Aranmayacağı

  7/164

   

  İşçinin BÇM Başvurusundan Sonra Tutulan Devamsızlık Tutanağına İtibar Edilemeyeceği

  7/185

   

  İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi

  7/170-7/183

   

  İşçinin Fesihten Sonra Başka Bir İşyerinde Çalışmaya Başlaması

  7/219

   

  İşçinin Sadakat Borcu

  7/269

   

  İşçinin Savunmasının Alınmaması

  7/168

   

  İşe Başlatmama Tazminatının Belirlenmesinde Davacının Kıdeminin Dikkate Alınması

  7/196

   

  İşe İade

  7/217

   

  İşe İade Taz. 4 Aylık Alt Sınırın Altında Belirlenememesi

  7/219

   

  İşe İade Tazminatının Kıdeme Göre Üst Sınırdan Belirlenmesi

  7/196

   

  İşletmeninin Bütününü Sevk ve İdare Etme Yetkisine Sahip İşveren Vekili

  7/164

   

  İşveren Aleyhine Tanıklık Yaptığı İçin Fesih

  7/238

   

  İşveren Vekili Kavramının Dar Yorumlanması Gereği

  7/166

   

  İşverence İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

  7/193

   

  İşverenin İşçilere Hakaret Etmesi

  7/185

   

  İşverenin Nitelikli Personele Gereksinim Duyması

  7/154

   

  İşverenin Yönetim Hakkı

  7/150

   

  İşvereninin Fesih Nedenini İşçinin De Sendikal Nedeni Kanıtlamak Zorunda Olması

  7/206

   

  İşyerinde Kalan İşçiler İçin Özel Yıkanma Yeri Yapılmaması

  7/113

   

  İşyerinde Zarara Neden Olma

  7/213

  K

  Kapsam Dışı Personelinde Çalışan Sayısında Dikkate Alınmasının Gerekmesi

  7/166

   

  Kendi İsteği İle Memur Statüsüne Geçen Kapsam Dışının Kıdem Tazminatı Alamaması

  7/162

   

  Kendi Nam ve Hesabına Çalışanların SSK Sigortalısı Olamaması

  7/116

   

  Kesintisiz Devam Eden Sigortalılık Koluna Üstünlük Tanınması

  7/116

   

  Kıdem İhbar Tazminatı

  7/224

   

  Kıdem Süresinin Belirlenmesinde Sadece SSK Kayıtlarıyla Yetinilmemesi

  7/246

   

  Kıdem Tazminatının Ödenmesinin Gerekmesi

  7/193

   

  Kıdem-İhbar Tazminatı

  7/234

   

  Kişisel Temizlik Yapılan Yerlerinde İşyeri Sayılması

  7/113

   

  Kötü Niyet Tazminatı

  7/236-7/238

   

  Kötü Niyet Tazminatı Hesabının Bilirkişi Araştırmasını Gerektirmemesi

  7/264

   

  Kurumun Re’sen Tescil Görevini Yerine Getirmemesi

  7/293

   

  Kusur Raporunun Hükme Uygun Olmaması

  7/285

   

  Kusura Göre Zararın 30 Günlük Ücreti Aşıp Aşmadığının Saptanması

  7/213

  L

  Limited Şirket Ortağının Zorunlu Bağ-Kur Sigortalısı Olması

  7/120

  M

  Maktu İbraname

  7/179

   

  Meslekte Kazanma Gücünü Yüzde Yüz Yitiren Sigortalının Bakıcı Ücretinin Belirlenmesi

  7/271

   

  Miktar İçeren Ve Makbuz Niteliğinde İbraname

  7/248

   

  Muvazaa Halinde Alt İşveren Açısından Davanın Reddinin Gerekmesi

  7/198

   

  Nakil Serbestisine Karşın Nakille İş Koşullarının Ağırlaştırılamaması

  7/224

  Ö

  Önceden Başlayıp Devam Edegelen Sigortalılığa Geçerlilik Tanınması

  7/120

   

  Öncelikle Haklı Feshin Koşullarının Araştırılması

  7/260

   

  Önel İçerisindeki Emekliliğin İşçi Tarafından Fesih Anlamına Gelmesi

  7/181

   

  Örtülü Denkleştirme

  7/200

   

  Özel Yasayla Günde Beş Saatten Fazla Çalışma Yasağının Bulunması

  7/215

   

  Özelleştirilen İşyerlerinde Nakle Tabi Kapsam Dışı Personelin Memur Olarak Atanması

  7/162

  S

  Sağlık Nedenleriyle Uzun Süre İşe Gelememe

  7/193

   

  Savunmayla Çelişen İbranamaye Değer Verilmemesi

  7/248

   

  Sendika Tüzük Ve Belgelerinde Yasaya Aykırılık

  7/195

   

  Sendika Üyeliğinin Tek Başına Sendikal Tazminat İçin Yeterli Olmaması

  7/256

   

  Sendika Üyesinin Geçici İşsizliği

  7/209

   

  Sendika Üyesinin Sendikaya Verdiği Yetki Belgesi ile Dava Açılması

  7/209

   

  Sendikalı Sendikasız Ayrımı Yapıldığının Kanıtlanamaması

  7/256

   

  Sendikanın Anayasanın Çizdiği Sınırlar İçerisinde Faaliyet Göstermek Zorunda Olması

  7/129

   

  Sigortalı Çalışmanın Başlangıcının Belirlenmesinde Fiili Çalışma Kanıtlanmalıdır

  7/275

   

  Sigortalıyı Zarara Uğratan 3. Kişinin Cezasının Ceza Mahkemesinde İndirime Tabi Tutulması

  7/273

   

  Sık Sık Rapor Alma

  7/187

   

  SSK Sicil Kaydıyla Vizite Kağıdının Çelişmesi

  7/246

  Ş

  Şube Başkanının İş Mahkemesinde Dava Açma Hakkının Bulunması

  7/211

  T

  Tanık Sayısının Sınırlandırılması 

  7/248

   

  Tarım Bağ-Kur Sigortalılığının Zorunlu Olması

  7/293

   

  Tarım Sigortaları Yasasına Göre Yapılan Tescilin Kabul Edilemeyeceği

  7/125

   

  Temyiz Süresinin Geçirilmesi

  7/266

   

  Temyizde Hukuki Menfaatin Bulunmaması

  7/266

   

  Tespit Niteliğindeki İşe İade Davasında Kısmen Kabul ya da Red Nedeniyle Davalı Yararına Avukatlık Ücretine Hükmedilememesi

  7/219

   

  TİS Belirlenen Disiplin Ceza Cetvelindeki Sıraya Uymama

  7/234

   

  TİS Hükümlerine Aykırı Feshin Tek Başına Geçerli Feshi Ortadan Kaldırmaması

  7/156

   

  TİS Hükümlerine Aykırı Fesih

  7/156

   

  TİS Yer Alan Disiplin Kurulu Prosedürüne Uyulmaması

  7/189

   

  TİS Yetki Tespitine Esas Sayının Belirlenmesi

  7/166

   

  Türkçe Eğitim Almanın Yurttaşlar Açısından Hak ve Görev Olması

  7/129

   

  Tüzel Kişinin Prim Borçlarından Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğu

  7/277

  U

  Ulusal Bütünlükle Bağdaşmama

  7/129

   

  Uygulanmakta Olan Grevin Kaldırılması İçin Sendika Üyelerinin ¾’Nün İstifası

  7/243

   

  Uzun Süre Çalışan İşçinin Nedensiz İşyerini Terk Etmeyeceği

  7/185

  Ü

  Ücretin Bordroda Belli Olması

  7/222

   

  Ücretin Geç Ödendiğinin Kanıtlanamaması

  7/172

   

  Ücretin Ödendiğini Kanıtlama Yükümlülüğünün İşverende Olması

  7/250

   

  Ücretin Türk Parasıyla Hesaplanması

  7/254

   

  Ücretlerin Gününde Ödenmemesi

  7/172

   

  Ücretsiz İzin

  7/279

   

  Üç Vardiya Çalışılan İşyerinde Fazla Çalışmanın Somut Olarak Saptanması Gerekliliği

  7/262

   

  Üniter Yapının Korunması

  7/129

   

  Üretim Alanında Yeni Bir Yapılanmaya Gidilmesi

  7/256

   

  Üst İşverenin 4 Aylık Boşta Geçen Süre İle İşe İade Tazminatından Alt İşverenle Birlikte Sorumlu Olması

  7/236

   

  Üst İşverenin İade Tazminatlarından Sorumlu Olması

  7/198

   

  Üst İşverenin İşe İadeden Sorumlu Olmaması

  7/236

   

  Vardiyalı Çalışmada Ara Dinlenmesi

  7/228

  V

  Yargıcın Re’sen Araştırma Yapması Yükümlülüğü

  7/285

  Y

  Yaşamın Olağan Akışına Uymama

  7/254

   

  Yeni Yürürlüğe Giren Yasanın Uygulanacağı

  7/296

   

  Yetki Tespitine İtiraz

  7/151

   

  Yılın Tüm Hafta Tatillerinde Çalışılması

  7/254

   

  Yıllık Ücretli İzin Alacağı

  7/179

   

  Yurt Dışı Hizmetlerin Borçlanması İçin Hizmetin Geçtiği ve Başvuru Döneminde Vatandaş Olma Zorunluluğu

  7/290

  Z

  Zararda İşçinin Kusurunun Belirlenmesi

  7/213

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ