• Alman Federal Mahkeme Kararları

  Alpay HEKİMLER

  Federal İş Mahkemesi

  Karar Tarihi: 26.4.2017

  Sayısı: 5 AZR 962/13

  Yunanistandaki Tasarruf Kanunları hükümleri, Alman hukukuna bağılı olarak kurulmuş bir iş ilişkisi üzerine doğrudan etkisi bulunmamaktadır.

  Özü:

  Yunanistan’ın, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu ile aralarındaki anlaşmalar uyarınca, kısaca Tasarruf Kanunları olarak anılan yasaları yürürlüğe koymuş olması, bu kanunların doğrudan Almanya için de geçerli olacağı anlamına gelmektedir. Bu kanunlar sadece, Alman hukukunda boşluk bulunan normların giderilmesine yönelik olarak, üçüncü ülkelerin etki normları kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

  Olay:

  Davacı, Yunan vatandaşı olup 1996 yılından beri davalı Yunanistan Cumhuriyetinde öğretmen olarak çalışmakta ve de Almanya’da bir Yunan okulunda görevlendirilmiş durumdadır. Tarafların aralarında akdetmiş oldukları iş sözleşmesi hükümlerine göre davacı ilkin, Federal Memurlar Toplu İş Sözleşmesi ve 2006 yılından itibaren Eyaletler Kamu Çalışanları Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine bağılı olarak çalışma ilişkilerinin düzenlenmesine karar verilmişlerdir.

  Ekim 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında davalı Yunanistan Cumhuriyeti ilkin davacının Brüt ücretinden 20.000 Euro tutarında bir meblağı kısma yolluna gitmiştir. Yunanistan Cumhuriyeti bu eylemin gerekçesini, tüm kamu çalışanların ücretlerin düşürülmesine ilişkin olarak kabul edilmiş olan iki kanunun hükümlerine dayandırmış ve bu kanunun maddelerinin doğrudan davalı içinde bağlayıcı olduğu yönünde görüş bildirmiştir.

  Davacı, açmış olduğu davası ile yukarıda belirtilen eksik tutarın kendisine ödenmesini talep etmiş, ücretinden Yunan kanunları uyarınca yapılan kısıtlamanın yerinde olmadığını, kendisinin çalışma ilişkisinin Alman kanunlarına bağılı olarak belirlenmiş olduğunu iddia etmiştir. İş Mahkemesine açılmış olan dava reddedilmiş, davanın temyizi üzerine Eyalet İş Mahkemesi davanın kabulüne ve aradaki ücret farkının ödenmesine hükmetmiştir. Davalının, Federal İş Mahkemesine yapmış olduğu temyiz başvurusunun reddine karar verilmiştir.

   

  Gerekçe:

  Davacının, tarafların aralarında bağıtlamış oldukları iş sözleşmesinin hükümlerine göre eksik ödenen meblağının kendisine ödenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Davalı tarafından öne sürülmüş olan Tasarruf Kanunlarının hükümlerini doğrudan Almanya’da uygulama olanağı bulunmadığı gibi Alman hukukuna bağılı olarak imzalanmış olan iş sözleşmeleri üzerinde etki edebilme olanağı da bulunmamaktadır. Bu dava kapsamında Avrupa Adalet Divanına yapılmış olan ön değerlendirme başvurusu ile ilgili olarak verilen kararda (18.10.2016 tarih ve C-135/15 sayılı Karar), Tasarruf Kanunların üçüncü ülkeler üzerinde etki edebilen olan normlar olduğunu, ancak bu normların sadece Alman hukuku üzerine, eğer bir norm boşluğun bulunması halinde, dolaylı yönden etki edebileceğine, yönelik hüküm kurmuştur. Ancak Alman iş hukukunda, işverenin maddi sıkıntılar içerisine düşmesi halinde, işçinin ücretini kısa hakkına sahip olduğu ve bunun işçinin de sesiz bir biçimde kabul etmek durumunda olduğu yönünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

   

  Federal Sosyal Mahkeme

  Karar Tarihi: 13.03.2017

  Sayısı: B 10 EG 9/15 R

  İşçinin düşük yapması sebebiyle depresyona girmiş olması, ebeveyn parasının kısılmasına neden oluşturmaz.

  Özü:

  Doğumdan sonra çocuk için ödenecek olan ebeveyn parasının hesaplanmasında, önceki hamileliğin düşük ile son bulmuş ve bundan dolayı işçinin depresyona girip çalışamaz duruma gelmiş olmasının bir etkisi bulunmamaktadır. Hamileliğin beraberinde getirmiş olduğu yüksek sağlık riski, annelerin daha düşük bir ebeveyn parası almaları için bir neden oluşturmamalıdır.

  Olay:

  Davacının hamileliği 2011 yılının sonbaharında ikinci bir defa düşük yapması sebebiyle son bulmuştur. Bunun üzerine depresyona giren davacı hastalanarak çalışamaz duruma gelmiştir. Bu olayın üzerinden dokuz ay geçmiş ve yeniden hamile olduğunu öğrenmesinin ardından çalışabilir duruma gelmiştir.

  Davacının çocuğunu dünyaya getirdikten sonra, davalı Eyalet kendisine ebeveyn parası ödemeye başlamış, ancak bunun tutarı davacının beklediği seviyenin altında olmuştur. Ebeveyn parasının beklenenin altında olmasının nedeni, davalı Eyaletin, davacının son on iki ay içerisinde elde etmiş olduğu gelir seviyesi üzerinden hesaplamış olmasıdır ki, bu dönem içerisinde davalı hastalığı sebebiyle büyük oranda bir ücret anlamında, bir gelir elde etmemiştir.

  Sosyal Mahkemeye açılan davayı reddedilmiş, davacının kararı Eyalet Sosyal Mahkemesi nezrinde temyiz etmesi üzere Yüksek Mahkeme davayı kabul etmiş ve davacının hastalanmadan önceki dönemdeki gelirinin esas alınarak, ebeveyn parasının belirlenmesine hükmetmiştir. Davalı Eyalet, Federal Sosyal Mahkemeye yapmış olduğu temyiz başvurusu reddedilmiştir.

  Gerekçe:

  Davacının daha yüksek bir ebeveyn parasını talep etme hakkı yerindedir. Ebeveyn parasının hesaplanmasında esas itibariyle dikkate alınması gereken gelir, işçinin depresyon sebebiyle hastalanmasından önceki gelir seviyesi olmalıdır. Bu yönde ortaya çıkan bir hastalık, Federal Ebeveyn Parası ve Ebeveyn İzni Kanunun 2b maddesinin 1. ve 2. fıkralarında düzenleme bulmuş olan hamilelik nedeniyle ortaya çıkabilen hastalıklar kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, hastalığın, ebeveyn parasına hak kazanmasına neden olan doğumun neden olup olmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Çünkü Federal Ebeveyn Parası ve Ebeveyn İzni Kanunun hükümleri esas itibariyle hamileliğin beraberinde getirmiş olduğu dezavantajları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda hamileliğin beraberinde getirmekte olduğu özellikli sağlık riskleri, annelerin daha düşük bir ebeveyn parası almaları yönünde haklı bir gerekçe oluşturması mümkün değildir.

   

  Nidersachsen Eyalet İş Mahkemesi

  Karar Tarihi: 29.11.2016

  Sayısı: 10 Sa 216/16

  Aşırı kilolu olmak, ayrımcılık hukuku bağlamında esas itibariye engellilik durumu oluşturmamaktadır.

  Özü:

  Aşırı kilolu olan bir işçinin iş sözleşmesinin belirli süreli olarak bağıtlanması, esas itibariyle Eşit Davranma Kanunun hükümlerine aykırılık oluşturmamaktadır. Ağır Adipositas1 hastalığı, Eşit Davranma Kanunun 7.maddesinin 1.fıkrası ve Avrupa Birliği mevzuatı hükümleri kapsamında da, engellilik durumu oluşturmamaktadır. Bunun ile birlikte aşırı kilolu olma durumunun beraberinde getirmiş olduğu etkilerin uzun süreliği olacağının göz önünde bulundurulması gerekir.

  Olay:

  Davacı, aşırı kilolu durumdadır. Kendisinin BMI (Body-Mass-Index) endeksi 40’ın üzerinde olup, bu değer ağır Adipositas (III. Derece –Adipositas permagna) anlamına gelmektedir. Davalı kamu işvereni, yapılan muayene sonucunda aşırı kilosuna rağmen önemli sağlık problemlerinin olmadığının belirlenmesi üzerine, davacıyı iki yıl süreli, belirli süreli bir iş sözleşmesi kapsamında Mart 2014 tarihinde şoför olarak işe almıştır.

  Eylül 2015 tarihinde yapılan ikinci bir kontrol muayenesi sonucunda, işçinin durumunda bir değişiklik olmadığı teyit edilmiş ve davacının performansının tatmin edici olduğu ve bu nedenle istihdam ilişkisinin sürdürülmesi yönünde tıbbı görüş verilmiştir. Ancak davacıya, bir personel toplantısı esnasında, bu görüşe rağmen istihdam ilişkisinin sürdürülmeyeceği bildirilmiştir. Muayeneyi gerçekleştiren doktor hazırladığı raporunda, orta vadede aşırı kilolun beraberinde sağlık problemlerin ortaya çıkmasına neden oluşturacağına dair bir ifadeye yer vermiştir.

  Davacı, açmış olduğu davası ile iş sözleşmesinin süresinin haksız yere yenilenmediğini, yeni bir iş sözleşmesinin aşırı kilolu olması sebebiyle imzalanmadığını ve bu nedenle engelliliği sebebiyle ayrımcılığa tabi tutulduğunu iddia etmiştir. Davacının davası, gerek İş Mahkemesi, gerekse Eyalet İş Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Ancak, konunun önemi nedeniyle, Federal İş Mahkemesi nezdinde temyiz yolunu açık bırakmıştır.

  Gerekçe:

  Eşit Davranma Kanunun 7.maddesinin 2.fıkrası hükmünün işletilmesi olanak dahilinde değildir. Davalı işveren, davacı işçiyi engellilik durumu nedeniyle ayrımcılığa tabi tutmamıştır.

  Eşit Davranma Kanunun 1.maddesi uyarınca ve Avrupa Birliğinin 2000/78 sayılı Direktifinin hükümleri doğrultusunda, bir kişinin engelli olarak kabul edilebilmesi için, psikolojik, ruhsal veya bedensel olarak mesleki yaşamdan tamamen veya kısmen diğer çalışanlara oranla sürekli olarak kısıtlı olmasını, ön görmektedir (Avrupa Adalet Divanının 18.12.2014 tarih ve Rs. C- 354/13 sayılı kararı). Ancak bu Adipositas hastalığında her zaman söz konusu olmayıp, bu hasatlığın yukarıda verilen tanımlama kapsamında bir kısıtlamanın ortaya çıkmasına ve süreklilik arz ediyor olması gerekmektedir.

  Dava konusu olayda, davacının Adipositas hastalığı sebebiyle, diğer çalışanlar ile karşılaştırıldığında tamamen veya kısmen kısıtlı olduğu tespit edilememiştir.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ