• Kavram Endeksi

  Yayın Kurulu

   

  YARGITAY KARARLARINA GÖRE ARAMA DİZİNİ

   

  A

  Aktif ve Pasif Dönem Hesabının Yapılması

  15/370

   

  Alt İşveren

  15/277

   

  Alt İşveren İlişkinin Bulunup Bulunmadığının Muvazaanın Araştırılması 

  15/342

   

  Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

  15/348

   

  Anneye Gelir Bağlanmış Olması

  15/363

   

  Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesi

  15/240

   

  Asıl İşlerin Muvazaalı Olarak Başka Şirketlere Yaptırılması

  15/205

   

  Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi

  15/202

   

  Asıl İşverenin İşçilerinin Alt İşveren Yanında Çalıştırılarak Haklarının Kısıtlanmasının Muvazaa Oluşturacağı 

  15/284

   

  Askerlik Süresinin Borçlanılması 

  15/252

   

  Askıya Alınma İşlemine Neden Gösterilmemesi

  15/258

   

  Aynı Dönem İçin Birden Fazla Kıdem Tazminatı Verilememesi

  15/237

   

  Aynı Eylem Nedeniyle İki Kez Ceza Verilememesi

  15/250

   

  Aynı Eylem Nedeniyle İki Tazminata Karar Verilemeyeceği

  15/217

   

  Aynı İşkolunda Birden Fazla İşyerinin Olması

  15/335

  B

  Bağımlılık ve Zaman Unsurları

  15/351

   

  Bankalarca Fiilen Uygulanan Faiz Oranlarının Esas Alınmasının Gerekmesi

  15/248

   

  Basit Rücu Hakkı

  15/348

   

  Başvuru Tarihinde İşçinin Askerde Olması

  15/340

   

  Bekletici Mesele Yapılmasının Gerekmemesi

  15/193

   

  Belediye İle Üçüncü Şahıs Arasında Yapılan İhalede Yönetim Hakkının Belediyede Olması

  15/284

   

  Belediye Yasasına Dayalı Olarak İşlerin Alt İşverene Verilmesinin Muvazaa Sayılmayacağı 

  15/284

   

  Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Yenilenmesi İçin Esaslı Bir Nedenin Bulunmaması

  15/224

   

  Bildirim Öneli Verilerek Yapılan Fesih

  15/271

   

  Bir Aylık Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması

  15/271

   

  Birlikte İstihdam

  15/342

   

  Borçlanılan Askerlik Süresinin Bağ-Kur Süresiyle Çakışmasının Öneminin Olmaması

  15/252

   

  Borçlanma

  15/358

  C

  Ceza Davasında Belirlenen Kusur Oranının Hukuk Hakimini Bağlamayacağı

  15/365

   

  Cezai Şart Niteliğinden Dolayı İndirim Yapılması

  15/217

  Ç

  Çalışmaların Bir Başka İşyerinden Gösterilmesi

  15/305

   

  Çalışmama Hakkının Kullanılması 

  15/267

   

  Çırak Olarak Çalışma

  15/265

   

  Çıraklıkta Geçen Sürenin İşçilik Hakları Yönünden Değerlendirilemeyeceği

  15/265

  D

  Dava Açma Süresinin Bildirimle Başlayacağı 

  15/271

   

  Dava Aşamasında İşverence Yapılan Davetin Daha Önceki Feshi Ortadan Kaldıramayacağı

  15/260

   

  Davanın Gerçek İşverene Yöneltilmesinin Gerekmesi

  15/256

   

  Davanın Konusuz Kalmayacağı

  15/260

   

  Davetin Önceki İş Sözleşmesini Yeniden Kuramayacağı

  15/260

   

  Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

  15/363

   

  Devreden İşverenin Devir Tarihi İtibarı İle Sorumlu Olacağı

  15/227

   

  Doğmamış Bir Hak İçin Temerrüde Düşürülemeyeceği

  15/237

  E

  Eksik İnceleme

  15/318

   

  Eksik Soruşturma

  15/273

  F

  Faizin Zararlandırıcı Olayın Gerçekleştiği Tarihten İşlemeye Başlayacağı

  15/367

   

  Fark Kıdem Tazminatı

  15/252

   

  Farkın Ödenmesinin Gerekmesi

  15/216

   

  Fazla Çalışma Ücreti

  15/310

   

  Fazla Çalışmaların Ödenmemiş Olması

  15/301-305

   

  Fazla Çalışmanın 1475 Sayılı Yasa Döneminde Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmalar Olması

  15/303

   

  Feshe Gerekçe Yapılan Olayın Üzerinden İki Yıl Geçmiş Olması

  15/312

   

  Feshin Geçerli Ancak Haksız Olması 

  15/332

   

  Feshin Haksız Feshe Dönüşmesi

  15/289

   

  Feshin Son Çare Olma İlkesi

  15/307

   

  Feshin Son Çare Olması İlkesine Uyulmaması

  15/269

   

  Fesih Sebebinin Açık Kesin Olarak Belirtilmiş Olmasının Gerekmesi

  15/221

   

  Fesih Sebebiyle Bağlılık

  15/250

  G

  Geçerli Ancak Haksız Fesih

  15/231

   

  Geçerli Fesh Nedeninin Kanıtlanması

  15/212

   

  Geçerli Feshi Kanıt Yükümlülüğünün İşverende Olması

  15/221

   

  Geçerli Fesih

  15/209-281

   

  Geçerli Fesih Haklı Fesih Ayrımı

  15/209-332

   

  Geçerli Fesih Nedenin Kanıtlanamamış Olması

  15/202

   

  Geçerli Nedeni Ve Feshin Son Çare İlkesine Uyulduğunu Kanıt Yükünün İşverende Olması

  15/244

   

  Geçersiz Fesih

  15/199-202-205-212-221-258-267-269-284-307-312-320-328-345

   

  Genel Ve Hukuki Bilgi İle Çözümlenecek Konu da Bilirkişi İncelemesi Yapılamaması

  15/320

   

  Giydirilmiş Ücretin Tespitinde Yemek Ücretinin Yıl İçerisinde Çalışılan Günlere Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/311

   

  Görev

  15/265

   

  Günde 12 Saat Çalışan İşçinin Ara Dinlenmesinin 1,5 Saat Olarak Kabulünün Gerekmesi

  15/219

   

  Günlük 11 Saati Veya Haftalık 45 Saati Aşan Çalışmaların 4857 Sayılı Yasaya Göre Fazla Çalışma Olduğu

  15/303

  H

  Haklı Fesih Hakkının Altı İş Günü İçerisinde Kullanılmaması 

  15/289

   

  Haklı Nedenle İşçinin Feshi

  15/301

   

  Haksız Fesih

  15/214

   

  Halefiyetin Ortadan Kalkmış Olması

  15/348

   

  Hata Hile Zor Kullanılarak Alındığının Bir Yıl İçerisinde İleri Sürülmemesi

  15/299

   

  Her Bir İşçi İçin Fesih Yazısında İleri Sürülen İddiaların Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/273

   

  Hizmet Akdinin Borçlar Yasasına Göre Tanımlanmasının Gerekmesi

  15/351

  İ

  İbranamenin Savunmayla Çelişmesi

  15/318

   

  İhbar Önel Süresi İçerisinde İş Arama İzninin Verilmemiş Olmasının Önel Verilmediği Anlamına Gelmeyeceği

  15/254

   

  İhbar Tazminatı Ödenmesinin Gerekmemesi

  15/316

   

  İhbar Tazminatına Karar Verilemeyeceği

  15/263

   

  İhbar Ve Kıdem Tazminatı

  15/250

   

  İhtirazi Kayıt Konularak İmzalanan İbranameye Değer Verilemeyeceği

  15/305

   

  İkale Sözleşmesinin İstifa Olmadığı

  15/316

   

  İkramiye Alacağına En Yüksek Mevduat Faizi Uygulanacağına İlişkin Yasada Hüküm Bulunmadığı

  15/295

   

  İkramiyenin 365’e Bölünerek Ücrete Eklenmesinin Gerekmesi

  15/237

   

  İkramiyenin Kaldırılmasına Uzun Süre Sesiz Kalmanın Yeni Uygulamayı Kabul Anlamına Geleceği

  15/295

   

  İmzası İnkar Edilmemiş Miktar İçeren İbraname

  15/299

   

  İstisna Akdi

  15/351

   

  İş Arama İzin Süresinde Yapılan Çalışmaların %100 Zamlı Ödeneceği

  15/254

   

  İş Güvencesi Kapsamında Bulunan İşçinin TİS’de Düzenlenen İşe İadeden Yararlana Bilmesi İçin Bir Ay İçerisinde Dava Açmış Olmasının Gerekmesi

  15/246

   

  İş Kazası Nedeniyle Tazminat

  15/367

   

  İş Kazası Olup Olmadığının Tespiti

  15/373

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişikliğin Geçerli Nedene Dayanmasının Gerekmesi 

  15/337

   

  İş Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle İşçinin Feshi

  15/326

   

  İş Koşullarının Esaslı Bir Şekilde Değiştirilmesi

  15/337

   

  İş Sözleşmesi Fesih İradesinin Tek Taraflı Olarak Geri Alınamayacağı 

  15/260

   

  İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesine Dönüşmesi

  15/224

   

  İş Sözleşmesinin Siyasi Nedenlerle Sona Erdirilmesi

  15/217

   

  İş Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Askıya Alınmasının Fesih Niteliğinde Olması 

  15/258

   

  İş Yasasındaki İş Sözleşmesi Tanımının Sosyal Güvenlik Hukukunu Bağlamayacağı

  15/351

   

  İş Yasasının Kapsamına Girmeme

  15/265

   

  İşçi Temini Niteliğinde Olan Bu Durumda Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Doğamayacağı

  15/284

   

  İşçilerin Şirketler Arasında Devir Edilmesi

  15/205

   

  İşçinin Askerde Olmasının İşverenin İşe Başlatma Daveti Yapmamasının Gerekçesi Olamayacağı 

  15/340

   

  İşçinin BÇM Şikayeti

  15/214

   

  İşçinin Davranışlarının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması

  15/209-231

   

  İşçinin Değişikliği Kabul Etmemesi

  15/337

   

  İşçinin Gelirini Düşürecek İşe Verilmesi

  15/326

   

  İşçinin Haklı Fesihi

  15/305

   

  İşçinin Hastalığı Nedeniyle İş Sözleşmesini Kendisinin Sona Erdirmesi

  15/233

   

  İşçinin İstifa Ettiği İddasiyla İşçiye İhbar Tazminatı Ödenmesinin Çelişmesi

  15/345

   

  İşçinin İş Sözleşmesini Şartlı Olarak Sona Erdirmesi

  15/322

   

  İşçinin Kendi İsteğimle Ayrılıyorum Diye Vermiş Olduğu Dilekçenin Ödenmeyen İşçilik Hakları Nedeniyle İşçinin Feshi Olarak Değerlendirilmesinin Gerekmesi

  15/301

   

  İşçinin Yaşlılık Aylığına Hak Kazanması Üstün Olasılık İse Zarar Hesabına Pasif Dönemin Eklenmesinin Gerekmesi

  15/370

   

  İşe İade Davası Sonrası Çalıştırılmayan Süre İçin Taktir Edilen Dört Aylık Ücrete İlişkin İş Kazası Sigortası Primininde Yatırılmasının Gerekmesi

  15/355

   

  İşe İade Davası Sürerken İşe Davet

  15/260

   

  İşe İade Kararının Kesinleşmesi

  15/340

   

  İşin Yapılmasının İşçinin Sağlığı Açısından Tehlikeli Hale Gelmesi

  15/322

   

  İşletmeyi Etkileyen Objektif Neden

  15/281

   

  İşten Çıkartılan İşçilerin Tespitinde TİS’te Belirlenen Sıraya Uyulmaması 

  15/269

   

  İşverenin İş Sözleşmesini “Defol Git” Diyerek Feshi

  15/324

   

  İşverenin Ülke Dışında Da İşyerlerinin Olması 

  15/328

   

  İşyeri Devri

  15/227

   

  İşyerinde Çalışan İşçi Sayısının Tespiti

  15/335

   

  İşyerinin Bilgisayarını Kişisel İşinde Kullanma

  15/332

   

  İşyerinin Devri Nedeniyle Farklı İşverenler Yanında Çalışma

  15/293

   

  İşyerlerinin Aynı İl Sınırları İçerisinde Olmasının Gerekmemesi

  15/335

  K

  Kamu Kuruluşundan Emekli Olma

  15/252

   

  Kıdem İhbar Tazminatı

  15/289-301305-322-324-326

   

  Kıdem Tazminatına Karar Verilemeyeceği

  15/233

   

  Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faizin Yıllık Dönemlere Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/248

   

  Kıdem Tazminatından Devir Eden İşverenin Devir Tarihindeki Ücret ve Çalıştırma Süresiyle Orantılı Olarak Sorumlu Olacağı

  15/293

   

  Kıdem Tazminatının Toplam Süre Üzerinden Hesaplanmasının Gerekmesi

  15/293

   

  Kötü Niyet Tazminatı

  15/214

   

  Kusur Raporları Arasındaki Açık Çelişkinin Giderilmesinin Gerekmesi

  15/373

   

  Kusurun İş Yasasının 77 Maddesindeki Esaslara Göre Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/365

  M

  Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olma Zorunluluğu

  15/312

   

  Makbuz Niteliğinde Olması

  15/299

   

  Makbuz Niteliğindeki Belgede Ödendiği Belirtilen Alacakların Düşülmesinin Gerekmesi

  15/299

   

  Matbu Olarak Hazırlanan İşten Ayrılma Dilekçesi ve İbraname

  15/212

   

  Meslek Odası Kaydı

  15/360

   

  Miktar İçeren İbranamenin Makbuz Niteliğinde Olması

  15/216

   

  Muvazaa

  15/240-277

   

  Muvazaalı Şirketlerin İşveren Sıfatının Bulunmaması

  15/205

   

  Muvazaanın Kabulünün Gerekmesi

  15/284

  O

  Objektif Kriterleri Yerine Getirmeden İşçi Çıkartılması 

  15/269

   

  Olağanüstü Genel Kurulun Toplanmasını Gerektirecek Ciddi ve Objektif Nedenlerin Varlığının Kanıtlanmamış Olması

  15/291

   

  Ortak İşçi Çalıştıran İşyerlerindeki Tüm İşçilerin 30 İşçi Sayısına Dahil Edilmelerinin Gerekmesi

  15/342

   

  Otuz İşçi Koşulunun Ülke Dışındaki İşyerlerinde Çalışan İşçiler de Dikkate Alınarak Belirlenmesinin Gerekmesi

  15/328

   

  Psikolojik Taciz

  15/214

  R

  Raporlu Olunan Sürede Aksi Kararlaştırılamaz İse Ücret Talep Edilemeyeceği

  15/295

  S

  Sakatlık Oranın İndirilmesine İtiraz

  15/193

   

  Sektörde Yaşanan Kriz

  15/281

   

  Sendika Olağan Üstü Genel Kurul İstemi

  15/291

   

  Sendikadan İstifa Eden Bir İşçiye İşten Atılan İşçinin Darp Uyguladığının Kanıtlanamamış Olması

  15/199

   

  Sendikal Nedenin Kanıtlanamaması 

  15/199

   

  Sendikal Nedenlerle Fesih

  15/277

   

  Sigortalı Niteliğinin Kazanılması İçin Ücret Unsurunun Gerçekleşmesinin Gerekmemesi

  15/351

   

  Sigortalı Sayılmak İçin Hizmet Akdine Bağlı Çalışmanın Gerekmesi

  15/351

   

  Sigortalı Sayılmak İçin İşe Giriş Bildirgesinin Yanında Eylemli Çalışmanın da Aranması

  15/199

  T

  Tarafların Anlaşarak İş Sözleşmesini Sona Erdirmesi (İkale)

  15/316

   

  Tavanın Ortadan Kalkmış Olması

  15/348

   

  Teknolojik Nedenler İle Uzmanlık Gerektirme Koşullarının Gerçekleşmemiş Olması

  15/240

   

  Ticaret Unvanlarındaki Benzerlik Nedeniyle Unvanda Yanılma

  15/256

   

  TİS’de Belirlenen Tazminata Karar Verilmesinin Gerekmesi

  15/217

  Ü

  Ücret Araştırması Yapılmasının Gerekmesi

  15/219

   

  Ücret Bordrolarında Tahakkuku Yapılan Fazla Çalışmaların Aksinin Eş Değer Belgeyle Kanıtlanmasının Gerekmesi

  15/310

   

  Ücret, Genel Tatil ve Fazla Çalışma Ücretine Mevduata Uygulanan En Yüksek Faizin Uygulanmasının Gerekmesi

  15/299

   

  Ücretin Gününde Ödenmemesi

  15/267

   

  Ücretsiz İzin Konusunda İşverenle Sendika Yetkilileri Arasında Protokol Yapılması

  15/263

   

  Ücretsiz İzin Sürelerinin Tazminat ve Alacak Hesabında Dikkate Alınmamasının Gerekmesi

  15/229

   

  Ücretsiz İzni Protokol Çerçevesinde Kabul Etmeyen İşçilerin Dava Açmalarının Fesih Anlamına Gelmesi

  15/263

  Y

  Yapılan Eylemin İşi Bırakma Olup Olmadığının Tespit Edilmesi

  15/273

   

  Yasa Dışı Grev Olarak Nitelendirilemeyeceği

  15/267

   

  Yemek Ücreti

  15/311

   

  Yıllık İzne Çıkan İşçinin İzne Başladığının Ertesi Günü İşyerine Gelip İstifa Dilekçesi Vermiş Olmasının Yaşamın Olağan Akışına Aykırı Olması

  15/345

   

  Yıllık Ücretli İznin Alacağa Dönüşmesi Nedeniyle Yasal Faiz Uygulanacağı

  15/295

  Z

  Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı

  15/360

   

  Zorunlu Bağ-Kur Sigortalılığı Niteliğini Taşıdıkları Halde Kayıt ve Tescil Yaptırmayanlar

  15/358

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ