• İzmir’de İş Ağları: Göçmenler Neden Farklı?

  Alper DUMAN, İdil GÖKSEL

  Öz: Bu çalışmanın amacı, ağ faktörünün iş bulma olasılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir Ticaret Odası, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yürüttüğü bir proje için TÜİK tarafından İzmir ili dahilinde hazırlanmış bir veri seti kullanılmıştır. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, vasıflı ve vasıfsız göçmenlerce cazip bulunmuş ve tercih ettikleri duraklardan biri olmuştur. Göçmenlerin istihdama katılmadaki göreli başarıları ile kullandıkları iş arama kanalları arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Bu çalışmada iş arama kanalları resmi/bireysel ve ağ şekilleri olarak ayrıştırılmıştır. Resmi/bireysel kanallar, iş eşleştirmesi için Türkiye İş Kurumu’na kaydolmayı, ilanları incelemeyi ve firmalara bireysel olarak başvurmayı içermektedir. Ağ şekli, iş yönlendirmesi ya da iş ile ilgili bilginin tanıdıklar ve akrabalar yoluyla yayılmasıdır. Göçmenlerin ağ kanallarını kullanmada bir karşılaştırmalı üstünlükten faydalandığı ve dahası bu ağ üstünlüğünün daha az eğitimli çalışanlar için daha güçlü olduğu bulunmuştur.

  Anahtar Kelimeler: İş ağları, göçmenler, İzmir JEL: J15, J61, D83

  Job Networks in İzmir: Why are Migrants Different?

  Abstract: The aim of this paper is to investigate the network effect on the probability of finding employment. This paper uses a specific data set from the Izmir region, prepared by the Turkish Statistical Institute for a specific project carried out by Izmir University of Economics in cooperation with the Izmir Chamber of Commerce, the Izmir branch of the Turkish Statistical Institute and the Turkish Labour Institute. Izmir, the third biggest city in Turkey, attracts both skilled and unskilled migrants, and has become one of the preferred destinations for migrants. The relative success of migrants in employment relates to their use of job search channels. We differentiate job search channels into formal/individual, and network forms. Formal/individual channels are searching job by himself/herself, applying to Turkey Labour Institute, searching job via private labour force offices, internet or newspaper announcements. The network channel refers to the job referral or job information diffusion through relatives and acquaintances. We find that migrants benefit from a comparative advantage in the usage of the network channel. Moreover, this network advantage is more robust for less educated workers.

  Keywords: Social networks, migrants, Izmir JEL codes: J15, J61, D83

  Giriş

  İşsizlik Türkiye genelinde olduğu gibi Türkiye’nin üçüncü en büyük şehri İzmir’de yaşayanlar için başlıca problemlerden biridir. İnsanlar iş bulma olasılıklarını artırmak için sıklıkla çeşitli formel veya formel olmayan kanallar kullanmaktadırlar. Formel olmayan kanallar çoğunlukla aile, akrabalar ve arkadaş çevresine bağlı bağlantıları kapsar. İş olanaklarına dair bilgiler ve kişisel yönlendirmeler bu tür sosyal ağlar üzerinden yayılabilmektedir.

  Resmi/bireysel kanallar, iş eşleştirmesi için Türkiye İş Kurumu’na kaydolmayı, ilanları incelemeyi ve firmalara bireysel olarak başvurmayı içermektedir. Bireysel/resmi kanallarla iş arayanların bir takım niteliklere sahip olmaları gerektirmektedir. Sosyal ağlar ise hem vasıflı hem de vasıfsız bireyler tarafından kullanılabilir.

  Bu çalışmada göçmenlerle yerliler arasında iş arama kanalları bakımından fark olup olmadığına bakıyoruz. Çalışma boyunca göçmen kavramı, doğduğu şehirden başka bir şehirde ikamet etmekte olan bireyler olarak algılanmalıdır. Göçmenler için hangi kanalların daha verimli olduğuna dair sağlam bir bilgi bulunmamaktadır. Yüksek eğitimli göçmen işgücü formel kanalları formel olmayan kanallardan daha fazla kullanmaktadırlar. Öte yandan daha az eğitimli çalışanlar göçmen olsunlar olmasınlar bireysel ve formel olmayan kanalları, yani sosyal ağları (eş, dost, akraba ve tanıdık aracılığı) tercih etmektedirler.

  Bu çalışmada yöntem olarak probit modelini kullanıyoruz. Örneklemimizi yerli işçiler ve göçmenler olarak ikiye ayırdık. Sosyal ağlar genellikle göçmenler için daha önemlidir. “Göçmen” kukla değişkenini ağın büyüklüğü/niteliği için vekil (enstrüman) olarak kullandık. Böyle bir yaklaşımın kısıtlamalarının dikkate alınması gerekmektedir. Yine de tercihimizi savunulabilir hale getiren bazı kurumsal özellikler mevcuttur. İlk olarak, yüksek eğitimli olsun ya da olmasın, ağlar farklılık gösterecektir. Eğer coğrafi olarak yakın bölgelerde yer alıyorlarsa ve mevcut göçmen toplamı zamanla memleket bağlantılarını kullanan komşuları çekiyorsa, göçmenler sosyal ağların yüksek yoğunluğundan faydalanmaktadırlar. Fakat önceki çalışmaların gösterdiği gibi eğer göçmenler daha yüksek işsizlik oranlarından muzdariplerse, yeni gelenler de benzer şekilde yüksek işsizlikten olumsuz olarak etkilenebilirler. Çalışmamızda işsizlik oranlarının göçmenler ve yerleşikler için eşit olduğunu gözlemledik. Çalışma boyunca göçmen değişkeniyle ankete cevap verdiği esnada doğduğu şehirden başka bir yerde ikamet eden bütün bireyleri kastediyoruz.

  Tablo 1 İzmirdeki işsizlik oranı ve göçmelerin ve yerlilerin toplam nüfus içindeki payı 

   

  İşsizlik Oranı

  Toplam nüfusa oranı

  Göçmen

  17.12%

  41.35%

  Yerli

  17.12%

  58.65%

  Kaynak: TÜİK veri seti (2010) kullanılarak hesaplanmıştır.

   

  Tablo 1 İzmir’deki göçmenlerin işgücü piyasasında toplam örneklemdeki pozisyonlarına göre daha büyük bir varlığa sahip olduklarını göstermektedir. Göçmenler tüm örneklemin %41’ini oluşturmalarına rağmen, işgücü piyasasının %47’sini oluşturuyorlar. İstihdam açısından bakıldığında ise toplam örneklemin %47’sini yine göçmenlerin oluşturduğunu görüyoruz.

  Göçmenler iş aramak için ağları kullanmaya karar verdiklerinde, lokalizasyon4 ve ait oldukları şehir bağlantıları sebebiyle daha düşük maliyetlerle karşılaşmaktadırlar. Bu tür ağlar yüksek nitelikli istihdam için yeterli olmasalar da düşük nitelikli işler için daha verimlidir. Şekil 1 ve 2’de sosyal ağlar vasıtasıyla bulunan işlerin daha az ödeme yaptığını görüyoruz.

  Yüksek eğitimli çalışanlar için ağın niteliği ve çalışanın kişisel niteliği, ağın büyüklüğü ve yoğunluğu kadar önem taşımaktadır. Normalde yerli işgücünün firmalar, firmaların iş ilanları ve işler hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları ve bunlardan daha iyi faydalanmaları beklenmektedir. Yüksek eğitimli çalışanlar sosyal ağların kullanımından göreceli olarak daha az faydalanmaktadırlar, bu sebeple resmi/bireysel iş arama kanallarını tercih etmeye daha eğilimlidirler.

  Veri ulaşılabilirliğinin sağladığı imkan dahilinde çalışanların ve mesleklerin özelliklerini kontrol edebildik. Çalışmamızın ana katkısı, sosyal ağların İzmir’deki yerel fakat büyük işgücü piyasasındaki iş bulma olasılığı üzerindeki etkisini ampirik olarak test etmektir. Bunu yaparken göçmen olma durumunu, sosyal ağ kullanımına vekil (enstrüman) olarak atadık.

  Çalışmanın ana hatları şu şekildedir: bir sonraki kısım yazın incelemesine ayrılmıştır. Üçüncü bölümde İzmir’deki göçmenlerin özellikleri kısaca anlatılmıştır ve dördüncü bölümde veri tanımlanmıştır. Beşinci bölümde model açıklanırken altıncı bölümde tahmin sonuçları verilmiştir. Yedinci bölümde ise sonuçlar bulunmaktadır.

   

  İlgili Yazın

  Bu bölümde iş bulma mekanizmaları üzerine yazılmış ulusal ve uluslararası literatüre katkısı olan makalelere kısaca değinilmiştir.

  Jackson ve Calvo-Armengol (2004, 2007) çalışmalarında iş bulma kanalları hakkında temel teorik modeller sağlarken aynı zamanda bu konularda iç görü de oluşturmuşlardır. Hem işgücü ile ilgili bilgilerin yayılması hem de uzun dönemli istihdam fırsatları anlamında dışsallıklar olduğu görülmektedir. Böylelikle çalışan işçiler kümelenmeye ve iş olanaklarını öğrenip bu bilgiyi bağlantıda oldukları bireylere iletme açısından kendi aralarında olumlu geribildirim döngüsü yaratmaya eğilimli olmaktadırlar.

  Munshi (2003) sosyal ağların Meksikalı göçmenlerinin ABD’deki istihdam olanakları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Belirli bir yerel alandaki mevcut göçmen sayısı arttıkça, aynı yerde istihdam olasılığının yeni gelenler için arttığı görülmüştür. Bir yerdeki göçmen topluluğunun, aynı yere yeni gelenlerin iş bulma olasılığı üzerinde sosyal ağlardan kaynaklanan olumlu etkisi olduğu bulunmuştur.

  Sosyoloji literatüründe Bourdieu’nün sosyal sermaye kavramı (Bourdieu 1990) etrafında istihdamın belirleyicilerinden birinin de kişilerin habitus’larında biriktirdikleri değerli ilişkiler ağı olduğu bilinir. Türkiye’de bu yönde Tatlı (2013) çalışması vardır. Bu çalışmada anket yoluyla toplanan veriler ışığında sosyal sermayenin hanehalkı reislerinin istihdam olasılığını artırdığı ortaya konulmuştur.

  Bizim çalışmamızla yakından ilgili bir çalışma Wahba ve Zenou (2005) tarafından yapılmıştır. Mısır’da nüfus yoğunluğunun (kilometrekare başına düşen yerleşik insan sayısıyla ölçülen) sosyal ağları kullanarak iş bulma olasılığı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Arkadaşlar ve tanıdıklar aracılığıyla iş bulma olasılığının nüfus yoğunluğuyla arttığı ve içbükey olduğu bulunmuştur. Bu etki eğitimsizler için eğitimlilere göre daha güçlüdür. Son olarak da, arkadaşlar ve tanıdıklar aracılığıyla iş bulma olasılığı yerel işsizlik oranıyla birlikte düşmektedir.

  Zenou (2012) Fransa ve Birleşik Krallık’taki göçmen ya da yerleşiklerin iş aramada sosyal ağları daha başarılı kullanıp kullanmadıklarına ilişkin bulgular sunmuştur. Sosyal ağları sayesinde en başarılı şekilde iş bulan çalışanların Fransız olmayan Avrupalılar olduğu görülmüştür. Bu sonuç bizim İzmir ile ilgili bulgularımızda da doğrulanmıştır. Avrupalı olmayan göçmenler sosyal ağlarını daha yoğun bir şekilde kullanmalarına rağmen, bu yöntemle doğrudan başvurulara kıyasla iş bulma şansları daha düşük olmaktadır. Öte yandan Birleşik Krallık’ta “kişisel ağları en çok kullananların Hindistanlılar, Pakistanlılar, Bangladeşliler ve ‘diğerleri’ olmasına rağmen bu yöntemden beyazlardan daha fazla faydalandıklarına dair çok az kanıt mevcuttur.”.

  Çalışmamızda göçmen olma durumunu, sosyal ağların kullanımı yönünden bir ayırt edici özellik olarak kullandık. Özellikle iş bulmak için sosyal ağları kullanma eğiliminde olan eğitimsiz/vasıfsız göçmenlere odaklandık. Dahası, ebeveynlerin durumu sosyal ağın niteliği için enstrüman değişken olarak kullanıldı.

  Göçmenler Farklı Mı?

  Öncelikle göç edenlerin doğduğu şehirde kalanlara nazaran farklı özellikler taşıyıp taşımadığına bakmak gerekir. Türkiye işgücü piyasasındaki son gelişmeler karışık fakat genellikle olumsuz sinyaller vermektedir. Küresel krizden sonra ülke çapında, özellikle İstanbul ve İzmir’de işsizlik oranları yükseldi. İstanbul zamanla iyileşme gösterebilmesine rağmen İzmir Türkiye ortalamasının çok üzerindeki işsizlik oranları sebebiyle sıkıntı çekmeye devam etti.

  Tablo 2 İşsizlik Oranları

  NUTS2 Bölgeler

  İşsizlik Oranı (%)

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  TR10 (İstanbul)

  11.5

  11.4

  10.4

  11.2

  16.8

  14.3

  11.8

  TR31 (İzmir)

  13.9

  12.0

  10.5

  11.8

  16.2

  15.1

  14.7

  Genel İşsizlik Oranı (TÜİK)

  10.6

  10.2

  10.3

  11.0

  14.0

  11.9

  9.8

  Kaynak: TÜİK

   

  Eğitim seviyesi, ağ kanallarının kullanımında önemli bir belirleyici etkendir. Daha az eğitimli insanların kendi başlarına iş aramak veya diğer kanalları kullanmak için gereken niteliklere sahip olmamaları dolayısıyla sosyal ağ kanallarını daha çok kullanmaları beklenmektedir. Bu yüzden göçmenlerin ve yerlilerin arasında fark olup olmadığına bakmaya eğitim seviyelerinden başladık. Tablo 3 iş ararken ağ kanallarını kullanan insanların yüzdesini göstermektedir.

  Tablo 3: İş ağlarını kullananların eğitim dağılımı 

   

  Göçmenler

                  Yerliler

   

  Eğitimli

  Az eğitimli

  Eğitimli

  Az Eğitimli

  İş ağları

  13.58

  23.05

  16.96

  16.46

  Kaynak: TÜİK (2010) veri seti kullanılarak hesaplanmıştır.

  İş ağlarını kullanan eğitimli göçmenlerin toplam göçmenlere oranı, yine iş ağlarını kullanan az eğitimli göçmenlerin toplam göçmenlere oranına bakılmıştır. Aynı hesaplama yerliler için de yapılmıştır. Lise ve üzeri eğitimi olanlar eğitimli; ilkokul ya da altı eğitim seviyesine sahip olanlar az eğitimli olarak kabul edilmiştir. 

  Yerliler arasında ağ kullanımı yönünden eğitimli ve eğitimsizler arasında büyük bir fark yokken, daha az eğitimli göçmenler ağlar yoluyla iş aramaya eğitimlilerden daha eğilimlidir. Düşük eğitim seviyesine sahip göçmenler düşük nitelikli işleri kabul etmeye hazır olduklarından, ağlardan faydalanmayı daha çok tercih etmektedirler. Bu tür göçmenler daha çok ağa sahip olabilecekleri ve ağlarına daha yakın yaşayabilecekleri şehirleri seçmeye ve hemşehrilerinin ya da akrabalarının onlar için buldukları işleri kabul etmeye eğilimli olmaktadırlar.

  Göçmenler ve yerleşikler arasında değişiklik gösterebilecek bir diğer önemli faktör gelir durumudur. Dahası, iş bulmak için ağ kullanmış ve kullanmamış olanlar arasında ücret farkı olup olmadığını görmek de önemlidir.

  Tablo 4 Ortalama Aylık Ücretler

   

  Göçmen

  Yerli

   

  Ortalama

  Maksimum

  Ortalama

  Maksimum

  İş ağı kullananlar

  659,3152

  3000

  621,3115

  3000

  İş ağı kullanmayanlar

  1100,6030

  7500

  860,5601

  25000

  Kaynak: TÜİK verileri kullanılarak hesaplanmıştır.

   

  Şekil 1: Göçmenlerin Aylık Ücretleri

  img1 

  Hem tablo 4, hem şekil 1 ve 2’de görülebileceği üzere yerleşik çalışanlar göçmenlerden ortalama olarak daha çok kazanmaktadırlar. Ayrıca, işini ağ aracılığıyla bulanlar göçmen olmalarından bağımsız olarak daha az kazanmaktadırlar. Buradan ağların düşük nitelikli işlerin bulunmasında büyük yardımlar sağladığı sonucu çıkarılabilir.

  Bu manzara yerleşik çalışanlar için de benzer durumdadır. Eğer çalışanlar işlerini bireysel/resmi olarak buluyorlarsa, aylık ücretleri de daha yüksek olmaktadır.

  Şekil 2: Yerlilerin Aylık Ücretleri

  img2 

   

  Son olarak, göçmenlerin İzmir’e hangi şehirlerden geldikleri bilgisi önemlidir. Tablo 5’e göre İzmir, diğer büyük şehirlerden farklı olarak Türkiye’nin doğusundan çok fazla göç almamaktadır. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerden gelen göçmenler genellikle yüksek niteliklere ve eğitim seviyelerine sahiptirler (Esen, O. vd, 2011) Bu tür göçmenler daha çok resmi kanalları kullanma eğilimindedirler ve daha iyi ödeyen işler bulmaktadırlar.

  Tablo 5: Göçmenler nerelerden geliyor? (2010)

  Köken

  Toplam Göçmenler

  İzmirdeki toplam sayı

  Türkiye

  2360079

  111255

  İstanbul

  336932

  11177

  Manisa

  35497

  9785

  Ankara

  13344

  7046

  Aydın

  29923

  5926

  Balıkesir

  35162

  4504

  Muğla

  2885

  3643

  Konya

  56729

  3685

  Diyarbakır

  44858

  2982

  Bursa

  5722

  2774

  Antalya

  61662

  2752

  Denizli

  23468

  2495

  Kaynak: TÜİK

  Veri

  Bu çalışmada İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir Ticaret Odası, TÜİKve İŞKUR işbirliğinde yürüttüğü bir proje için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından İzmir ili dahilinde hazırlanmış bir veri seti kullanılmıştır.

   Tablo 6- Özet İstatistikler

  Değişken

  Ortalama

  Standart Sapma

  Minimum

  Maksimum

  Sosyal ağlar kullanarak iş bulma

  0.176

  0.38

  0

  1

  Cinsiyet

  0.6836

  0.4651

  0

  1

  Yaş

  37.0165

  11.4025

  15

  65

  Yaş2

  1500.199

  887.6565

  225

  4225

  Göçmen

  0.4730

  0.4993

  0

  1

  Eğitim

  2.11

  1.28

  0

  5

  Bekar

  0.2783

  0.4482

  0

  1

  Boşanmış

  0.0359

  0.1861

  0

  1

  Hanehalkı büyüklüğü

  3.7346

  .03910

  1

  11

  Babanın Eğitimi

  1.1168

  1.0687

  0

  5

  Kalifiye Baba

  0.1264

  0.3324

  0

  1

  Kendi işi olan Baba

  0.1549

  0.3619

  0

  1

  Kalifiye işçi baba

  0.2298

  0.4207

  0

  1

  Vasıfsız işçi baba

  0.1634

  0.3698

  0

  1

  lnÜcret

  6.66

  0.695

  2.30

  10.12

  SGK

  0.67

  0.47

  0

  1

  İş yeri büyüklüğü

  0.48

  0.49

  0

  1

   

  Tablo 6’daki değişkenlerden sosyal ağlar kullanarak iş bulma, cinsiyet, göçmen, bekar, boşanmış, kalifiye baba,kendi işi olan baba, kalifiye işçi baba, vasıfsız işçi baba, SGK ve işyeri büyüklüğü kukla değişkenlerdir. Sosyal ağlar kullanarak iş bulma değişkeni birey işini sosyal ağları kullanarak bulduysa 1, başka bir kanalla bulduysa 0 değerini almaktadır. Cinsiyet değişkeni ise birey erkek ise 1, kadın ise 0 değerini almaktadır. Tablodan örneklemin yaklaşık %68’inin erkek olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Diğer kukla değişkenler de benzer şekilde yorumlanabilir. Göçmen değişkeni birey göçmense 1, bekar değişkeni birey bekarsa 1, boşanmış değişkeni de birey boşanmışsa 1; diğer durumda 0 değerini alır. Baba ile ilgili değişkenler bireyin babasının işi göz önüne alarak oluşturulmuştur. Bireyin babası kalifiye bir işe sahipse kalifiye baba değişkeni 1, değilse 0 değerini; bireyin babasının kendi işi varsa kendi işi olan baba değişkeni 1 değerini; bireyin babası kalifiye işçi ise kalifiye işçi baba değişkeni 1 değerini ve bireyin babası vasıfsız işçi ise vasıfsız işçi baba değişkeni 1 değerini almaktadır. SGK kukla değişkeni bireyin SGK’ya bağlı çalışıp çalışmadığını göstermektedir. İşyeri büyüklüğü değişkeni ise işyeri 10’dan fazla personel çalıştırıyorsa 1, bu sayıdan daha az çalışanı varsa 0 değerini alır.

  Yaş değişkeni bireyin yaşını gösterir; karesi ise yaşının karesidir. Eğitim değişkeni altı değerden oluşmaktadır. Birey okuma yazma bilmiyorsa 0 değerini, bilip herhangi bir okul bitirmediyse 1 değerini alır. İlkokul mezunları 2, ortaokul ya da ilköğretim mezunları 3, lise ve meslek lisesi mezunları 4, üniversite ve yüksek öğretim ise 5 ile ifade edilmiştir. lnÜcret değişkeni bireyin aylık ücretinin logaritması alınarak hesaplanmıştır.

  Tablo 6’ya göre ortalama bir çalışanın ağırlıklı olarak erkek, ilkokul ve orta okul arasında eğitim görmüş, orta yaşlı ve evli olduğunu, aynı zamanda göçmen çalışanların sayısının yerleşik çalışanlardan bir miktar daha az olduğunu görmekteyiz.

  Ekonometrik Model

  Asıl ilgimiz göçmen olma durumunun, resmi olmayan iş arama kanallarını (sosyal ağlar) kullanma ve başarı sağlama olabilirliği üzerindeki etkisini ayrıştırmak olduğundan, sosyal ağlar aracılığıyla iş bulmanın belirleyici etkenlerini modelledik.        Başarılı olma ihtimalini, S=1 durumunun çalışan kişinin işini “akrabaları ve arkadaşları” vasıtasıyla bulduğu, S=0 durumununsa kişinin işi diğer iş arama kanalları(örn: bireysel/resmi kanallar) kullanarak bulduğu lojistik bir fonksiyon olarak varsayıyoruz. Böylelikle, bireyin istihdamda olması koşulu altında sosyal ağların kullanımı olasılığına odaklandık.

  img3 

  img4 

  Birey, hane halkı, iş ve ağ özelliklerine (göçmenlik durumu, babanın eğitimi ve iş durumunun vekil olarak kullanıldığı) ilişkin açıklayıcı değişkenler kullandık.

  Sonuçlar

  Öncelikle göçmenlerin iş bulmak amacıyla sosyal ağları kullanımında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığını, sonucun başarılı olduğu koşulu altında inceledik. Tablo 6, beklentileri doğrulamaktadır. Diğer tüm özellikler ortalama değerlerinde tutulduğunda, göçmenlerin ağ kullanımları ve başarıyla iş bulmaları yerleşik çalışanlara kıyasla %5.5 daha olasıdır. Sütun (I) ve (II) arasındaki fark, babaların iş durumunun vekil olarak kullanıldığı sosyal ağların niteliğinin kontrol edilip edilmemesidir. Tablo 6 Sütun (II)’deki sonuçlardan, babaların kamu sektörü ya da özel sektörde nitelikli (vasıflı) çalışanlar olduğu durumlarda sosyal ağlar aracılığıyla iş bulma olasılığının arttığı sonucu çıkmaktadır. Aynı iş teklifi oranı verildiğinde nitelikli babaların firmaların ya da diğer işverenlerin çocuklarını işe almaları üzerinde daha büyük nüfuzları olduğu görülmüştür.

  Tablo 6: Probit Sonuçları (Marjinal etkiler)

   

  I

  II

  Cinsiyet

  -0.0233

  (0.0156)

  -0.0246

  (0.0156)

  Yaş

  -0.0181

  (0.0037)***

  -0.0184

  (0.0037)***

  Yaş2

  0.0001

  (0.0000)***

  0.0001

  (0.0000)***

  Göçmen

  0.0559

  (0.0142)***

  0.0568

  (0.0142)***

  Bekar

  0.0214

  (0.0212)

  0.0183

  (0.0211)

  Boşanmış

  0.0094

  (0.0413)

  0.0048

  (0.0407)

  Hanehalkı büyüklüğü

  0.0019

  (0.0050)

  0.0018

  (0.0050)

  Eğitim

  -0.0332

  (0.0067)***

  -0.0359

  (0.0068)***

  Babanın Eğitimi

  -0.0152

  (0.0081)*

  -0.0214

  (0.0092)**

  Vasıflı Baba

   

  0.0596

  (0.0337)*

  Kendi işi olan baba

   

  0.0105

  (0.0235)

  Vasıflı işçi baba

   

  0.0400

  (0.0211)**

  Niteliksiz işçi baba

   

  0.0253

  (0.0215)

  N

  3009

  3009

  Pseudo R2

  0.0874

  0.0897

  Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, 5 ve 1 istatiksel anlamlılığı göstermektedir.

   

  Tablo 7’de örneklemi eğitim seviyelerine göre iki gruba ayırdık. En önemli bulgu, göçmen durumunun vekili olarak kullanıldığı sosyal ağlar etkisinin “yüksek eğitimli” çalışanlar için anlamsız olmasıdır. Dahası, babanın iş durumu için çeşitli göstergeler de yine eğitimli çalışanlar için önemini yitirmektedir. Buna karşın, tüm örneklem için elde ettiğimiz sonuçların “az eğitimli” çalışanlar için değişmediğini gözlemledik. Sosyal ağlar ve babanın iş durumunun eğitim düzeyi düşük çalışanlar için önem taşımakta olduğu ve babanın vasıflarının yüksek nitelikli işler için önem taşımadığı sonuçlarına vardık.

   

  Tablo 7 Eğitime Göre Probit Sonuçları (Marjinal etki)

   

  Toplam

  Az Eğitimli

  Yüksek Eğitimli

  Cinsiyet

  -0.0246

  (0.0156)

  -0.0526

  (0.0227)**

  0.0103

  (0.0207)

  Yaş

  -0.0184

  (0.0037)***

  -0.0163

  (0.0049)***

  -0.0271

  (0.0064)***

  Yaş2

  0.0001

  (0.0000)***

  0.0001

  (0.0000)*

  0.0002

  (0.0001)***

  Göçmen

  0.0568

  (0.0142)***

  0.0840

  (0.0198)***

  0.0167

  (0.0201)

  Bekar

  0.0183

  (0.0211)

  -0.0156

  (0.0296)

  0.0253

  (0.0273)

  Boşanmış

  0.0048

  (0.0407)

  -0.0206

  (0.0515)

  0.0552

  (0.0681)

  Hanehalkı büyüklüğü

  0.0018

  (0.0050)

  -0.0012

  (0.0064)

  0.0095

  (0.0084)

  Eğitim

  -0.0359

  (0.0068)***

   

   

  Babanın Eğitimi

  -0.0214

  (0.0092)**

  -0.0216

  (0.0156)

  -0.0211

  (0.0104)**

  Vasıflı Baba

  0.0596

  (0.0337)*

  0.1543

  (0.0641)***

  -0.0001

  (0.0386)

  Kendi işi olan baba

  0.0105

  (0.0235)

  0.0125

  (0.0325)

  -0.0229

  (0.0328)

  Vasıflı işçi baba

  0.0400

  (0.0211)**

  0.0461

  (0.0282)*

  0.0067

  (0.0326)

  Niteliksiz işçi baba

  0.0253

  (0.0215)

  0.0244

  (0.0263)

  0.0211

  (0.0398)

  N

  3009

  1801

  1208

  Pseudo R2

  0.0897

  0.0785

  0.1156

  Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, 5 ve 1 istatiksel anlamlılığı göstermektedir.

  Tablo 8’de ücretlerin etkilerini sosyal ağların iş bulmak için başarılı bir şekilde kullanıldığı koşullu olasılığı altında açıkladık. Sonuçlar sosyal ağlar yoluyla bulunmuş işlerin doğasına ışık tutmaktadır. Hem yüksek hem düşük eğitimliler için ücret arttıkça sosyal ağları kullanma ve başarıyla iş bulma olasılığı düşmektedir. Beklediğimiz gibi, ağlar çoğunlukla düşük nitelikli işler için kullanılmaktadır.

  Ücret değişkeni kontrol altında tutulduğunda, erkek çalışanların sosyal ağlar aracılığıyla iş bulma ve kabul etme ihtimalinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Katsayı iki kattan daha fazla yükseldiğinde, daha az eğitimliler için bu negatif cinsiyet etkisi daha geçerli olmaktadır. Bunun nedeni erkek çalışanların genellikle iş bulup göç etmesi, ve sosyal ağları eşlerine iş bulmak için ancak göç ettikten sonra kullanmaları olabilir.

  Tablo 8: Ücreti control ederek eğitime göre Probit sonuçları (Marjinal etki)

   

  Toplam

  Az Eğitimli

  Yüksek Eğitimli

  Cinsiyet

  -0.0331

  (0.0176)*

  -0.0876

  (0.0284)***

  0.0218

  (0.0197)

  Yaş

  -0.0163

  (0.0041)***

  -0.0174

  (0.0056)***

  -0.0180

  (0.0065)***

  Yaş2

  0.0001

  (0.0000)**

  0.0001

  (0.0000)*

  0.0001

  (0.0001)*

  Göçmen

  0.0454

  (0.0148)***

  0.0629

  (0.0215)***

  0.0161

  (0.0194)

  Bekar

  0.0041

  (0.0216)

  -0.0331

  (0.0320)

  0.0178

  (0.0258)

  Boşanmış

  -0.0096

  (0.0395)

  -0.0434

  (0.0508)

  0.0403

  (0.0631)

  Hanehalkı büyüklüğü

  0.0021

  (0.0053)

  0.0024

  (0.0070)

  0.0002

  (0.0083)

  Eğitim

  -0.0244

  (0.0076)***

   

   

  Babanın Eğitimi

  -0.0149

  (0.0096)

  -0.0135

  (0.0171)

  -0.0136

  (0.0101)

  Vasıflı Baba

  0.0471

  (0.0340)

  0.1283

  (0.0653)**

  0.0187

  (0.0332)

  Kendi işi olan baba

  0.0150

  (0.0249)

  0.0182

  (0.0358)

  -0.0087

  (0.0336)

  Vasıflı işçi baba

  0.0401

  (0.0222)*

  0.0415

  (0.0303)

  0.0187

  (0.0332)

  Niteliksiz işçi baba

  0.0162

  (0.0223)

  0.0124

  (0.0284)

  0.0193

  (0.0390)

  lnÜcret

  -0.0815

  (0.0122)***

  -0.0730

  (0.0163)***

  -0.1014

  (0.0177)***

  N

  2726

  1572

  1154

  Pseudo R2

  0.1151

  0.0971

  0.1540

  Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, 5 ve 1 istatiksel anlamlılığı göstermektedir.

  Tablo 9’da sosyal güvenlik kapsamı ve firma büyüklüğü gibi özellikler kontrol edilmiştir. Sosyal ağ için vekil olarak kullanılan göçmen olma durumu, düşük eğitim seviyeliler için önemini korumaktadır. Fakat, düşük eğitimliler için babanın iş durumu, kamuda çalışan babalar dışında, anlamsız hale gelmektedir.

  İstihdamda olma koşulu altında, göçmenler sosyal ağlar yoluyla iş bulma konusunda yerleşik çalışanlardan daha başarılı olduğu görülüyor. Göçmenlerin işgücündeki payı (%47 civarı) göçmenlerin tam olarak azınlık bir grup olmadığına işaret etmektedir. Hem yerleşik hem de göçmen çalışanlar iş bulmak için sosyal ağları kullanmaktadırlar; fakat yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve hanehalkı büyüklüğü gibi özellikler dahi kontrol altında tutulduğunda göçmenlerin nispeten daha başarılı olduğunu görmekteyiz.

  Table 9: Ücreti ve işyeri karakterini kontrol ederek eğitime göre Probit sonuçları (Marjinal etkiler)

   

  Toplam

  Az Eğitimli

  Yüksek Eğitimli

   

  I

  II

  I

  II

  I

  II

  Cinsiyet

  -0.0322

  (0.0176)*

  -0.0248

  (0.0174)

  -0.0822

  (0.0283)***

  -0.0620

  (0.0276)**

  0.0220

  (0.0196)

  0.0211

  (0.0197)

  Yaş

  -0.0157

  (0.0042)***

  -0.0157

  (0.0042)

  -0.0156

  (0.0057)***

  -0.0159

  (0.0056)***

  -0.0187

  (0.0065)***

  -0.0189

  (0.0065)***

  Yaş2

  0.0001

  (0.0000)*

  0.0001

  (0.0000)**

  0.0001

  (0.0001)

  0.0001

  (0.0001)

  0.0002

  (0.0001)**

  0.0002

  (0.0001)**

  Göçmen

  0.0451

  (0.0148)***

  0.0406

  (0.0148)***

  0.0639

  (0.0214)***

  0.0551

  (0.0213)***

  0.0177

  (0.0194)

  0.0188

  (0.0195)

  Bekar

  0.0038

  (0.0216)

  0.0044

  (0.0215)

  -0.0345

  (0.0318)

  -0.0320

  (0.0315)

  0.0182

  (0.0258)

  0.0187

  (0.0259)

  Boşanmış

  -0.0106

  (0.0394)

  -0.0093

  (0.0392)

  -0.0465

  (0.0503)

  -0.0411

  (0.0498)

  0.0420

  (0.0635)

  0.0425

  (0.0637)

  Hanehalkı büyüklüğü

  0.0019

  (0.0053)

  0.0023

  (0.0053)

  0.0017

  (0.0070)

  0.0027

  (0.0070)

  0.0005

  (0.0083)

  0.0005

  (0.0083)

  Eğitim

  -0.0233

  (0.0077)***

  -0.0250

  (0.0077)***

   

   

   

   

  Babanın Eğitimi

  -0.0146

  (0.0096)

  -0.0144

  (0.0095)

  -0.0115

  (0.0171)

  -0.0143

  (0.0170)

  -0.0141

  (0.0101)

  -0.0143

  (0.0101)

  VasıflıBaba

  0.0455

  (0.0339)

  0.0429

  (0.0336)

  0.1260

  (0.0652)**

  0.1164

  (0.0644)**

  0.0072

  (0.0387)

  0.0075

  (0.0387)

  Kendi işi olan baba

  0.0150

  (0.0249)

  0.0197

  (0.0252)

  0.0203

  (0.0359)

  0.0314

  (0.0368)

  -0.0076

  (0.0337)

  -0.0086

  (0.0336)

  Vasıflı işçi baba

  0.0405

  (0.0222)*

  0.0407

  (0.0222)*

  0.0423

  (0.0304)

  0.0418

  (0.0302)

  0.0183

  (0.0331)

  0.0180

  (0.0331)

  Niteliksiz işçi baba

  0.0160

  (0.0223)

  0.0161

  (0.0223)

  0.0109

  (0.0283)

  0.0134

  (0.0281)

  0.0179

  (0.0388)

  0.0181

  (0.0388)

  lnÜcret

  -0.0771

  (0.0129)***

  -0.0823

  (0.0130)***

  -0.0599

  (0.0172)***

  -0.0663

  (0.0173)***

  -0.1077

  (0.0188)***

  -0.1052

  (0.0191)***

  SGK

  -0.0192

  (0.0182)

  -0.0444

  (0.0200)**

  -0.0522

  (0.0234)**

  -0.1024

  (0.0258)***

  0.0276

  (0.0257)

  0.0326

  (0.0258)

  İş yeri büyüklüğü

   

  0.0647

  (0.0160)***

   

  0.1304

  (0.0244)***

   

  -0.0160

  (0.0219)

  N

  2726

  2726

  1572

  1572

  1154

  1154

  Pseudo R2

  0.1155

  0.1218

  0.1003

  0.1195

  0.1550

  0.1556

  Not: *, **, ve *** sırasıyla %10, 5 ve 1 istatiksel anlamlılığı göstermektedir.

  Sonuç

  Bu çalışmanın amacı ağ faktörünün iş bulma olasılığı üzerindeki etkisini incelemektir. Asıl ilgimiz göçmen olma durumunun, formel olmayan iş arama kanallarını (sosyal ağlar) kullanma ve başarı sağlama olabilirliği üzerindeki etkisini ayrıştırmak olduğundan, sosyal ağlar aracılığıyla iş bulmanın belirleyici etkenlerini modelledik. Böylelikle istihdam durumunun ulaşıldığı koşulu altında sosyal ağları kullanma olasılığına odaklandık ve birey, hanehalkı, iş ve ağ özelliklerine (göçmenlik durumu, babanın eğitimi ve iş durumunun vekil olarak kullanıldığı) ilişkin açıklayıcı değişkenler kullandık.

  Öncelikle göçmenlerin iş bulmak amacıyla sosyal ağları kullanımında karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığını, sonucun başarılı olduğu koşulu altında inceledik ve durumun kesinlikle böyle olduğunu bulduk. Sonrasında örneklemi eğitim seviyelerine göre iki alt gruba böldük. Sosyal ağların iş bulma üzerinde göçmenlik durumu ile vekillendirilmiş etkisi “yüksek eğitimli” çalışanlar için anlamsız olarak bulundu. Buna karşın tüm örneklem için gözlemlediğimiz sonuçlar “az eğitimli” çalışanlar için değişmedi. Sosyal ağlar ve babanın iş durumunun düşük eğitimli çalışanlar için daha büyük öneme sahip olduğu sonucuna vardık. Dahası analizimize ücretler, sosyal güvenlik kapsamı ve firma büyüklüğü gibi kontrol değişkenleri ekledik. Sonuçlar sosyal ağlar aracılığıyla bulunabilen işlerin doğasına ışık tutmaktadır. Beklediğimiz gibi ağlar çoğunlukla daha az ödeme yapan işler için kullanılmaktadır.

  Çalışmamızın ana kısıtlamalarının çoğunlukla ölçümlenemeyen ve yerine göçmenlik durumunu kullandığımız sosyal ağ değişkenlerinden kaynaklandığını belirtmemiz gerekmektedir. Eğer sosyal ağ etkileri daha az eğitimli göçmenler için daha önemli ise, göçmenlerin ağlarındaki zayıf ve güçlü bağlantıların göreli etkileri birbirinden ayrılmalıdır. Ne yazık ki elimizdeki veri bunu yapmaya olanak vermemektedir. İlerleyen zamanlarda konu ile daha alakalı bir verisetiyle, düşük veya yüksek eğitimli göçmenlerin zayıf bağlantılara karşı güçlü bağlantıları sürdürmelerinin göreli önemini çözümlemeyi planlamaktayız.

  Bu çalışmanın sonuçlarından, ağların kullanımının çoğunlukla eğitim seviyesi ve yerleşik olma durumuna bağlı olduğunu çıkarmaktayız. Göçmenler sosyal ağları düşük ücretli işler için daha çok kullanmaya eğilimli. İŞKUR’a eşleştirme politikalarını bu faktörleri dikkate alarak yeniden gözden geçirmelerini öneriyoruz.

   

  KAYNAKÇA:

  Bourdieu, P. (1990) Structures, habitus, practices. In P. Bourdieu, The logic of practice (pp. 52-79). Stanford, CA: Stanford University Press.

  Calvo-Armengol, A. ve Jackson, M.O. (2004) “The Effects of Social Networks on Employment and Inequality”, The American Economic Review, 94(3), 426-454.

  Calvo-Armengol, A. ve Jackson, M.O. (2007) “Networks in Labor Markets: Wage and Employment Dynamics and Inequality”, Journal of Economic Theory, 132(1), 27-46.

  Esen, O., Binatlı, A.O., Daştan, İ., Dinaroğlu, B., Duman, A., Eryar, D., Göksel, İ., Karacal M., Özgüzer, G.E., Postalcı, E. Ve Tekgüç, H. (2011) İzmir İşgücü Piyasası Araştırması, İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları.

  Munshi, K. (2003) “Networks in Modern Economy: Mexican Migrants in the US Labor Market”, The Quarterly Journal of Economics, 118(2), 549-599.

  Tatlı, M. (2013), “Sosyal Sermayenin Bireylerin İsttihdamı Üzerine Etkisi”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 15(3), 87-114.

  Wahba, J. Ve Zenou, Y. (2005) “Density, Social Networks and Job Search Methods: Theory and Application to Egypt”, Journal of Development Economics, 78 (2), 443-473.

   

  Zenou, Y. (2012) Social Interactions and the Labor Market, Londra: Centre for Economic Policy Research.

   

  [1] * Geliş Tarihi: 13.01.2016

  [2] ** Doç. Dr. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, 

  [3] *** Yard. Doçent, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İşletme Fakültesi

  [4]  Göçmenlerin göç ettikleri şehirlerde birbirlerine yakın bölgelerde yaşama eğiliminde oldukları görülüyor. İzmir örneğinde, Balçova bölgesinde çoğunlukla Manisa ve Aydın’dan, Bornova’da Manisa ve Konya’dan, Buca’da Konya ve Manisa’dan, Çiğli bölgesinde Erzurum ve Manisa’dan, Gaziemir’de Mardin ve Afyon’dan, Güzelbahçe’de Balıkesir ve Manisa’dan, Karşıyaka’da Manisa ve Erzurum’dan, Konak’ta Mardin ve Manisa’dan ve Narlıdere’de Diyarbakır ve İçel’den gelen göçmenler yaşamaktadır.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ