• Endüstriyel Kaza Araştırmaları ve Düzenleyici Müdahaleler; Mağnezyum Metal Üretimi

  Abdul Vahap KORKMAZ

  ORCİD no:0000-0001-8691-1937

   

  Öz: Magnezyum, ağır sanayi ve modern teknolojinin gelişmesiyle birlikte dünyada giderek önem kazanan bir metal haline gelmiştir. Gerek hafifliği ve gerekse dayanıklılığı ve düşük karbon ayak izi nedeniyle, temel olarak elektronik, havacılık, savunma ve otomotiv endüstrilerinde kullanılan magnezyum, modern teknoloji için vazgeçilmez derecede önemlidir. Avrupa Birliği'nin en önemli hammaddeleri listesinde yer alan magnezyum metali, birçok ülkede, özellikle Avrupa'da stratejik bir ürün olarak kabul edilmektedir. Magnezyum metali “geleceğin metali" olarak nitelendirilmekte olup, Türkiye ve Avrupa'daki tek birincil magnezyum fabrikası 2017 yılında ülkemizde entegre olarak kurulmuş üretime başlamıştır. Türkiye entegre magnezyum üretimi konusunda son teknolojik yöntemleri ve ekipmanları kullanmış olup kurulan makineler ve üretim prosesleri ve iş güvenliği riskleri konusunda çalışanlar tecrübesiz ve yeterli deneyime sahip değillerdir. Magnezyum üretim hattında çalışan işçilerin çoğu yakın köy ve ilçelerdeki yöre halkından temin edilmiş olup bazı işçilerin endüstriyel bir deneyime sahip olmadıkları görülmüştür. Üretim sürecine giren her yeni makine, ekipman, kimyasal madde, araç ve gereç insan sağlığı ve iş güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmada diğer metal üretim proseslerinden farklı olarak magnezyum üretim tesislerinde birincil derecede risk teşkil eden ve ölüm veya ağır yaralanmalarla sonuçlanabilecek olası tehlikeler tanımlanmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Ayrıca Fine Kinney risk metodu ile 14 farklı birincil derece risk tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

  Anahtar kelimeler: Magnezyum, Metal, Risk, İş güvenliği, Fine Kinney metodu

  Industrıal Accıdent Research And Regulatory Interventıons, Magnesıum Metal Productıon

  Çalışma ve Toplum, 2020/4

  Abstract: Magnesium has become an increasingly important metal in the world with the development of heavy industry and modern technology. Because of its light weight and durability and low carbon footprint, magnesium, which is mainly used in the electronics, aerospace, defense and automotive industries, is indispensable for modern technology. Magnesium metal, which is on the list of the most important raw materials of the European Union, is recognized as a strategic product in many countries, especially in Europe. Magnesium metal is described as the" metal of the future " and the only primary magnesium plant in Turkey and Europe started production in 2017, having been integrated in our country. Turkey has used the latest technological methods and equipment in the field of integrated magnesium production and the employees are inexperienced and do not have sufficient experience in the field of established machines and production processes and occupational safety risks. Most of the workers working on the magnesium production line were supplied from local people in nearby villages and districts, and some of the workers did not have any industrial experience. Every new machine, equipment, chemicals, tools and equipment entering the production process poses a threat to human health and Occupational Safety. In this study, in contrast to other metal production processes, potential hazards that pose a primary risk and may result in death or serious injury were identified and solutions were presented. In addition, 14 different risks were identified with the Fine Kinney risk method and the necessary precautions were determined.

  Keywords: Magnesium, Metal, Risk, Occupational safety, Fine Kinney method.

  Giriş

  Risk değerlendirmesi günümüz teknolojisinin getirdiği yeniliklerle mücadele aşamasında yüksek öneme sahiptir. Magnezyum metal madenciliği, üretim proseslerindeki yenilikler yüksek risk faktörlerini sürekli göz önünde bulundurması gereken bir sektördür. Özellikle ülkemizin magnezyum metal madenciliği konusunda bilgi ve tecrübelerinin yeni olduğunu, Avrupa’nın ise bu konuda yeterince bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını unutmamalıyız.

  Dünya’da magnezyum metal üretiminin ağırlıklı olarak %85’i Çin tarafından gerçekleştirilmektedir Avrupa’da ise Türkiye dışında herhangi bir ülkede hammaddeden entegre olarak magnezyum metal üretimi yapılmamaktadır. 2011 yılında Avrupa magnezyum metalini kritik hammaddeler grubu listeni almıştır (MME, 2020).

  Bu nedenle 2016 yılında Türkiye’de ilk olarak entegre magnezyum üretiminin başlaması ayrıca stratejik bir önem de taşımaktadır. Tesiste anlık magnezyum üretimi %99,80-99,95 saflıkta ve her bir külçe magnezyum 8-12 kg ağırlığındadır (MME, 2020).

  Türkiye’deki magnezyum tesisi Çin’de yaygın olarak kullanılan Pidgeon Prosesi (silikotermik indirgenme) ile üretim yöntemini tercih etmektedir. Türkiye’de kullanılan proseste hem yerleşim hem makine ve ekipman hem de proses aşamalarında birçok yenilik ve iyileştirmeler yapılmıştır (Kar, 2020). Yapılan yenilikler magnezyum tesisine yabancı olan Türk çalışanlar için yeni birtakım riskleri de beraberinde getirmiştir.

  Magnezyum tesisini ilk devreye alma sürecinde Çin ve Türk işçiler birlikte çalışmış olup iş güvenliği ile ilgili Çinli işçilerin tecrübelerinden yararlanılmak istenmiştir. Fakat Çinli işçilerin iş güvenliği kültürünü iş hayatlarına yansıtamadıkları ve bu disiplini çalışma hayatlarına yeterince uygulamadıklarından Türk işçilerin magnezyum üretim prosesleri konusunda iş güvenliği kuralları ve kültürü hakkında istenilen seviyede bilgi sahibi olunamamıştır.

  Magnezyum Metali Üretim Prosesi

  Türkiye’de ve Avrupa’da ilk olarak birincil magnezyum tesisi kurulmuş ve 2016 yılında üretime başlanmıştır. Magnezyum üretim kapasitesi 15000 ton/yıldır (Metal dünyası, 2019). Magnezyum pazarı 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar parça döküm, Al alaşımları, titanyum alaşımları ve demir desülfürizasyonudur. Burada dikkat çekmesi gereken nokta magnezyum parça dökümlerin endüstrilerde kullanılma oranı arttıkça Al alaşımlarındaki magnezyum kullanımı azalacaktır. Amerika dünya üretiminin %7’sine yakınını gerçekleştirmesine rağmen toplam tüketim %23 civarındadır. Unutulmamalıdır ki magnezyum tüketimi sadece Amerika’dan ibaret olmayıp ve Kanada ile Meksika’ da da hatırı sayılır bir tüketim bulunmaktadır. Kuzey Amerika tüketimi 235 bin tondur. Brezilya ise üretimi kadar tüketimi de olan bir ülkedir. Avrupa’da hiç üretim olmamakla birlikte dünya tüketimin %18’ini gerçekleştirmektedir. Bu da toplam 190 bin ton tüketim demektir. Çin üretimin %84’ünü gerçekleştirmesine rağmen, tüketimin %33’ünü gerçekleştirmektedir. Kaldı ki bu da tüketiminin 345 bin ton olduğunu göstermektedir. Rusya ve Kazakistan toplam dünya üretiminin %5’ini gerçekleştirmektedir ve Rusya ve Japonya tüketimi %12’ye tekabül etmektedir (Öztürk ve Kaçar, 2012).

  Dolomit madeni kırma eleme işleminden sonra 20-40 mm, 0-10 mm ve 15-25 mm boyutlarına getirilmektedir. Tane boyutu küçültülen malzeme ön ısıtıcı silosuna beslenerek yaklaşık 850 oC sıcaklıkta ön kalsinasyon işlemine tabi tutulmakta ve ısınan malzeme buradan döner fırına beslenmektedir. Yaklaşık 60 m boyunda 3 m çapında olan döner fırına beslenen malzeme döner fırın içerisinde hareket ederek yaklaşık 1350-1400 oC sıcaklıkta kalsine olmaktadır. Kalsine işlemi tamamlanan malzeme belirli oranlarda ferrosilis ve fluorit ile dozajlanarak bilyalı değirmende birlikte öğütülmektedir. Değirmen çıkışında malzeme tane boyutu 100 mikronun altına düşmektedir. Mikron boyutundaki değirmen çıkış malzemesi döner valslerde preslenerek pelet tanelerini oluşturmaktadır. Üretilen peletler 0,06-0,13 milibar arasında yaklaşık 1150 oC sıcaklıkta çelik retortlara beslenilmektedir. Yüksek sıcaklıkta peletlerin reaksiyona girmesi sağlanmaktadır. Retortun baş kısmında soğutma ceketleri mevcuttur. Magnezyum buharı retort ceketlerine bağlı olan vakumlar tarafından soğutularak kendilerine doğru çekmekte ve soğutma ceketleri içerisinde bulunan kovanlara taç magnezyum denilen kristal taneler halinde bir araya gelmektedir. Üretilen taç magnezyumlar rafinasyon ünitesinde potalarda eritilerek saf magnezyum külçeler olarak üretilmektedir (Şekil1) (Bayrak, 2019).

  Türkiye’de kurulan Magnezyum üretim tesisinin yeni tasarım aşamasında dünyadaki en iyi örnekler incelenmiş, farklı teknoloji ve yöntemlerin en güçlü yönleri birleştirilerek hibrit bir teknoloji yaratılmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin üst düzeyde var olabilmesi için dünyadaki örneklerinden farklı olarak mekanizasyon yatırımları yapılmış ve çok daha güvenli bir çalışma ortamını sağlanması amaçlanmıştır. Buna karşın ülkemizde magnezyum üretimin yeni olması ve Avrupa’da bir ilk oluşu teknolojik yenilikler ve bu konudaki tecrübesizlikler iş güvenliği risklerini de beraberinde getirmiştir. Bu konuda yüzlerce iş güvenliği riskleri mevcuttur ve gerekli önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Bu çalışmada birincil derecede ölümle sonuçlanabilecek riskler Fine Kinney risk metodu ile incelenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

   

  Şekil 1. Magnezyum metali üretim prosesi akış şeması (Bayrak, 2019).

   

  img1 

  Metot

  Risk analizi, çalışanlar, makine ve ekipmanların aralarındaki etkileşimin bir sistem tarafından modellenmesidir. Risk analizi modelleri makine ve ekipmanların ne sıklıkla arıza yapabileceği, meydana gelebilecek kazalar hakkında sistematik olarak bir fikir ortaya koyabilmesidir. Risk analizi için birçok model ve yaklaşım vardır. Bu nedenle her üretim yöntemine bağlı koşul ve durum için birçok uygun teknik mevcuttur ve seçime bırakılmıştır (Alli, 2008).

  Nitel teknikler hem analitik hem de tahmini süreçlere dayanmaktadır. Kantitatif teknikler için risk değerlendirmesi iş sırasında kayda geçen kaza verileri marifetiyle, matematiksel bir bağıntı ile tahmin edilebilecek bir yöntem olarak değerlendirilebilmektedir. Hibrit tekniklerde mevcuttur fakat sunmuş oldukları karmaşıklıklar nedeniyle pek tercih edilmemektedirler (Goetsch, 2010).

  Risk olası bir kazanın potansiyel olarak gerçekleşebilecek sonuçlarına maruz kalma faktörü ve olasılık faktörü dikkate alınarak hesaplanır (Niu, 2010).

  Risk değerlendirmesi çalışmalarında dikkate alınması gereken en önemli konular, geçmiş yıllarda yaşanmış olan iş kazalarının sebep ve sonuçları, meydana gelen meslek hastalıklarının nedenleri, iş kazalarının yıllara göre dağılımı ve sıklığı kullanılabilecek en önemli verilerdir. Geçmiş yıllarda yaşanan kazaların ve meslek hastalıklarının detaylı incelenmesi sonucunda alınacak önlemler günümüzde yaşanması olası kazaların önüne geçecektir. Bu çalışmada risklerin derecelendirilmesi ve öncelikli olarak alınması gereken önlemlerin sıralanması ve işletme önceliklerinin sistemli bir sıra ile ele alınması nedeniyle Fine Kinney risk değerlendirme yöntemi seçilmiştir (Kim vd., 2016).

  Fine-Kinney metodu risklerin derecelendirilmesi sonuçlarına göre hangi işlere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikli olarak nereye aktarılması gerektiğini gösteren bir yöntemdir. Risklerin ağırlık oranlarını hesaplayarak derecelendirme yapılır ve önlemlerin alınıp alınmamasına karar verilir. Yöntem işyerinin istatistiklerini kullanma imkânı sağlaması doğrultusunda daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Fine Kinney Metodu diğer risk değerlendirmesi yöntemlerinden farkı 3 Boyutlu risk değerlendirme metodudur. Diğer metotlar ise matris gibi genel olarak kullanılan risk değerlendirmesi metotları 2 boyutlu olup genel anlamda proses güvenliği için uygundur. Çalışma ortamında karşılaşabilecek meslek hastalıkları ve iş kazalarına yönelik bir çalışmalardır tam olarak engellemez. Fine Kinney Metodunda ise olasılık * frekans * şiddet yani 3 boyutlu olduğu için çalışma ortamındaki iş kazaları ve meslek hastalıkları tam anlamıyla engellemek amacıyla kullanılabilecek bir risk değerlendirmesi yöntemidir (Kuai vd., 2010).

  Olasılık= İ        Şiddet= D Frekans (Maruziyet)= F

  Risk Değeri= İ x F x D olarak hesaplanır.

  Yukarıdaki bağıntı tehlikeli durumları tanımlamak ve önlem almak için ve bu önlemlerin öncelik sıralarını belirlenmesi için kullanıcılara bir sistem sunar. Tahminler ve olasılıklar işyeri ziyaretleri esnasında bilgi toplanmasını ve çalışanların faaliyetleri hakkında tartışmayı gerektirir. İşyerindeki faaliyetlerin tam olarak nasıl gerçekleştirildiğini bilen tek kişi orada çalışan işçilerdir. Değişik iş ve meslek gruplarında farklı çalışma alanlarında uygulanan risk değerlendirme metotları farklıdır ve tercihe bırakılmıştır (Yuan vd., 2015).

  ·       Kolay kullanım olanağı sunup, endüstride yaygın olarak tercih edilen bir metottur.

  ·       Fine Kinney metodu matris kökenli olup, işyeri istatistiklerinin kaza araştırılmasında değerlendirilmesine olanak tanır. Fakat, çalışan merkezli bir metot değildir.

  ·       Acil durum risk analizlerinde çevre ve doğa olayların sıklık verileri bulunabilirse kullanılabilir.

  ·       Nicel bir metot olup ayırıcı bileşeni ise frekanstır.

  Bu çalışmada magnezyum üretim tesisine ait birincil öncelikli olarak ölümcül riskler ve yeni ortaya çıkabilecek birinci derecede riskler incelenmiştir. Bazı risk etmenleri sadece magnezyum üretim tesisine özel olmayıp diğer tesisler ile benzer risk etmenleri taşımaktadır ve daha önce yapılmış birçok çalışmada benzer konular işlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Tehlikeler ve öncelik dereceleri

  Fine Kinney risk metodu doğrultusunda kararlaştırılmıştır.

  Tehlikelerin Tanımlanması

  Döküm işlerinin standart proses aşamaları esnasında bir çok ölümcül tehlikelerle karşılaşma olasılığı mevcuttur. Ayrıca benzer faaliyetler esnasında uygulanan yöntemler ve işin doğası gereği ölümcül olmayan fakat uzuv kaybı ve sakatlıkla sonuçlanabilecek hastalık ve kazalar ile karşılaşma olasılığı da oldukça yüksektir. Metal döküm işleri, kazaların yaralanma ve ölümle sonuçlanma oranının da yüksek olduğu işlerden biridir (Yoon vd., 2013). Risk değerlendirmesi yapılırken gerek sağlık gerekse güvenlik ile ilgili tehlike ve yüksek riskler detaylı olarak araştırılmıştır. Şöyle ki: sıcaklık, ergimiş metal sıçraması, yüksekte çalışma, ezilme, sıkışma vb.

  Bu çalışmada bulunan risk envanteri sadece birinci derecede ölümle sonuçlanabilecek ya da uzuv kaybına yol açabilecek eylemler ve bunlarla ilişkilendirilen risk ve tehlikeleri içermektedir. Daha önce döküm atölyelerinde yapılmış çalışmalarda yapılan işin genelinde 27 farklı türde 902 adet risk tespit edilmiştir (Hastürk ve Uzel, 2017). Türkiye’de metal dökümü yapılan 9 fabrikada yapılan çalışma sonucu risk envanteri çıkarılmış ve demir çelik sektöründe risk değerlendirmesi çalışması yapılmıştır.

  Magnezyum Üretim Prosesi Tehlikeler ve Çözüm Önerileri

  Konveyör Bantlar

  Konveyör bantlar özellikle maden işletmelerinde nakil amaçlı olarak çok tercih edilen taşıyıcı sistemlerdir. Bazı durumlarda taşıdıkları yüksek tonajlı malzemeler, sistemde yaşanan aksaklıklar ve arızalar nedeniyle yürüyüş yollarına dökülmektedir. Yürüyüş yolarını kullanan işçiler için zeminde taş, toprak agrega gibi malzemeler zemini oldukça kaygan hale getirerek bu yolları kullanan işçiler için ağır yaralanma ve ölümcül kazalara sebep olabilmektedir. Magnezyum metal işletmeleri de dolomit madeninin taşıma işlemleri için lastik bant konveyörler kullanılmaktadır. Yapılacak en doğru adımlar taşıyıcı bandın maksimum yük kapasitesinden fazla malzeme taşınmaması ve uygun hız ve devirde nakliye işlemlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasıdır. Ayrıca yürüyüş yolları temizlenerek sağlıklı geçişlere müsait hale getirilmelidir. Herhangi bir arızı anında otomasyon sistemi devreye girerek bant serisini bir önceki besleme siteminden başlamak üzere sistematik olarak öncelik sırasına göre durdurmalı ve insan faktörünün lokal olarak müdahalesi ortadan kaldırılmalıdır.

   

  Şekil 2. Kovalı bantlar fazla besleme sonucu taşma

   

  img2 

  Hareketli Parçalara Takılma

  İşçiler arasında gerçekleşme olasılığı en yüksek kazalardan bir tanesi de hareketli parçalara iş önlüğü, yüzük, saat ve küpe gibi hatta insan saçının hareketli aksamlara sıkışması sonucu yaşanan ölümcül iş kazalarıdır. Makinelerin tehlikeli kısımları genellikle döner hareketli elemanlar (dönme hareketleri), gidip-gelme veya kayma hareketli elemanlar (karşılıklı ve uzunlamasına hareketler), dönel/kayma – sürme hareketli elemanlar (kesme, ezme bükme hareketleri), salınım hareketli elemanlar (makaslama işlemleri) marifetiyle meydana gelmektedir. Makinenin dönen kısımları, sağa ve sola, ileri ve geri giden bölümleri, hareketi veya malzemeyi nakleden aparatları çalışmaları sırasında insana zarar verme potansiyeli taşımaktadır.

   

  Şekil 3. Sürekli hareket halinde olan tamburlar

  img3 

   

  Bir dikkatsizlik anında ya da istem dışı bir şekilde bu parçaların çalıştığı sırada temas edilmesi çoğunluğu uzuv kaybı bir kısmı ise ölüm ile sonuçlanan iş kazalarını doğurmaktadır. Makinelerin hareketli kısımlarının makine koruyucuları kullanılarak koruma altına alınması başta makine operatörleri olmak üzere tüm çalışanlara güvenli bir ortam yaratacaktır. Koruyucu tasarımında temel bakış açısı bir taraftan makineyi çalıştıran operatörün hareketlerini engellememek iken diğer taraftan da makinenin üretim kapasitesini düşürmemek olmalıdır.

   

  Şekil 4. Döner fırın gale yatakları döner aksamları

  img4 

   

  Koruyucu tasarımında yukarıda açıklanan bakış açısı ele alındığında uyulması gereken bazı noktalar aşağıdaki gibi olabilmektedir:

  ·       Tasarlanan koruyucu, işlem noktasına (tehlikeli noktalara) makine ile çalışan veya diğer bir kişinin ulaşmasını engellemelidir.

  ·       Koruyucu ekipman, makineden çıkartıldığı zaman makine çalışmamalıdır.

  ·       Uzun ömürlü dayanıklı malzemeden yapılmalı ve sağlam olmalıdır.

  ·       Çalışanlar koruyucuları kolayca çıkaramamalıdır. Ancak bakım, onarım tarzı işler yapılacağı zaman kolayca açılabilmelidir. Makineden herhangi bir parça fırlamasını önlemelidir.

  ·       Mevcut tehlike kaynağını kontrol altına almaya çalışırken kendisi yeni bir tehlike kaynağı olmamalıdır.

  ·       Çalışanı geciktirmemeli, işini zorlaştırmamalı ve işin yapılmasını engellememelidir. Mümkünse makinenin bakımının yapılacağı zamanlarda koruyucunun çıkmamasına özen gösterilerek tasarım yapılmalıdır. Ekstra bakım gerektirmemelidir (Kısa, 2014).

   

  Kullanılacak olan makine koruyucusunun 3840 sayılı Türk Standardı olan “Makinalarda İş Kazalarına Karşı Genel Güvenlik Kurallarına uygun olması şartı gerekmektedir. Bu standart, iş kazalarına karşı makine koruyucularının proje, yapım ve uygulamaları sırasındaki kriterleri ve Madde 1.3'de belirtilen makinaların tehlikeli kısımlarına karşı alınabilecek önlemleri kapsar. Madde 1.4 de açıklanan ve mekanik olmayan tehlikeleri kapsamamaktadır (Kısa, 2014).

  Dünya genelinden Çin cumhuriyetindeki magnezyum metali üreten tesisler başta olmak üzere dolomit madeni ön ısıtıcı silolarına beslenerek şekil 5’deki resimde görüldüğü gibi bir piston vasıtasıyla malzeme döner fırına beslenmektedir. Bazı durumlarda özellikle elektrik kesintilerinde pistonlar çalışmamakta olup manuel olarak pistonlara müdahale edilmektedir. Bu tür durumlarda işçilerin yapacakları dikkatsiz çalışma neticesinde çalışan işçinin piston ile silo gövdesine sıkışma ezilme ve yaralanma ve ölümcül iş kazalarına yakalanma olasılığı yüksektir.

   Şekil 5. Magnezyum tesisi ön ısıtıcı pistonu

   

  img5 

   

  Tüm bu ölümcül olasılıklar için iş kazalarının önlenmesinde genel olarak alınması gereken bazı kurallar mevcuttur. Bunlar; Mekanik olarak çalışan araçlar ve makineler düzenli olarak denetlenmeli, etkin çalışma durumunda tutulmalı ve sadece eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

  Mekanik Çalışmalarda Yüksekten Düşme

  Endüstriyel tesislerde özellikle öğütme işlemlerinde bilyalı yatay değirmenler kullanılmaktadır. Değirmenler çok sayıda cıvata ve plaka içerdiğinden dolayı sık sık bakımlarının yapılması gerekmektedir. İşçilerin değirmen saplama cıvataları arasından taşıdıkları malzemeler ile birlikte yüksekte yürümeleri esnasında takılmalara ve düşmelere neden olması sonucunda ölümcül iş kazaları meydana gelebilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için değirmenin her iki ucundan sabit bir çelik ip, halat vs. çekilerek işçilerin emniyet kemerlerinin buraya takılması sonucu iş kazaları büyük ölçüde önlenmiş olunacaktır. Magnezyum tesisleri ham maddelerin öğütülmesi amacıyla 20-30 ton arasında değişebilen çift kamaralı bilyeli değirmenler kullanmaktadırlar. Gerek değirmen bakımları gerekse bilye şarj işlemleri süresince değirmenlerde yüksek riskli faaliyetlerde bulunabilmektedirler.

   Şekil 6. Kalsine dolomit öğütücü bilyeli değirmen

   

  img6 

   

  Değirmen içerisinden plaka ve levhaların kaynatılması ve benzer kaynak çalışmaları esnasında değirmen kompartımanları yeterince lokal ya da cebri olarak havalandırılmalıdır. Aksi taktirde zehirli gaz solunması ve yetersiz oksijen solunması nedeniyle boğulma sonucu ölümcül iş kazalarına neden olunabilmektedir.

  Magnezyum tesisleri ön ısıtma işlemi yapabilmek için yaklaşık 50-60 m yüksekliğinde ön ısıtıcı kulelerini kullanmaktadırlar. Ön ısıtıcı kulelerinde taşıyıcı bant konveyörlerler ile gelen malzemelerin dökülmesi esnasında temizlik için yüksek kuleye çıkan işçilerin kaygan malzemenin üzerine basarak kule merdivenlerinden ya da korkuluklara çarpma veya açıklıklardan düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler.

   

  Şekil 7. Ön ısıtıcı kulesi

   

  img7 

  İndüksiyon ve Ergitme Ocakları

  Metaller ocaklar içerisinde genel olarak çok yüksek sıcaklıklarda eritilirler. Çok yüksek sıcaklıklarda eriyik halde olan metal kalıplara dökülmesi esnasında, çok yüksek ölümcül riskler meydana gelir. Kazanlardan 100’lerce derece sıcaklıkta dökülen eriyik metal, yakınlarda bulunan işçilerin üstüne sıçrayarak, dökülerek veya yanarak çok ciddi bölgesel yanıklara hatta ölümlere neden olabilir.

   

  Şekil 8. Magnezyum eriyik metal döküm işleri

   

  img8 

   

  Şekil 9. Kullanılmış eski retort geri kazanma işleri

  img9 

   

  Dökümhanelerde sıkça rastlanan olaylardan biri de patlama sonucu meydana gelen iş kazalarıdır. Patlamalar, kimyasal patlamalar ve buhar patlamaları olarak ikiye ayrılırlar. Buhar patlamaları, eriyik metal ile nemli yüzeyin buluşması ile gerçekleşir. Kimyasal patlamalar ise eriyik metal ile reaktif kimyasal maddelerin buluşması ile gerçekleşir. Eriyik metal ile temas eden her reaktif kimyasal madde patlamaya sebep olmayacağı gibi, yükleme gerecindeki bir atığın oluşturacağı basınçtan kaynaklanan bir kimyasal patlama ortaya çıkabilir.

   

  Şekil 10. Magnezyum eriği ile nemli yüzeyin buluşması

   

  img10 

   

  En önemli tehlike kaynakları şu şekildedir,

  ·       Ergitme potalarına çalışanların düşmesi

  ·       Ergitme işlemi esnasında ergimiş metal sıçramaları

  ·       Tüm ergitme ocaklarının bakımlarının periyodik olarak yapılmaması

  ·       Ocak üzerinde sıvı malzemelerin stoklanması

  ·       Elek altı magnezyum atıklarının stoklanması

  ·       Ergimiş sıvı metal içerisine soğuk el aletlerinin temas etmesi

  ·       Soğutma sistemi kaçakları sonucu patlama

  ·       Potanın korozyona uğraması ve delinmesi

  ·       Potayı taşıyan vinç halatın kopması

  ·       Ocak kapaklarına hidrolik sistem takılması

  ·       Havalandırma fanlarının bakımsız olması

  ·       Bakım amacıyla yerinden çıkan ocakların devrilmesi

  Yapılan daha önceki bilimsel çalışmalarda metal sektöründe çalışan döküm işçilerinin erimiş metal yanıkları sonucu iş kazası yaşadıkları görülmüştür. Metal sektörü konusunda bilinçli ve tecrübeli ülkelerde yanık sonucu oluşan iş kazalarını azaltma ve hasarları önleme konusunda yeni programlar geliştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde işçilerin yanıklar konusunda bilgilendirilmesi ve koruyucu bakım ve önlemlerin arttırılması neticesinde erimiş metal yanıklarında ciddi azalmalar görülmüştür (Aytekin ve Toğral, 2014).

  Yapılan çalışmalar sonucunda yanık sonucu meydana gelen iş kazalarına maruz kalan işçiler incelendiğinde üzerlerindeki iş önlüklerinin ve taktıkları iş eldivenlerinin çalışmış oldukları metal döküm sanayisine uygun olmadığı ve hatta olası yanık sonucu oluşabilecek iş kazalarına davetiye çıkarabilecekleri görülmüştür. Döküm işçilerine yanmaz pantolon ve yanmaz ceket verilmekte olup yine yanmaz iş eldiveni verilerek gerek iş güvenliği uzmanı gerekse iş yeri hekimi tarafından düzenli olarak denetim ve kontroller yapılmalıdır. Ayrıca yine yanık konusunda düzenli olarak bilgilendirmeler ve muayeneler yapılmalıdır.

  Türkiye’de magnezyum metali üretim hattında yanma sonucu herhangi bir uzuv kaybı ya da ölümcül bir iş kazası yaşanmamıştır. Bunun en büyük nedeni gerek iş güvenliği uzmanı gerek iş yeri hekimi tarafından ayrıca elektronik ortamda düzenli olarak işçilerin yanıklar konusunda bilgilendirilmeleridir.

  Türkiye’de metal sektöründe oluşan yanıkların büyük çoğunluğu alüminyum sektöründe görülmektedir. Döküm sektöründe meydana gelen iş kazaları dökümhane işçilerinde döküm esnasında erimiş metalin sıçraması, sıcak döküm malzemelerine yada yüksek derecede yanan fırın alevine deri yoluyla temas etmesi sonucu farklı derecelerde yanıklar oluşabilmektedir (Şekil 11 ve Şekil 12). İşçiler arasında en fazlası rastlanılan yanıklar ise erimiş metalin sıçraması yoluyla ayaklarda ve diz altlarında yanıkların meydana gelmesidir. Yapılan bilimsel çalışmalarda %37-45 arasında işçilerin vücutlarında yanıklar görülmüştür. Yanık sonucu hastaneye başvuran işçilerde kollarındaki yanıklara ek olarak karın bölgesinde de parça yanıklar olduğu görülmüştür. Birçok işçide uygunsuz iş güvenliği ayakkabısı giyildiğinden parmaklar arası yanıkların olduğu görülmüştür (Aytekin ve Toğral, 2014).

  Birçok ülkede özellikle ciddi yanık yaralanmalarının oluştuğu bölgelerde yanık hasarlarını önleme problemleri ve termal yanıklarda acil müdahalenin yapılacağı bölgesel yanık merkezleri oluşturulmaktadır. Bunun uygulayan ülkelerde son on yılda yanma sonucu oluşan iş kazalarında anlamlı bir azalma saptandığı görülmüştür.

   

  Şekil 11. kollardaki (a) ve gövde ön yüzündeki (b) yanık izleri (Aytekin ve Toğral, 2014).

   

  img11 

  Şekil 12. Eldiven bitiminden dirseğe uzanan kimyasal yanık izi (Aytekin ve Toğral, 2014).

  img12 

   

  Havalandırma

  Dökümhanelerde yapılan kaynak işleri işçilerin metal dumanına maruz kalmalarına neden olur ki bu metal dumanlar da toksik (zehirli) olabilirler ve metal ateşi hastalığına neden olabilirler. Demir döküm materyallere kaynak yapılırken nikel çubuk kullanılır ve bu da nikel içerikli dumanlara neden olur. Plazma alev makinası da oldukça fazla miktarda metal duman, ozon, azot oksit ve UV (ultraviyole, morötesi ışınım) radyasyonu oluşturur ve çok ses çıkartır Ağır metal, anlık gaz ve toz ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır (Christman, 2008).

  Magnezyum proses çalışmaları esnasında zehirli gazlardan korunmak için;

  ·       Silis tozu, kömür tozu, metal parçacıkları ve diğer havadan taşınan kirleticilerin konsantrasyonları periyodik ölçümler ile kontrol edilmelidir.

  ·       Kum kuru olduğundan karıştırma ve harmanlama aşamasında yerel havalandırma sağlanmalıdır. Bu ayrıca kalıp bozma işlemi için de geçerlidir.

  ·       Dökümhanedeki mekanik havalandırma kirliliğin tüm noktalarındaki tozu temizlemek için yeterli değilse, solunum maskeleri gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

  ·       Aşındırıcı püskürtme ve temizlik işlemleri özel dikkat gerektirir. Silis bazlı cila pastaları metal temizleme işlemlerinde kullanılmamalıdır.

  ·       Potansiyel olarak maruz kalan bütün çalışanlara karbon monoksit zehirlenmesinin tehlikeleri, tanınması ve tedavi edilmesi konularında talimatlar verilmelidir.

  ·       Kan örneğiyle veya verilen hava örnekleriyle karbon monoksitin biyolojik takibi faydalı bir teknik olabilir. Örnekler bir çalışma vardiyasının bitiminde alınmalıdır.

  ·       Maça yapma veya döküm işlemleri sırasında üretilen potansiyel tahriş edici buharlar veya dumanlar havalandırma ile salınım noktasında toplanmalı ve atılmalıdırlar.

  ·       Kalıpların dökümleri sırasında oluşan yanma ürünlerine özellikle dikkat edilmelidir.

  ·       Tehlikeli dumanların, gazların veya buharların oluşumunu en aza indirgemek için daha az tehlikeli maddeler ile değiştirmek veya olmazsa işlemin değiştirilmesi göz önünde tutulmalıdır.

  ·       Ağır metal, anlık gaz ve toz ölçümleri periyodik olarak yapılmalıdır (Şentürk, 2016).

   

  Şekil 13. Yanma sonucu oluşan zehirli gazlar

   

  img13 

   

  Magnezyum Metal Yangınları

  Son yıllarda magnezyum metalinin sebep olabileceği yangınlar ve çözüm önerileri için çareler aranmaktadır. Özellikle yangın ile uğraşan itfaiyeciler başta olmak üzere yangınla mücadele veren tüm yetkililer metal yangınlarına aşina olmalarına karşın hala magnezyum metal yangınlarına hakim olabilmek ve çözümler geliştirmek için çaba harcamaktadırlar. Bunun en büyük sebebi ise magnezyum yangınlarının CO2 köpüğü ile malesef söndürülememesidir. Yangına maruz kalındığında, ince tabaka magnezyum birkaç saniye içinde tutuşabilmektedir. Dökümler ise 3 ila 5 dakika veya daha fazla sürede tutuşabilmektedir. Yine özel alaşıma bağlı olarak metal, ateşleme sıcaklığının hemen üstünde veya hemen altında eriyebilmektedir. Ateşleme kontrol noktasından, erime ve yanma ile ateşe erimiş damlaların yere düşerek birleşimi, özellikle yanıcı maddelerin bulunduğu yangın söndürme problemlerini ciddi biçimde karmaşıklaştırabilmektedir (Fond, 2010).

  Magnezyum ve magnezyum alaşımlı yangınlar; magnezyumun yüksek seviyedeki reaktivitesi normal söndürme maddelerinin kullanımını engellemesi sebebiyle ciddi söndürme problemleri göstermektedir. Magnezyum oksijen ile çok yüksek reaksiyon kapasitesine ulaşabilmekte ve oksijeni, oksijen içeren bileşiklerden ayırmaktadır. Magnezyum su ile tepkimeye girdiğinde, hidrojen ve magnezyum hidroksit meydana getirmekte, magnezyumun yanma süreci hızlanırken hidrojen ayrışarak yangın için ilave yakıt sağlamakta ve hidrojen patlamaları oluşmaktadır. Bu reaksiyon,

   

          Mg+2H2O à MgOH2+ H2 

   

  Şekil 14. Magnezyum tozlarının tutuşması sonucu meydana gelen yangın (Çerkezköy).

   

  img14 

   

  Köpükler %90’dan fazla su içerdikleri için, yanan magnezyumun söndürülmesinde etkili değildir. Kapalı bir alanda, mevcut oksijen magnezyum nitrit meydana getirmek amacıyla azot ile birleştirilerek kullanıldığı için, magnezyum havayı yakmaya devam eder. Karbon dioksit de magnezyumla reaksiyona girerek magnezyum oksit ve karbon monoksit üretir. Bu reaksiyonlar şu şekilde tanımlanmıştır (Kılıç, 2018):

   

         Mg+CO2à MgO+CO

         3Mg+N2 à Mg3N2

   

         Elde taşınabilir söndürücüler ve az miktarda uygulanan söndürücü su bir magnezyum yangınını şiddetle hızlandıracaktır.

         İyi yanan bir magnezyum yangını CO2 yangın söndürücüye tepki vermeyecektir, çünkü O2'yi CO2'den dışarı çekecektir. O2'yi H2O'dan (sudan) çekecektir. Magnezyum ateşini yavaşlatmak için bilinen en basit yol üzerine kum dökmektir. Bu nedenle çoğu magnezyum işletmesinde önlem amaçlı kum kovaları bulundurulmalıdır. Diğer bir yöntem magnezyumun kendi kendine yanmasına izin vermektir. Genellikle bir strip formundadır (Mg strip kullandığı varsayarsak). Yakıt yokken, etrafta başka “yanabilir” malzemeler yoksa yangın kendi kendine sönecektir.

  Magnezyum yangınlarını engellemek için,

  ·       İşçiler, olası nem kaynaklarını bilmelidir. Bu konuda hazırlanmış çalışma talimatları dikkatlice takip edilmelidir.

  ·       Malzemeler nemden uzak, kuru bir yerde saklanmalıdır. Malzemeler ocak ve fırınlarda kullanılmadan önce kurutularak nem uzaklaştırılmalıdır.

  ·       Kullanılacak malzemelerin pas durumu kontrol edilmeli ve pastan uzaklaştırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

  ·       Erimiş metale ilave edilecek malzemelerin temiz ve kuru olmasına dikkat edilmelidir. Bütan içeren sigara çakmakları, erimiş metal alanlarında bulundurulmamalıdır.

  ·       Depo alanları içerisinde malzemeler temiz bir şekilde istiflenmelidir ve beklenmedik bir kazaya karşı metal deposu dışarda yer almalıdır.

  ·       Boyaların, solventlerin ve diğer solunabilir ve uçucu malzemelerin çapraz karışmasına karşı önlemler alınmalıdır.

  Magnezyum Üretim İşletmesi Risk Değerlendirmesi

  Magnezyum üretim tesisinde en yüksek risklerin sıcak temas sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. Türkiye’de ilk ve Avrupa’da tek üretim tesisi olan magnezyum üretim tesisinde şu ana kadar ölümcül bir iş kazası yaşanmamıştır. Yaşanılan kazalar sıcak temas sonucu ya da magnezyum eriyik haldeki sıçraması veya yüksek sıcaklıkta çalışıldığından dolayı termal konfor sıcak soğuk dengesinin sağlanamaması sonucu yaşanmaktadır. Türkiye’deki magnezyum tesisinde iş kazalarının en asgari seviyede görülmesinin sebebi çalışanların sürekli bilgilendirilmesi, yurtiçinde bu işi yapan bir kuruluş olmadığı için yurtdışından magnezyum üretimi yapan kurumların iş güvenliği konusunda destek ve tecrübelerini kazanmaları görülmektedir. Ayrıca yine sektörde iş güvenliği ile ilgili ödül sistemi geliştirilmiş olup iş kazası gün sayısı arttıkça işçilerin iş güvenliği sistemine aitlik duyguları da artmakta ve iş güvenliği kültürü çalışanlar arasında yayılmaktadır. Tesiste bir ilk olması sebebiyle diğer metal döküm sektörlerinden farklı olarak yaşanabilecek birincil dereceli ölümcül iş kazaları olasılıkları Fine Kinney risk metodu ile hesaplanmış olup tablo 1’de gösterilmiştir.

   

   

  Tablo 1. Risk değerlendirme tablosu

   

  img15 

  Tablo 1 devamı. Risk değerlendirme tablosu

   

  img16 

   

   

  Tablo 1 devamı. Risk değerlendirme tablosu

   

  img17 

  Sonuçlar

  Türkiye’de magnezyum metal üretimi yeni gelişen bir sektör olduğundan dolayı ilk aşamada birincil derece tehlikeli insan hayatını sonlandırabilecek riskler ve büyük endüstriyel kazalara neden olabilecek tehlikeler belirlenmiş ve bu sektörde çalışan ve çalışacaklar için bir rehber çalışma hazırlanmıştır.

  Magnezyum metali üretim prosesleri aşamasında 14 farklı birincil derece risk tespit edilmiş ve risklerin azaltılması ya da ve bertarafı için çözüm önerileri sunulmuştur. Magnezyum üretiminde en büyük risklerin başında sıcak magnezyum eriyiğinin sıçraması, sıcak metal ile temas, iş kıyafetlerinin yapılan işe uygun seçilmemiş olması, zehirli gazlar ve termal konfor problemleri gelmektedir.

  Yaklaşık 1300 oC sıcaklıktaki fırınlarla yakın temas halinde çalışan işçiler, yüksek sıcaklığa maruz kalmakta ve bu ortamda 8 saat boyunca çalışmaya devam etmektedirler. Yüksek sıcak hava ortamında kalan işçiler havalandırmanın etkisiyle termal şok yaşamakta ve sürekli olarak terlemeleri sonucunda hastalanmakta ve sonuç olarak iş gücü kaybına, çalışan verimliliğinin düşmesine sebep olmaktadırlar. Çözüm olarak işçilerin çalışma şartları 8 saatten 4 saate indirilmesi ve dönüşümlü çalışma sistemine geçilmesi sonucu riskler en aza indirilecek ve çalışan verimliliği sağlanmış olunacaktır. Ayrıca işçilerin çalışma süresince iki kez iş elbiselerini değiştirmeleri için olanak tanınmalı, dinlenme süreleri arttırılmalı ve bu sayede işçilerin rahat ve sağlıklı çalışmaları sağlanmalıdır.

  Magnezyum tesisinde en fazla yanma sonucu iş kazaları meydana geldiğinden dolayı yanık hakkında sürekli bilgilendirmelerin yapılabileceği ve acil yanık müdahalesinde bulunulabileceği acil yanık ünitelerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu sayede yanık sonucu oluşabilecek iş kazaları ve yanık vakalarında azalmalar görülecektir.

  Magnezyum yangınları hakkında ülkemizde yeterince bilgi ve tecrübe sahibi olunmadığından bu konuda profesyonel bir itfaiye ekibi tarafından eğitim alınarak işçiler tarafından acil müdahalede bulunabilecek magnezyum itfaiye ekibi kurulmalıdır. Ayrıca sürekli hazırda bulanan rutubeti alınmış kum stokları oluşturulmalı herhangi bir yangın esnasında magnezyumun oksijenle teması kesinlikle kesilmeli ve özellikle su başta olmak üzere sıvı temasından maksimum düzeyde kaçınılmalıdır.

   

  KAYNAKLAR

  Alli, B. O. (2008). ‘‘Fundamental principles of occupational health and safety Second edition’’. Geneva, International Labour Organization, 15,2008.

  Aytekin, A., Toğral, A. K., (2014). ‘‘Üç dökümhane işçisinde gelişen işle ilişkili deri yanıkları: Mesleki korunma yöntemlerinin önemi’’, TÜRKDERM-Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 48(Supp: 2), 80-82.

  Bayrak, Y. (2019). ‘‘Dolomitten magnezyum üretiminde proses parametrelerinin araştırılması ve termodinamik modellenmesi’’, Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

  Christman, T. (2008). ‘‘Metals Fire Protection Handbook, Twentieth Edition’’ , Section 6, Chapter 9, pp. 152, National Fire Protection Association, NFPA.

  Fond, L.D., (2010). Fire Department Suggested Operating Guideline, Class D Combustible Metals, Section 4, pp.1-4,

  Goetsch, D. L., (2010). ‘‘Occupational safety and health’’, Pearson India.

  Hastürk, E., Uzel, M. (2017). ‘‘Metal döküm atölyelerinde iş sağlığı ve güvenliği koşulları’’, Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(1 (Düzeltme), 45-58.

  Kar Madencilik, URL:https://www.karmadencilik.com.tr/, (Erişim zamanı; Ocak, 5, 2020).

  Kılıç, A., URL:

          http://www.yangin.org/dosyalar/metal_yanginlari_ve_sondurulmesi.pdf, (Erişim zamanı; Mart, 10, 2018).

  Kısa, Y., (2014). ‘‘Döküm atölyelerindeki iş sağlığı ve güvenliği koşullarının çok ölçütlü karar verme yöntemleriyle değerlendirilmesi’’, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

  Kim, Y., Park, J., and Park, M., (2016). ‘‘Creating a culture of prevention in occupational safety and health practice’’, Safety and health at work7(2), 89-96.

  Kuai, N.S. Li, J.M., and Chen, Z., (2010).‘‘Study on the risk control of magnesium dust explosion based on inherent safety principle’’. Fire Science and Technology, 29(5), 369-372.

  MME, URL:http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/08/1030_Esan.pdf, (Erişim zamanı; Mart, 1, 2020).

  Metal Dünyası, https://metaldunyasi.com.tr/tr/haberler/206/turkiyenin-ilk-avrupanin-tek-birincil-magnezyum-uretim-tesisi.html, (Erişim zamanı; Aralık, 12, 2019).

  Niu, S. (2010). ‘‘Ergonomics and occupational safety and health: An ILO perspective’’, Applied ergonomics41(6), 744-753.

  Öztürk, F., Kaçar, İ.(2012). ‘‘Magnezyum Alaşımları ve Kullanım Alanlarının İncelenmesi’’. Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1(1), 12-20.

  Şentürk, A., (2016). ‘‘döküm sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin değerlendirmesi’’, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara.

  Yıldız, A.T., (2019). ‘çimento fabrikalarında iş kazaları ve meslek hastalıklarının iş yeri güvenlik kültürü ile ilişkisi: Medcem Madencilik çimento fabrikası örneği’’, Yüksek lisans tezi, Tarsus Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

  Yoon, S.J., Seok, et al., (2013)."Effect of occupational health and safety management system on work-related accident rate and differences of occupational health and safety management system awareness between managers in South Korea's construction industry." Safety and health at work, 4.(4), 201-209.

  Yuan, Z., Khakzad, N., Khan, F., and Amyotte, P.,(2015). ‘‘Dust explosions: A threat to the process industries’’. Process Safety and Environmental Protection, 98, 57-71.

   


  [1]  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

  Makale Geliş Tarihi:04.05.2020- Makale Kabul Tarihi: 07.09.2020

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ