• İŞKUR’a Başvuran Farklı Kuşaklardaki İşsizlerin Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi: Ankara-Muğla İlleri Örneği

  Hilmi ETCİ, Merve ÇELİK GÖNÜLTAŞ, Serap ÖZEN

  Hilmi ETCİ[2]

  ORCID ID: 0000-0003-2858-7950

   

  Merve ÇELİK GÖNÜLTAŞ[3]

  ORCID ID: 0000-0003-3914-6210

   

  Serap ÖZEN[4]

  ORCID ID: 0000-0002-9522-4503


  Anahtar kelimeler: Durumluk-Sürekli Kaygı, X Kuşağı, Y Kuşağı, İşsizlik, İŞKUR.Öz: Çalışmada, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) iş aramak amacıyla başvuru yapan X kuşağı (1961-1980 arası doğumlu) ve Y kuşağı (1981-2000 arası doğumlu) işsizlerin durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda durumluk-sürekli kaygı düzeyi ile katılımcıların demografik özellikleri, iş arama süresi, aileden maddi destek alma durumu, anne-baba yaşama durumu, kira vb. gelir halinin varlığı/yokluğu gibi değişkenler arasındaki ilişkiye yönelik analizler yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muğla (381 katılımcı) ve Ankara (384 katılımcı) olmak üzere İŞKUR’a kayıt yaptıran 186 kadın ve 579 erkek, toplamda 765 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada X ve Y kuşağı işsizlerin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla C. D. Spielberger ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Öner ve Le Compte tarafından (1983) yapılan “Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Muğla ve Ankara’da İŞKUR’a başvuran X ve Y kuşağı işsizlerin orta düzeyde bir kaygıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. X kuşağı işsizlerde sürekli kaygı düzeyinde il değişkenine göre gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken; durumluk kaygı düzeyinde Muğla ile Ankara arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre Muğla’daki X kuşağı işsizler içinde bulundukları işsizlik durumundan, Ankara’da ikamet eden X kuşağı işsizlere kıyasla daha çok kaygı duymaktadırlar. Y kuşağında ise durumluk ve sürekli kaygı envanterinde il değişkenine göre anlamlı bir farklılık mevcuttur. Buna göre Y kuşağının kaygı düzeyi Muğla’ya kıyasla Ankara’da daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

  Determination of Anxiety Levels of the Unemployed in Different Generations Applying oo İşkur: The Case of Ankara-Muğla Provinces

  Abstract: In the study, it is aimed to determine the state-trait anxiety levels of the Gen X (born between 1961-1980) and Gen Y (born between 1981-2000) unemployed people who apply to the Turkish Employment Agency (İŞKUR) for job search. For this purpose, analyzes are made on the relationship between the state-trait anxiety level and variables such as the demographic characteristics of the participants, the duration of job search, financial support from the family, the living status of the parents, the presence/absence of income such as rent. The sample of the research consists of a total of 765 people, 186 women and 579 men registered to İŞKUR, in Muğla (381 participants) and Ankara (384 participants). “The State-Trait Anxiety Inventory” developed by C. D. Spielberger et al. (1970) and adapted to Turkish by Öner and Le Compte (1983) is used in the study to determine the anxiety levels of the unemployed the Gen X and Gen Y. As a result of the analysis, it has been revealed that the Gen X and Gen Y unemployed people in Muğla and Ankara who apply to İŞKUR have a medium level of anxiety. While there is no significant difference between the groups according to the province variable in the level of trait anxiety among the unemployed generation X; a significant difference was found between Muğla and Ankara in the state anxiety level. According to this, the Gen X unemployed in Muğla are more concerned about the unemployment situation they are in, compared to the Gen X unemployed people residing in Ankara. In the Gen Y, there is a significant difference in the state and trait anxiety inventory according to the province variable. Accordingly, it has been concluded that the anxiety level of Gen Y is higher in Ankara compared to Muğla.

  Key Words: The State-Trait Anxiety, Gen X, Gen Y, Unemployed, İŞKUR.

   

  [1] Bu makale, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 19/091/01/5 kod numaralı proje ile desteklenmiştir.

  [2] Arş. Gör. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  [3] Arş. Gör. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  [4] Prof.Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü-

  Makale Geliş Tarihi:13.03.2021 - Makale Kabul Tarihi: 09.06.2021

   

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ