• Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı, Şekil Şartı, Sözleşme Yapma Serbestîsi ve Sınırları

  Çiğdem YORULMAZ

  ABSTRACT

  One of the contract types that we experience in practice is fixed term labour agreements. It is a type of agreement adopted by employers freguently to avoid form rights granted to employees by labour agreements of indefinite duration.

  In our study, information on definition, requirements and freedom of labour agreements and limitations within the frame of Labour Law ≠ 4857 will be presented.

   

  GİRİŞ

           Uygulamada sıkça karşılaştığımız sözleşme türlerinden birisi de belirli süreli iş sözleşmeleridir. Çoğunlukla belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçiye sağladığı haklardan kurtulmak için işverenler tarafından başvurulan bir sözleşmedir.

  İncelememizde belirli süreli iş sözleşmelerinin 4857 Sayılı İşK. çerçevesinde tanımı, şekil şartı ve sözleşme yapma serbestisi ve sınırları hakkında bilgi verilecektir.

   

  §1.        Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı

   

           Belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu anda taraflarca hukuki ilişkinin devam süresinin yani sona erme anının bilindiği veya öngörülebildiği, bu anın sözleşmede açık ya da örtülü olarak kararlaştırıldığı sözleşme olarak tanımlanabilir1. 4857 Sayılı İşK.m.11/1’e göre ise belirli süreli iş sözleşmesi, “belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan… iş sözleşmesidir”.

   

  §2.        Belirli Süreli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımı ve Sınırları

   

          Belirli süreli iş sözleşmesi yapma serbestisi Kanun ile sınırlandırılmıştır2.                İşK. m.11/1’e göre belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılabilecektir. Ancak, belirli süreli iş sözleşmesi yalnızca maddede belirtilen bu üç halde yapılmayacak aynı zamanda objektif koşulun bulunduğu başka durumlarda da söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla teorik olarak belirli süreli iş sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların süre belirlemeleri gerekli ve tek başına yeterli iken 4857 Sayılı İşK’nun ilgili hükmü dikkate alındığında salt sürenin belirlenmesi tek başına yeterli olamayacak aynı zamanda tanımda da belirtildiği gibi objektif koşulların varlığı da gerekli olacaktır3. Bu anlamda katıldığımız görüşe göre; taraflar, sözleşme için süre belirlemiş olsalar da objektif koşul yoksa sözleşme bir kez dahi yapılsa belirsiz süreli sayılır ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin hukuki sonuçlarına tabi olur4. Belirli süreli iş sözleşmesinin var olabilmesi mutlak suretle objektif koşulun bulunmasına bağlı iken taraflar isterlerse objektif koşulun bulunduğu bir sözleşmeyi belirsiz süreli yapabilir5.

          BK.m.340’dan anlaşıldığı üzere belirsiz süreli iş sözleşmesi, taraflarca süresi belirlenmemiş ve işle güdülen amaçtan da belirli bir süre çıkarılamayan iş sözleşmesidir6. 4857 Sayılı İşK. m.11/2’ye göre ise iş ilişkisinin belli bir süreye bağlı olmadığı iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesidir. İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır7. Sözleşmenin belirli süreli veya belirsiz süreli olduğu konusunda bir tereddüt varsa sözleşmenin belirsiz süreli olduğunun kabulü gereklidir8.

          İşK’na göre, belirli süreli iş sözleşmeleri ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hükümleri birbirinden farklıdır9. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamazken belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi belirli koşulların varlığı halinde iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilecektir10. Keza belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin sözleşme süresi sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı mevcut değilken belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin Kanun’un aradığı şartların mevcut olması halinde kıdem tazminatı hakkı olacaktır. Dolayısıyla belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hukuki sonuçları işçi genellikle daha lehedir11.

          4857 Sayılı İşK. m.12’ye göre; “belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz”. Maddede öngörülen ayrım yasağı, iş sözleşmesinin koşullarının tespiti ve işverenin yönetim hakkına giren konularda serbestçe sözleşme yapmasının ve yönetim hakkını kullanmasının sınırlarını oluşturur12. Dolayısıyla işveren, işçinin ücret, ara dinlenme, sosyal yardımlar, yıllık izin, gibi işyerinde çalışan herkes için geçerli olan çalışma koşulları ve işyerinin düzenine ilişkin hususlarda sözleşme türüne bağlı olarak işçiler arasında farklı işlem uygulayamayacaktır. Aksi ancak ayrımı haklı kılan bir nedenin varlığı halinde mümkündür13. 4857 Sayılı İşK. m.12/2-3’te ise “Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır” hükmüne yer verilmiştir. Düzenlemeye göre; ayrımı haklı kılan nedenler, işçinin niteliklerinden ve işin özelliğinden kaynaklanan nedenler olacaktır. Örneğin, işçinin eğitim durumu, kıdemi, performansı gibi ölçütler dikkate alınarak ayrıma gidilmesi ayrımı haklı kılan bir neden olarak kabul edilecektir ki; bu durumda belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre farklı işleme tabi tutulması mümkün olacaktır14. Diğer yandan işverenin eşit işlem yapma zorunluluğu işçiyi gözetme borcu yani, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma yükümlülüğü açısından da önem taşımaktadır15. Bu konuda kıyas yapılacak olan kişi ise belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçi olacaktır. Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, ayrımı haklı kılan bir nedenin bulunmadığı halde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçiye göre farklı işleme tabi tutuluyorsa 4857 Sayılı İşK. m.5/2 gereğince “İşveren, esaslı sebepler olmadıkça… belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.” hükmüne aykırı davranmış olacağından belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiyle arasındaki eşitsizliğin giderilmesini ve yoksun kaldığı ücret ve ikramiye farkının ödenmesini isteyebilir16. Yine aynı maddenin 6. fıkrasına dayalı olarak dört aya kadar ücreti tutarında tazminat da talep edebilir17.

   

   

   

  §3.        Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sürenin Belirlenmesi

   

  İş sözleşmesinde süre, bir tarih olarak veya gün, hafta, ay, yıl gibi belirli bir zamanı gösterecek şekilde belirlenebilir18. Dolayısıyla belirlenen süre tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Örneğin, iş sözleşmesinin 8 ay, 6 hafta, 90 gün veya 2 yıl sonra sona ereceği kararlaştırılabilir19. Ancak, yaklaşık 2 ay sonra, azami 1 yıl kadar gibi taraflarca sözleşmenin süresi konusunda tereddüde mahal verecek ifadeler kullanılması halinde yapılan sözleşme belirli süreli sözleşme olarak kabul edilemeyecektir20. Diğer yandan, iş sözleşmesinin belirli süreli kurulabilmesi için sözleşmenin bu nitelikte olduğunun taraflarca özellikle işçi tarafından anlaşılır olması gerekmektedir. Zira, gerçekleşmesi kesin, ancak gerçekleşme tarihi belirsiz olan bir olay da vade olarak gösterilebilir. Ancak bu işlerin yapılması amacıyla düzenlenecek sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için işin amacının taraflarca, özellikle de işçi için anlaşılır olması gerekmektedir21. Bu durum iş sözleşmesinin belirli süreli olma özelliğini ortadan kaldırmayacaktır22. Örneğin, sadece bir iş gezisi için şoför alınması, ani ortaya çıkan bir sipariş için işçi istihdam edilmesi, hastalık veya analık izninde bulunan işçinin yerine onun işini yürütmekle görevli bir diğer işçinin alınması gibi23. Tarafların belli bir süre kararlaştırmak suretiyle iş sözleşmesi yapmaları halinde sözleşmenin yapılmasını sağlayacak objektif koşul yoksa24 ya da objektif bir koşul bulunduğu halde sözleşmenin tarafları belli bir süre belirlememişlerse sözleşme belirsiz süreli kabul edilecektir25. Taraflar, yapacakları sözleşmenin türünü serbest iradeleri ile belirleyebilirler. Ancak, bazen belli bir sürenin altında iş sözleşmesi düzenlenemeyeceği Kanun hükmüyle belirlenebilir26. Böyle bir hüküm, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumu Kanunu m.9/1’de bulunmaktadır27. Maddeye göre,                      “ … Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak … yapılır”. Belirli süreli iş sözleşmesinin Kanun’dan kaynaklandığı diğer bir durum ise, TTK.m.342 ve 314.’de düzenlenen A.Ş. müdürleridir28.  TTK.m.314’e göre A.Ş. yönetim kurulu üyelerinin en çok üç yıl süreyle seçilecekleri belirtilmiştir. TTK.m.344’de ise aksine bir hüküm bulunmayan hallerde müdürlerin, yönetim kurulu üyelerinin görev süresini aşan bir zaman için tayin edilemeyeceği düzenlenmiştir29. Belirli süreli iş sözleşmesinin Kanun’dan kaynaklandığı diğer bir durum ise Noterlik Kanunu’nun 45. maddesidir. İlgili maddeye göre; “Noterler, adayları en az bir yıl süreli bir sözleşme ile işe alırlar…”30. Dolayısıyla bazı durumlarda belirli süreli iş sözleşmesi yapılması Kanun’dan da kaynaklanabilmektedir.

   

  §4.        Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Şekil Şartı 

   

  4857 sayılı İşK.m.11/1’e göre, belirli süreli iş sözleşmesinin yazılı yapılması gerekmektedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesinin şekil serbestisi bulunmakla birlikte Kanun, belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunluluğunu getirmiştir31.

          4857 sayılı İşK.m.8’de süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla 4857 sayılı İşK’nun 8. ve 11. maddeleri birbiriyle çelişir niteliktedir32. 4857 sayılı İşK. m.8 tüm sözleşme türlerine uygulanabilecek genel bir hükümdür. 4857 sayılı İşK. m.8 ve 11’in birlikte yorumlanması gerekmektedir. Kanunun 11. maddesindeki sözleşmenin yazılı olma şartını 1 yıl ve daha uzun süreli sözleşmeler için geçerlilik, 1 yıldan az süreli sözleşmeler için ise ispat şartı olarak kabul edilmesi uygun olacaktır33. Aksi halde Kanun’un iki maddesi arasında uygunsuzluk olacaktır.

          Belirli süreli iş sözleşmesinin yazılı yapılmasıyla amaçlanan, belirli süreli iş sözleşmesini imzalayacak olan tarafları düşünmeye sevk etmektir34. Zira, belirsiz süreli iş sözleşmesi işçi açısından daha koruyucu düzenlemeleri içermekte olup, işçinin belirli süreli iş sözleşmesini yapmadan önce gerçek iradesinin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bu husus belirli süreli iş sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması şartının ispat için gerekli olduğu fikrini güçlendirir niteliktedir.

   

  §5.        Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Sözleşme Yapma Serbestîsi 

   

  I.                      4857 Sayılı İşK.’ndan Önceki Düzenleme

  1475 Sayılı İşK. döneminde belirli süreli iş sözleşmesinin tanımı yapılmamıştı35. Kanunda belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılabilmesi için özel hüküm bunmadığı için BK. nda yer alan objektif iyi niyet kurallarına başvurulması gerekmekteydi36. Zira, belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için özel sınırlayıcı hükümlerin Kanun’da düzenlenmemiş olması nedeniyle uygulamada kötüye kullanımını önlemek için objektif iyi niyet kurallarına müracaat edilmekteydi. Yargıtay’ın belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasını haklı kılacak objektif haklı bir nedenin varlığını aradığı birçok karar mevcuttur37. Zira, birbirini izleyen birden fazla iş sözleşmesi yapılması, objektif iyi niyet kurallarına aykırı olduğundan bu uygulama hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir38. Ancak, ÖÖKK’na göre yapılan iş sözleşmelerinin uygulama hakkının kötüye kullanımı olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Zira, bu kanuna göre sözleşmeler bir yıllık süreler için yapıldığından sözleşmenin birden fazla yenilenmesi hakkın kötüye kullanımı olmayacaktır39. Yargıtay, bir kararında davacı işyeri hekimi ile başlangıçta 1475 sayılı İşK. döneminde belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektirir bir olgunun var olduğunu, ancak 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İşK. döneminde sözleşmenin yenilenmesi için esaslı bir neden belirtilmemesi nedeniyle başlangıçta belirli süreli yapılan iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştüğünü belirtmiştir40.

  II.                      4857 Sayılı İşK’ndan Sonraki Düzenleme

  4857 sayılı İşK. m.11’de belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ayrı ayrı tanımlanmış olup 12. maddede ise belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının sınırları tespit edilmiştir. 12. maddeye göre; “belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz”. 11. maddedeki belirli süreli iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerekli olan objektif koşulların varlığı ve 12. maddedeki özel düzenleme41 ile uygulamadaki kötüye kullanımının önüne geçmek amaçlanmıştır42.

  1.        Kanunda Nitelikleri Belirlenen Objektif Koşulların Varlığı

  4857 Sayılı İşK.m.11/12’de belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için gerekli olan objektif koşullar olarak işin belirli süreli olması, belli bir işin tamamlanmasına yönelik olması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gerektiği belirtildikten sonra “gibi” ifadesine yer verilerek objektif koşulların yalnızca maddede de belirtilenlerden ibaret olmadığı belirtilmek istenmiştir. Dolayısıyla bu üç duruma girmeyen objektif koşulun varlığı halinde de belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir43. Örneğin, sahne sanatçılarının yaptıkları işlerde objektif koşulun oluştuğu kabul edilmektedir44. Diğer yandan Yargıtay, özel öğretim elemanı ve sanat uygulayıcısı olarak çalışan yabancı uyruklu işçilerin almış olduğu çalışma izinlerinin belirli süreli sözleşme için esaslı neden oluşturacağına karar vermiştir45. Belirli süreli iş sözleşmesi mutlaka gerçekleşmesi mümkün olan koşulara bağlı olarak yapılmalıdır46. Örneğin, ihracat yapan bir işletmenin bir Amerikan Dolarının bir Türk Lirası’ndan daha az bir değere düşmesi halinde sözleşmenin sona ereceği şeklinde yapacağı bir sözleşme belirli süreli iş sözleşmesi sayılamayacaktır47 .

   

   

  A.        İşin Belirli Süreli Olması

  4857 sayılı İşK. m.11/1’de belirtildiği gibi “belirli süreli işlerde... gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi, belirli süreli iş sözleşmesidir”.

  İş sözleşmesinin yapılma anında işin ne kadar süreceğinin taraflarca ve özellikle işçi tarafından bilindiği veya bilinebildiği ya da öngörülebildiği iş belirli süreli iştir48. İş sözleşmesinde süre açıkça tarih olarak belirlenebilir49. Örneğin, 05.03.2010 tarihine kadar sürecek kaplama için belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. Ancak iş sözleşmesinde kullanılacak olan vadenin tereddüde yer vermeyecek açılıkta olması gerekmektedir. Örneğin  “ yaklaşık 3 ay için” yapılan bir sözleşmenin belirli süreli kabul edilmesi mümkün değildir. Taraflar açıkça bir vade kararlaştırmamakla birlikte işin niteliğinden ve işle güdülen amaç dikkate alındığında iş sözleşmesinin biteceği süre anlaşılabiliyorsa bu durumda da yine iş sözleşmesi belirli süreli yapılabilecektir50. Örneğin montaj işi için işe alınan işçinin ve işverenin montaj işinin sona ermesiyle birlikte iş sözleşmesinin sona ereceğini bilmesi durumunda iş belirli süreli kabul edilebilecektir. Yine bir fuar süresince işe alınan bir işçi, işin niteliğinin belirli bir süre sonra biteceğini bilmektedir51. Bu iş, taraflarca bilinen veya öngörülebilen bir iş olduğu için belirli süreli iş sözleşmesine konu edilebilecektir52.

  B.        Belli Bir İşin Tamamlanmasına Yönelik Olması

  Belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılması için Kanun’un belirttiği diğer bir objektif koşul, iş sözleşmesinin belli bir işin tamamlanmasına yönelik olmasıdır. Zira, 4857 sayılı İşK.m.11/1’de “ …belli bir işin tamamlanması… gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir” şeklinde ifade edilmiştir.  

  İş sözleşmesinin konusunu oluşturan işin zaman içinde devam edip giden bir iş değil, tamamlanması ile sona erecek bir iş olması halinde belirli süreli bir iş sözleşmesi kurmak mümkün olacaktır53. İşin tamamlanması ifadesi öncelikle başlanmış, ancak herhangi bir sebeple bitirilebilmesi için işgücü ihtiyacının ortaya çıktığı işlerdir54. Örneğin, bina yapımının bitmesi, bir makinenin fabrikaya monte edilmesi veya bahçe düzenlemesinin tamamlanması için belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir55. Yargıtay, baraj inşaatının bitimine kadar çalışacağı kararlaştırılan bir işçinin iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğuna karar vermiştir56. Zira, baraj inşaatı ne zaman biteceği kesin olarak bilinemeyen veya öngörülemeyen bir iş olup belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi sürenin ancak taraflarca tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta olması halinde mümkündür57. Kısacası, belirli süreli iş sözleşmesinin varlığı, sona erme anının bilinmesi veya önceden görülebilmesine bağlıdır58.

  C.        Belirli Bir Olgunun Ortaya Çıkması 

          Belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için Kanun’un belirttiği diğer bir objektif koşul ise belli bir olgunun ortaya çıkmasıdır. İşK.m.11/1’de “…belli bir olgunun ortaya çıkması… gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir” şeklinde ifade edilmiştir. İşyerinde, işletmenin normal faaliyetine dâhil olmayan veya sürekli devam eden olağan durumun dışında bir olgu ortaya çıkabilir ve bu nedenle işgücüne ihtiyaç duyulabilir59. Örneğin, belindeki bir rahatsızlık nedeniyle ameliyat olan işçinin yerine tedavisi bitip de işe dönüşüne kadar alınan yeni işçi, ortaya çıkan durum nedeniyle belirli süreli iş sözleşmesine taraf olabilecektir. Başka bir örnek vermek gerekirse askere giden bir işçinin yerine askerlik süresi dikkate alınarak iş akdi askıya alınan işçinin yerine alınan işçi ile de askerlik süresi dâhilinde belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecektir. Belli bir olgunun ortaya çıktığı diğer bir durum ise iş yoğunluğunun artmasıdır60. Bu olasılıkta işyerinin faaliyeti sürekli olmakla birlikte işgücü ihtiyacı geçicidir. Ancak işçiye geçici bir durum için işe alındığı söylenmemişse yani taraf iradeleri birleşmemişse bu durumda objektif bir koşul var olsa da sözleşme belirli süreli olamayacaktır.

   

  2.        Esaslı Bir neden Olmadıkça Zincirleme Yapılamayacağı

  1475 sayılı İşK. döneminde Kanun’da esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin zincirleme yapılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı halde uygulamadaki kötü niyeti önlemek için Yargıtay, belirli süreli iş sözleşmelerinin esaslı bir neden olmadıkça zincirleme yapılamayacağını kabul etmiştir61. Zira, bu husus hakkın kötüye kullanımını önlemek içindir. 4857 Sayılı İşK. ile öğretide paylaşılan görüşler ve Yargıtay’ın daha önceki yıllarda vermiş olduğu kararlar da dikkate alınarak bu düzenleme Kanun’da yerini almıştır.

  4857 sayılı İşK. m.11/2’ye göre; “belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir”. 4857 sayılı İşK. m.11/3’e göre ise; “esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar”.

  Belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin 4857 sayılı İşK.’nda yeni bir düzenleme yapılırken 11. maddenin bir ve ikinci fıkraları arasında uyum sorunu yaşanmıştır. Zira, 11. maddenin birinci fıkrasında objektif nedenden bahsedilirken ikinci fıkrada esaslı neden ifadesi kullanılmıştır. Aynı maddede geçen esaslı neden ve objektif neden ifadeleri, aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır62.

  Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir nedene dayanıyorsa birden fazla defa üst üste yapılabilir63. Esaslı neden, taraflar arasındaki sözleşmenin kurulmasındaki neden olabileceği gibi farklı bir neden de olabilir64. Ancak, esaslı bir neden bulunmuyorsa bu durumda belirli süreli iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmüş olacaktır65. Diğer bir ifadeyle, belirli süreli iş sözleşmelerinin ilk kez yapılmasıyla yenilenmesi bakımından aranan nedenler aynıdır66. Belirli süreli iş sözleşmesinin Kanun’dan kaynaklandığı durumlarda belirli süreli iş sözleşmelerinin yenilenmesinde esaslı neden bulunduğundan belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmeyecektir67. Zira, Kanun’da belirtilen süre sonucu, anılan kişilerle yapılan sözleşmenin belirli süreli olması Kanun’dan kaynaklanan bir zorunluluk olduğundan bu durumda sözleşmelerde objektif nedenin varlığı aranmayacak ve üst üste yapılan belirli süreli sözleşmeler belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmeyecektir68. 4857 Sayılı İşK.m.11/2’de belirli süreli iş sözleşmesinin esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağını belirtmiştir. Dolayısıyla fasılalı yapılan sözleşmeler zincirleme yapılmış olmayacaktır69. Ancak iki sözleşme arasındaki sürenin ne zaman bu boyuta ulaşacağı konusunda kesin bir rakam vermek oldukça zordur. Bir görüşe göre; Mevcut sözleşmenin sona ermesini izleyen gün yahut 10–15 gün veya 1–2 ay sonra izleyen sözleşmenin yapılması durumunda zincirleme sözleşmelerin yapıldığı kabul edilebilecektir70. Taraflar arasında yapılan iki sözleşmenin ne kadar süre geçerse fasılalı ne kadar süre geçerse zincirleme olduğu konusunda net bir süre vermek kanımca mümkün değildir. Yapılması gereken hakkın kötüye kullanımının var olup olmadığının incelenmesidir. Zira, uygulamada sıkça karşılaşıldığı gibi çoğunlukla işverenler, fiilen çalışan işçinin iş sözleşmesini sona erdirip belli bir süre sonra tekrar iş sözleşmesini başlatabilmektedir. Bunu, sigorta bildirim evraklarında çıktı girdi yaparak sağlamaktadırlar. Fiili duruma bakıldığında işçi aralıksız işyerinde çalışmış olup fasılalı bir çalışması mevcut değildir. Ancak sigorta bildirim evraklarına bakıldığında işçinin işyerinde fasılalı çalıştığı görülecektir. Dosya kapsamına bakılarak işçinin gerçekten fasılalı çalışıp çalışmadığının öncelikle uygun deliller ışığında tespit edilmesi gerekmektedir.

  Esaslı nedenin var oluğu bir durumda belirli süreli iş sözleşmesinin yenilenmesi sözleşmeyi belirsiz süreli hale dönüştürmeyecektir. Ancak, bu hükmün de kötüye kullanılmaması gerekmektedir. Zira, esaslı bir neden varlığına dayanılarak uzun yıllar boyunca işçinin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılması da hakkın kötüye kullanımı anlamına gelecektir71.

   

  §6.        Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İşçinin Niteliği Sorunu

   

          4857 sayılı İşK.m.11’e göre sözleşmenin belirli süreli olabilmesi için sözleşmeye konu işin objektif koşulu taşıması gerekmektedir. Kanun’da belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için işçinin niteliği, ölçü olarak alınmamış yalnızca işin mahiyeti dikkate alınmıştır. Ancak Yargıtay, birçok kararında işçinin niteliğini de belirli süreli iş sözleşmesi için ölçü olarak dikkate almıştır. Yargıtay bu görüşe dayanak olarak iş sözleşmesinin bazen yapılan işe,72 işçinin unvanına73 ve hatta kişisel özelliklerine74 ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu göstermektedir75. Kanımca işçinin niteliği belirli süreli iş sözleşmesi yapılması için bir ölçü olarak kabul edilmemelidir76. Önemli olan işin niteliği olup belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektirecek objektif koşulun var olması durumunda işçi ister nitelikli bir işçi olsun ister vasıfsız bir işçi olsun taraflar isterlerse belirli süreli iş sözleşmesi yapabilecektir77.

          Yargıtay, hemşirelik mesleğinin önemli olmasından dolayı belirli süreli iş sözleşmesine konu edilebileceğine, dolayısıyla art arda yenilense dahi her bir sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olacağına karar vermiştir78, ancak işin niteliğinden uzaklaşıp işçinin niteliğini ön plana çıkararak bir anlamda Kanun’un düzenleme amacını yok sayacak şekilde karar verilmesi hatalıdır79. Zira, hemşirelik mesleği süreklilik arz eden bir iştir80. Süreklilik arz eden bir işte aksine bir durumun olmaması halinde belirsiz süreli iş sözleşmesinin var olduğu kabul edilmelidir81.

  §7.        Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmesi

   

  İş sözleşmesinin tarafları her zaman azami ve asgari süreli sözleşme yapabilir82. Tarafların azami süreli sözleşme yapması halinde sürenin sonuna kadar sözleşme belirsiz süreli iş sözleşmesinin sonuçlarını doğuracaktır. Dolayısıyla taraflar her zaman sözleşmeyi 4857 sayılı İşK.m.17-18’de düzenlenen süreli fesih yoluyla iş sözleşmesini feshedebilecektir. Eğer taraflar kararlaştırılan sürenin sonunu beklemişse bu durum 4857 sayılı İşK. m.11’de düzenlenmiş olan belirli süreli iş sözleşmesinin hukuki sonuçlarına tabi olacaktır83. Bu anlamda, azami süreli yapılan iş sözleşmesinin yapılması için gerekli olan objektif koşul bulunmuyorsa bu durumda azami süreli sözleşme belirsiz süreli sözleşme sayılacaktır84.

          Taraflar, asgari süreli sözleşme de yapabilir. Bu durumda, asgari süreye kadar taraflar iş sözleşmesini feshi ihbar yoluyla sona erdiremeyecek, asgari sürenin sonrasında ise diledikleri zaman feshi ihbar ile iş sözleşmesini sona erdirebilecektir. Asgari süreli iş sözleşmesinde tarafların gerçek iradesi, sözleşmenin sona erme anını belirlemek değil, belirli bir süre feshi ihbar hakkını ortadan kaldırmaktır85. Bu nedenle asgari süreli iş sözleşmesini tarafların süreli fesih hakkının asgari bir süre ile sınırlandırılmış olduğu belirsiz süreli sözleşmeler olarak kabulü gerekmektedir86. Örneğin, yurtdışına eğitim için gönderilen bir işçi ile asgari süreli sözleşme imzalamak mümkündür. Sözleşmenin devamı süresince her zaman tarafların haklı fesih imkânı bulunmaktadır87.

          Azami süreli sözleşme ile asgari süreli sözleşme arasındaki fark, azami süreli sözleşmede sürenin sonunda iş sözleşmesi kendiliğinden son bulurken asgari süreli sözleşmede sözleşme kendiliğinden son bulmayacak asgari süre içinde tarafların bildirimde bulunarak sözleşmeyi ortadan kaldırması gerekecektir88. Her iki sözleşme arasındaki diğer bir fark ise; bakiye süre ücreti yönündendir. Azami süreli sözleşmede süresinden önce fesih halinde bakiye süre ücreti söz konusu olamayacak89, ancak asgari süreli sözleşmede ise sözleşme süresinden önce fesih halinde bakiye süre ücreti söz konusu olacaktır90.

  SONUÇ

   

  4857 Sayılı İşK. m.11’de düzenlenen belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için taraflarca belirli bir sürenin kararlaştırılması yeterli değildir. Belirli süreli iş sözleşmesinin kurulabilmesi için objektif bir nedenin varlığı da gereklidir. Maddede örnek olarak verilmiş olan işin belirli süreli olması, belli bir işin tamamlanmasına yönelik olması ve belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif bir nedenin varlığı halinde taraflar süre kararlaştırarak sözleşmeyi belirli süreli olarak yapabileceklerdir.

  Uygulamada sıkça karşılaşılan bir durum ise belirli süreli yapılan iş sözleşmesinin hakkın kötüye kullanılmasına neden olacak şekilde birden fazla defa yenilenerek zincirleme belirli süreli iş sözleşmelerinin yapılmasıdır. 4857 sayılı İşK. döneminden önce belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için özel sınırlayıcı hükümlerin Kanun’da düzenlenmemiş olması nedeniyle uygulamada kötüye kullanımı önlemek için objektif iyi niyet kurallarına müracaat edilmekteydi. 4857 sayılı İşK. döneminde ise 11. madde ile getirilen düzenleme Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda uygulamada kötüye kullanımın önlenmesi için birden fazla yenilenen belirli süreli iş sözleşmelerinin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli olacağını hüküm altına almıştır.

          4857 sayılı İşK. m.11’de belirli süreli iş sözleşmeleri için yazılı şekil şartı getirilmiştir. Ancak getirilen bu düzenleme 8. maddedeki şekil şartını düzenleyen hüküm ile çelişir niteliktedir. Zira, 8. maddede süresi bir yıl ve daha fazla olan sözleşmelerin yazılı olması gerektiği düzenlenirken bir yandan da 11. maddede belirli süreli iş sözleşmelerinin yazılı olması gerektiği belirtilmiştir. Her iki maddeyi birlikte uygulanır şekilde ele almak gerekmektedir. Aksinin kabulü bir maddenin uygulanmasını işlevsiz bırakacağından 11. maddedeki düzenlemenin bir ispat şartı olduğunun kabulünü zorunlu kılmaktadır. Zira 8. madde daha genel bir düzenlemeyi içermektedir.

          4857 sayılı İşK., belirli süreli iş sözleşmesinin yapılabilmesi için objektif nedenin var olmasını aramıştır. Dolayısıyla tarafların sözleşmeyi süreye bağlaması tek başına yeterli olmayacak, ancak objektif bir neden varsa sözleşme belirli süreli iş sözleşmesi olabilecektir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi asıl, belirli süreli iş sözleşmesi ise istisnadır. Çünkü belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçi iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Görüleceği üzere Kanunun düzenleniş biçimi ve Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları birlikte ele alındığında belirli süreli iş sözleşmeleri bazı sınırlamalara tabi tutulmuştur. Aksi halde işçilerin Kanundan doğan haklarının ellerinden alınması söz konusu olabilecektir.

  KISALTMALAR CETVELİ

   

          A.Ş.        : Anonim Şirket

          Ayn.        : Aynı

  BK.        : Borçlar Kanunu

  C        : Cilt

  E.        : Esas

  HD.        : Hukuk Dairesi

  İSGHKD        : İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi

  İBD.        : İstanbul Barosu Dergisi

  İşK.                        : İş Kanunu

  K.                        : Karar

  Krş.                        : Karşı

  K.A.                        : Kişisel Arşiv

  m.                        : Madde

  S.                        : Sayı

  s.                                : Sayfa

  ÖÖKK                        : Özel Öğretim Kurumları Kanunu

  T.                                : Tarih

  TTK        .                        : Türk Ticaret Kanunu

  y.                                : Yıl

  Y.                                : Yargıtay

  Y.K.                                : Yayınlanmamış Karar

   

   

   

   

  KAYNAKÇA

   

  AKYİĞİT,         Ercan, İş Kanunu Şerhi, C.1, B.2, Ankara 2006

  AKYİĞİT,         Ercan, Kıdem Tazminatı, Ankara 1998, (Kıdem)

  ALPAGUT,        Gülsevil, Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1998.

  ALPAGUT,        Gülsevil, 4857 Sayılı Yasa Çerçevesinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Mercek, S.33, y.9, Ocak 2004, (Belirli Süreli).

  ARSLAN,        Arzu, Yargıtay’ın Belirli- Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi

             Nitelendirmesine İlişkin Bir Kararı Üzerine, Çelik’e Armağan, C.1, İstanbul 2001

  BAŞTERZİ,        Süleyman, Avrupa Birliği Konseyi’nin 99/70 sayılı Yönergesi Işığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Koşulları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Öngördüğü Sistem, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006

  ÇELİK,         Nuri, İş Hukuku Dersleri, B.21, İstanbul 2008

  ÇİL,         Şahin, İş Kanunu Şerhi, C.1, Ankara 2007

  EKONOMİ,         Münir, Legal İSGHD, C.3, S.9, y.2006

  GÜNAY,        Cevdet İlhan, İş Kanunu Şerhi, C.1, B.2, Ankara 2006,

  İNCİROĞLU        Lütfi, İş Sözleşmesi, Türleri, Feshi, Mayıs 2006

  MOLLAMAHMUTOĞLU,        Hamdi, İş Hukuku, Ankara 2008

  SÜMER,        Haluk Hadi, İş Hukuku, B.14, Konya 2008

  SÜZEK,         Sarper, İş Hukuku, B.4, İstanbul 2008

  TAŞKENT,          Savaş, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Yapılabilmesi, Legal

                                                      İSGHD, C.3, S.9, y.2006

   


  [1]  ALPAGUT, Gülsevil, Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi, Ankara 1998, s. 7.

  [2]  SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, Ankara 2008, s. 222.

  [3]  MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, Ankara 2008, s. 315, ALPAGUT, Gülsevil, 4857 Sayılı Yasa Çerçevesinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi, Mercek, S.33, y.9, Ocak 2004, s. 74; Yargıtay, taraflarca imzalanan ve belirli süreli olduğu belirtilen iş sözleşmesinde işçinin inşaat montaj işinde çalışacağı açıkça belirtilmemiş olup davacı işçi iş yerinde inşaat veya montaj işinde çalışmadığını, dokuma işçisi olduğunu iddia ettiğinden davacının fiilen inşaat veya montaj işinde çalıştırılıp çalıştırılmadığının öncelikle tespiti gerekli olduğundan mahkemenin yeterli araştırma ve inceleme yapması için dosyanın bozulmasına karar vermiştir. Y. 9. HD. 03.11.2008 T. 2008/34683 E. 2008/29854 K, Y.K.

  [4]  SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku, Konya 2008, s. 41, ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.77; Krş. Görüş, 4857 Sayılı İşK. m.11/2’de hangi halde belirli süreli iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşeceği belirtilmiş olup yapılmasında esaslı bir neden bulunmayan, ama hiçbir kötü niyetin de söz konusu olmadığı bir sözleşmeyi belirsiz süreli saymak mümkün değildir, TAŞKENT, Savaş, Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Yapılabilmesi, Legal İSGHD, C.3, S.9, y.2006, s. 37.

  [5]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s. 74; ÇELİK, Nuri, İş Hukuku, İstanbul 2008, s. 87, ÇİL, Şahin, İş Kanunu Şerhi,

  C.1, Ankara 2007, s. 560.

  [6]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 334.

  [7]  SÜMER, s.41; Yargıtay, iş sözleşmesinin taraflarının kural olarak sözleşmenin niteliğini ve süresini belirlemekte serbest olduğunu, işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmasının asıl olduğunu belirterek davacı odacının davalı işverenlikte çalışmasının taraflarca sözleşmenin süresi belirlenmiş olsa da iş mahiyeti itibariyle belirli süreli olmayı gerektirmediğine sözleşmenin belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğuna karar vermiştir, Y.9HD.08.11.2004 T, 2004/7169 E, 2004/25141 K, K.A, 4857 Sayılı İşK. m.11’in gerekçesinde bu husus,  “99/70 sayılı Yönergenin girişinde belirtildiği ve Türk Hukuku’nda yargı kararları ile de açıklandığı üzere iş ilişkilerinde asıl olan belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Bu nedenle belirli süreli sözleşmenin varlığını ileri süren taraf bunu ispat ile yükümlüdür” şeklinde ifade edilmiştir.

  [8]  SÜZEK, s.223.

  [9]  ALPAGUT, s.7.

  [10] Y.9HD. 05.05.2005 T, 2005/12170 E, 2005/15792 K, ÇİL, s.553; Y.9HD. 20.11.203 T, 2003/19338 E, 2003/19593 K, İNCİROĞLU, Lütfi, İş Sözleşmesi, Türleri, Feshi, Mayıs 2006, s. 126.

  [11]  SÜZEK, s. 224.

  [12]  ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.87.

  [13]  İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle elde edebileceği hakların engellenmesi amacıyla yapılan sözleşmeler, hakkın kötüye kullanılması sayılacaktır. Diğer yandan, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle başlayan bir çalışma ilişkisinin belirli süreliye dönüşmesi için haklı bir gerekçenin bulunması gerektiğine karar vermiştir, Y.9HD. 28.06.2004 T, 2004/ 3120 E, 2004/ 15915 K, ÇİL, s.664.

  [14]  ÇİL, s.658.

  [15]  ÇELİK, s.93.

  [16]  SÜZEK, s.233.

  [17]  SÜMER, s.42.

  [18]  EKONOMİ, Münir, Legal İSGHD, C.3, S.9, y.2006, s.22; ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.75.

  [19] Yargıtay, iş sözleşmesinin süresi açıkça ihale ile üstlenilen işin süresine bağlı olarak ve belli bir tarih belirtilmek suretiyle kararlaştırılmış olduğundan belirli süreli kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir, Y.9HD. 17.10.2005 T, 2005/31246 E, 2005/33760 K, GÜNAY, Cevdet İlhan, C.1, Ankara 2006, s.377.

  [20]  EKONOMİ, s.22.

  [21]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s.75.

  [22]  SÜZEK, s.223

  [23]  ALPAGUT, s.10, SÜMER, s.41.

  [24]  ÇİL, s.560; Davacı ile davalı arasında iki yıl süreli sözleşme imzalandığı, feshedilmediği taktirde on iki ay süre ile yenileneceğinin belirtildiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davalı, hava ulaşım alanında faaliyet yapmakta olup yaptığı iş süreklilik taşımakta olup davacı ile süreli bir iş için sözleşme yapılmadığı gibi belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması nedeniyle de iş ilişkisi kurulmuş olmadığından belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasını gerektiren objektif ve yenilenmesini gerektiren esaslı bir neden bulunmadığına karar verilmiştir. Y. 9. HD. 02.06.2008 T. 2007/39341 E. 2008/13324 K. Y.K.  

  [25]  EKONOMİ, s. 20

  [26]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s.322.

  [27]  SÜMER, s. 41, EKONOMİ, s.24; AKYİĞİT, Ercan, Kıdem Tazminatı, Ankara 1998, s.44.

  [28]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s. 84.

  [29]  ÇELİK, s. 93.

  [30] Yargıtay’ın belirli süreli iş sözleşmesinin Kanundan kaynaklandığı başka bir durumda sözleşmenin yenilenmesi halinde belirsiz süreli hale dönüşeceğine dair vermiş olduğu kararları da vardır. Örneğin, Yargıtay, noter katiplerinin bir yıllık süreye dayalı olarak işe alındıklarını, ancak davacı işçinin 1 yıllık süreden sonra da işyerinde çalışmaya devam ettiğini, davacının davalıya ait noterlik işyerinde çalıştığı süre dikkate alınacak olursa zincirleme yapılan sözleşmelerin belirsiz süreli iş sözleşmesi haline geldiğine karar vermiştir, Y.9HD. 16.11.2005 T, 2005/8643 E, 2005/36270 K, s.598.

  [31]  ÇELİK, s.85.

  [32]  TAŞKENT, s.35; İNCİROĞLU, s.110.

  [33]  AKYİĞİT, Ercan, İş Kanunu Şerhi, C.1, Ankara 2006, s. 474; ÇİL, s. 556, ÇELİK, s. 86, BAŞTERZİ, Süleyman, Avrupa Birliği Konseyi’nin 99/70 sayılı Yönergesi Işığında Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Koşulları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Öngördüğü Sistem, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 30. Yıl Armağanı, Ankara 2006, s. 180.

  [34]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s. 86.

  [35]  ÇELİK, s.87.

  [36]  İNCİROĞLU, s.109; ÇİL, s.553, EKONOMİ, s. 18; BAŞTERZİ, s. 124.

  [37]  Yargıtay, belirli süreli iş sözleşmesinden sonra 15.07.1999 tarihine kadar davacının ara vermeden çalıştığı sabit olduğundan davacının iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmüş olacağına karar vermiştir, Y.9HD, 20.11.2002 T, 2002/7902 E, 2002/21875 K, K.A; Ayn. Doğrultuda Y.9.HD.. 20.03.2003 T, 2003/27166 E, 203/8784 K, ÇİL, s.553; Y.9.HD. 29.01.2004 T, 2003/12151 E, 2004/1456 K, İNCİROĞLU, s.127.

  [38]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s.326.

  [39]  Yargıtay, davacının davalıya ait dershanede öğretmen olarak belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı, taraflar arasındaki sözleşmenin birer yıllık süreler ile yapılması nedeniyle birden fazla defa yenilendiği dosya kapsamından anlaşıldığından bu durumun sözleşmeyi belirsiz süreli sözleşme haline getirmeyeceğine karar vermiştir, Y.9HD. 01.02.2005 T, 2004/7467 E, 2005/2746 K, K.A; 20.03.2003 T, 2003/27166 E, 2004/8784 K, ÇİL, s.553; Ayn. Yönde Y. 9HD. 12.04.2005 T, 2004/18480 E, 2005/12960 K, İNCİROĞLU, s. 128.

  [40]  Y.9HD. 21.03.2007 T, 2006/35829 E, 2007/6320 K, Y.K.

  [41]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s.327.

  [42]  TAŞKENT, s. 34.

  [43]  Yargıtay, süreklilik arz eden işte imalat işçisi olarak çalışan davacı işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektirir objektif haklı bir neden bulunmadığına karar vermiştir, Y.9HD. 28.04.2005 T, 2005/12959 E, 2005/14908 K, GÜNAY, s.382.

  [44]  ALPAGUT, ( Belirli Süreli), s. 81;

  Y.9HD. 07.06.2005 T, 2004/24583 E, 2005/20488 K, ÇİL, s.613; Y.9HD. 11.10.2005 T, 2005/12936 E, 2005/33070 K, ÇİL, s.602.

  [45]  Y.9HD. 07.06.2005 T, 2004/24583 E, 2005/20488 K, ÇİL, s.613; Aynı yönde Y.9HD. 11.10.2005 T, 2005/12936 E, 2005/33070 K, ÇİL, s.602.

  [46]  ÇİL, s.557.

  [47]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s. 81.

  [48]  SÜZEK, s. 223.

  [49]  ÇİL, s.553; ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.78.

  [50]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s. 315.

  [51]  SÜMER, s. 41.

  [52]  İNCİROĞLU, s.113.

  [53]  SÜZEK, s.226.

  [54]  ALPAGUT, ( Belirli Süreli) s.78.

  [55]  ÇELİK, s.88, SÜZEK, 226.

  [56]  Y.9HD. 20.06.2005 T, 2004/30318 E, 2005/22079 K, ÇİL, s.557; Y.9.HD. 10.03.1998 T, 1997/20294 E, 1998/3771 K, ÇİL, s.653.

  [57]  Ayn Görüş, ÇİL, s.557; ARSLAN, Arzu, Yargıtay’ın Belirli- Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Nitelendirmesine İlişkin Bir Kararı Üzerine, Çelik’e Armağan, C.1, İstanbul 2001, s.1046.

  [58]  İNCİROĞLU, s.114; Yargıtay, inşaatlarda sıva işlerinin ne zaman biteceğinin önceden belirlenmesi mümkün olmadığından taraflar arasındaki sözleşmenin belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmesinin yerinde olmadığına karar vermiştir, Y.9HD. 16.06.2003 T, 2003/618 E, 2003/11403 K, GÜNAY, s.385.

  [59]  SÜZEK, s. 226.

  [60]  ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.80.

  [61]  Yargıtay, 4857 sayılı İşK.’ndan önceki dönem kararlarında ağırlık belirli süreli iş sözleşmesinin ikincisinin

  değil, üçüncüsünün kurulması üzerine başlangıçtan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşeceğidir, Y.9HD.29.01.2004T, 2003/12091 E, 2004/ 1480 K, EKONOMİ, s.16.

  [62]  ÇİL, s.555; SÜMER, s.42, EKONOMİ, s.19, İNCİROĞLU, s.112; ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.81.

  [63]  İNCİROĞLU, s.122.

  [64]  Örneğin, analık iznine çıkan davacının yerine işe alınan işçi ile yapılan belirli süreli iş sözleşmesi sonunda analık iznine ayrılan işçinin 6 aylık ücretsiz izne ayrılması durumunda iş sözleşmesinin uzatılması ve tekrar işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılması mümkündür, ALPAGUT, (Belirli Süreli) s.81.

  [65]  Yargıtay, Vakıf üniversitesinde okutman olan davacı ile başlangıçta belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren neden olmakla birlikte davacı okutman ile daha sonra birbiri ardına ve birden fazla sayıda iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren esaslı bir neden bulunmadığından davacının iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olduğuna karar vermiştir, Y.9HD. 11.06.2007 T, 2007/7996 E, 2007/18353 K, İBD, S.5, Eylül 2007, s. 396; Yargıtay, davacının zincirleme olarak birer aylık çalışmalarla görev yaparken son bir aylık dönemin sonunda davacının emekli olmak suretiyle iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini, bu durumda sözleşme belirsiz süreli hale gelmiş olacağından ihbar tazminatı isteminde bulunamayacağına karar vermiştir, GÜNAY, s. 394.

  [66]  MOLLAMAHMUTOĞLU, s.332.

  [67]  Yargıtay, davacının işyerinde 625 sayılı Kanun hükümlerine göre çalıştığından sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğuna karar vermiştir, Y.9HD. 02.07.2002 T, 2002/2972 E, 2002/ 11223 K, GÜNAY, s.386; Yargıtay, A.Ş. müdürlerinin esas itibariyle süresi belirsiz sözleşmelerle çalıştırılmasına müsait olmadığı göz önünde tutulduğunda, taraflar arasında sözü edilen sözleşmelerin süresi belirli sözleşmeler olarak kabul edilmesi gerekeceğine karar vermiştir, Y.9HD. 31.10.1989 T, 1989/6047 E, 1989/9302 K, GÜNAY, s.396.

  [68]  ÇELİK, 92.

  [69]  Yargıtay, taraflar arasında üç tane belirli süreli iş sözleşmesi yapıldığını, ancak bu sözleşmelerin art arda düzenlenmediğini, sözleşmeler arasında 6-7 aylık fasılalar bulunduğunu, belirterek sözleşmelerin her birinin belirli süreli olduğuna karar vermiştir, Y.9HD.07.02.2001 T, 2001/18306 E, 2001/1898 K, ÇİL, s.656.

  [70]  AKYİĞİT, s. 464.

  [71]  SÜZEK, s.231; İNCİROĞLU, s. 120; Yargıtay, Özel Kanunlar haricinde altı yıl gibi bir süre art arda yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin 4857 sayılı İşK. m.11’in amacına aykırı olacağından işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştığına karar vermiştir, Y.9HD, 05.05.2005 T, 2005/12170 E, 2005/15792 K, ÇİL, s.615.

  [72]  Yargıtay BTC Boru hattının döşenmesi işinde baş kaynak denetçisinin iş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğuna ve bir defa yenilenen sözleşmenin belirli süreli olma özelliğini koruduğuna karar vermiştir, Y.9HD, 27.10.2005 T, 2005/28805 E, 2005/34837 K, ÇİL, s.599; Yargıtay, genel müdür olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin işin niteliği gereği belirli süreli olduğuna karar vermiştir, Y.9HD, 20.02.2006 T, 2005/22117 E, 2006/3839 K, ÇİL, s.590; Y.9HD. 11.04.2003 T, 2002/20581 E, 2003/ 6120 K, ALPAGUT, s.82.

  [73]  Yargıtay, işyerinde kontrol mühendisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin görevi gereği belirli süreli olduğuna karar vermiştir, Y.9HD, 01.07.2004 T, 2004/4300 E, 2004/16295 K, İNCİROĞLU, s.128; Yargıtay banka işyerinde müfettiş yardımcısı olarak çalışan işçinin 2 yıl 6 ay süreli sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi olduğuna karar vermiştir, Y.9HD, 20.06.2005 T, 2004/30318 E, 2005/22079 K, ÇİL, s.611; Yargıtay, davacı işçinin yabancı uyruklu orkestra şefi ve öğretim görevlisi olarak çalıştığını, işverenin akademik yılı kapsayacak şekilde belirli süreli iş sözleşmesi yapmasında menfaati bulunduğu, bu nedenle işverenin her yıl işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi yapmasının mümkün olduğuna karar vermiştir, Y.9HD, 04.11.2003 T, 2003/5165 E, 2003/18625 K, ÇİL, 640.

  [74]  Yargıtay, davacının vasıfsız işçi olması nedeniyle belirli süreli iş sözleşmesi yapamayacağına karar vermiştir,

  Y.9HD, 13.06.2005 T, 2004/29545 E, 2005/21051 K, ÇİL, s.614.

  [75]  Yargıtay, işyerinde üst düzey yönetici olan davacının sözleşmesinin belirli süreli olması işin gereğinden ve niteliğinden kaynaklandığından zincirleme de yapılsa belirsize dönüşmeyeceğine karar vermiştir, Y.9HD, 05.02.1997 T, 1996/19252 E, 1997/1919 K, GÜNAY, s.393; Yargıtay, nitelikli işçi olan doktorun iş sözleşmesinin birden fazla defa yenilenmesinin sözleşmeyi belirsiz süreli hale dönüştürmeyeceğine karar vermiştir, Y.9HD, 22.04.2004 T, 2003/20073 E, 2004/9321 K, ÇİL, s.637.

  [76]  Krş. Yönde, Yargıtay davalıya ait süreklilik arz eden işte vasıfsız işçi olarak çalışan davacı ile belirli süreli iş sözleşmesinin yapılmasını gerektiren objektif koşullar bulunmadığından iş sözleşmesinin belirsiz süreli kabul edilmesine karar vermiştir. Y. 9. HD. 17.11.2008 T. 2008/6334 E. 2008/31025 K., Y.K.

  [77]  TAŞKENT,s. 38.

  [78]  Y.9HD. 09.05.2002 T, 2001/20847 E, 2002/7404 K, GÜNAY, s.387.

  [79]  TAŞKENT,s. 39; İNCİROĞLU, s.119.

  [80]  TAŞKENT,s. 39.

  [81]  Yargıtay, davacının yapmış olduğu işin montaj işçiliği olduğunu özellik gerektirmediğini, davalı işverenin otobüs ve kamyon üretimi yaptığını, üretimin süreklilik arz ettiğini belirtmiş ve davacı ile belirli süreli iş sözleşmesi yapılmasını gerektiren objektif bir nedenin bulunmaması nedeniyle iş sözleşmesinin belirsiz süreli olduğuna karar vermiştir, Y. 9. HD. 28.04.2008 T. 2007/30736 E. 2008/10339 K., Y.K.

  [82]  EKONOMİ, s.31; Yargıtay, asgari ve azami süreli iş sözleşmesi yapılabileceğine karar vermiştir, Y.9HD. 27.09.2005 T, 2005/7279 E, 2005/31416 K, ÇİL, s.603.

  [83]  ÇİL, s.563.

  [84]  SÜZEK, s.236.

  [85]  ALPAGUT, (Belirli Süreli), s.75.

  [86]  ÇİL, s.562.

  [87]  SÜZEK, s.236.

  [88]  EKONOMİ, s.31.

  [89]  ÇİL, s.563.

  [90]  Y.9HD. 29.07.2005 T, 2005/7279 E, 2005/31416 K, Y.K. .

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ