• 1995-2000 Dönemi İç Göç Hareketlerinde Emeğin Varış Yerlerindeki Çekim Türlerine Göre Mukayeseli Duyarlılık Düzeyleri

  Murat ÇİFTÇİ

   

  Özet

  Bu çalışma, göçmenlerin varış yerlerindeki çekici iktisadi faktörlere duyarlılık düzeylerini konu almıştır. Uygulamada kullanılan veriler TÜİK’ ten alınmış olup uygulama yöntemi Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksine dayanmaktadır. Uygulama sonuçları, göçmenlerin varış yerlerindeki devlet hizmetlerine karşı en yüksek duyarlılıkta olduğunu göstermektedir. Bu sonuç ise Türkiye’deki “sadaka ekonomisi” düzeyi için istatistiksel kanıt olarak açıklayıcı gösterge olarak yorumlanabilir.

  Anahtar kelimeler: Kalkınma iktisadı, sosyal politika, iktisadi demografi, beşeri coğrafya, istatistik.

  Jel Sınıflaması:  O150, I300, L380, J100, C430.

  THE INTERNAL MIGRATION PROCESS FROM 1995 TO 2000, THE LEVEL OF COMPARATIVE SENSTIVITY TO THE KINDS OF ECONOMIC GRAVITY IN THE DESTINATIONS FOR TURKISH LABOR FORCE

  Abstract

  This paper looks at level of sensitivity for migrants to pull economic factors in the destination provinces. Using data from TUIK and applying method is based on Atkinson regional inequality index. It is shown that the level of sensitivity for immigrants to public service in the destination provinces is the highest. Therefore, it can be explained that this result is a statistical evidence for the level of charity economics in Turkey.

  Key words: Development economics, social politics, demography of economics, human geography, statistics.

  Jel Classification:  O150, I300, L380, J100, C430.

  1. GİRİŞ

  Son günlerde sıkça duymaya başladığımız “Sadaka Ekonomisi” nin güncelliği, bilimsel bir formatta konunun ele alınması ihtiyacını doğurmaktadır. Ancak bugüne kadar “Sadaka Ekonomisi” nin ülkemizde varlığı ya da yokluğu konusunda herhangi bir sayısal uygulama içerikli çalışma yapılmamıştır. Elbette bunda, söz konusu kavramın yeni gündeme gelmiş olmasının etkisi vardır. Ancak son derece öznel bir kavramı nesnel formda istatistiksel uygulama formatına getirerek sınamaya gidebilmek, kavramın yapısından da dolayı oldukça güçtür.

  Konuyu salt işsizlik ve belediye yardımları ekseninden çıkartarak, istatistiksel kanıt sunmada belki de en verimli göstergeler göç verisinden elde edilmektedir. Tanım gereği rasyonel insanın göç ederken varış yerlerindeki iktisadi olanaklarla doğru orantılı göç etmesi gerekir. Bu çerçevede üretim sürecinde yer almayı hedefleyen göçmen de doğal olarak göç ederken varış yerlerindeki üretim hacimleriyle doğru orantılı olarak gidişlerini gerçekleştirecektir. Eğer son günlerde güncellik kazanan “Sadaka Ekonomisi” varsa, göç edeceklerin varış yerlerindeki üretim hacimlerine duyarsız davranarak göç etmeleri söz konusu olacaktır. Ayrıca varış yerlerindeki devlet hizmetleri de, göçmenler için en duyarlı olunan üretimi oluşturacaktır. Bu doğrultuda çalışmada, 1995–2000 döneminde yaşanan iç göç hareketlerinde işteki durumlarına göre göçmenlerin varış yerlerindeki sektörel üretim, sektörler toplamı ve GSYİH toplamı ile devlet hizmetlerine duyarlılık düzeyleri mukayeseli olarak incelenmiştir.

  Uygulama kapsamında kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’ ndan elde edilmiştir. Hesaplaması yapılan 9 GSYİH bileşeni, sektörler toplamı ve GSYİH toplamları, 2000 yılı verileridir. Bilindiği gibi 2000 yılından önce idari bölünüşte 81 ilden oluşan ayırım söz konusu değildi. Dolayısıyla 1995–2000 arası dönem için iller bazında bir ortalama hesaplamak mümkün değildir. Bu sebeple göçmenlerin potansiyel refah düzeylerini hesaplamak için kullanılan il verileri 2000 yılını içermektedir. İllerin işteki duruma göre göç alış miktarları ise 2000 yılı nüfus sayımına göre 1995–2000 arasındaki dönem için gerçekleşmeleri içermektedir.

  2. YÖNTEM: BÖLGESEL EŞİTSİZLİĞE DAYALI ATKİNSON ENDEKSİ

  Bölgesel eşitsizlik ölçümlerinde pek çok eşitsizlik endeksinden yararlanılmaktadır. Gini katsayısı en bilinen ve yaygın olan eşitsizlik ölçüsü konumundadır (Ravallion, 2001, 6; Fedorov, 2002, 447; Moran 2003, 353). Eşitsizlik ölçümünde en eski endeks olan Gini katsayısı ilk kez 1912’de kullanılmıştır (Sen, 1973). Ancak, Gini endeksi gibi ortalama ya da diğer ölçülerden sapmaya dayanan Dahl’ın endeksi, Nagel’in endeksi veya entropi - bilgi teorisine dayanan değişim katsayısı “coefficient of variation”, logaritmik varyans “logarithmic variance”, Theil endeksi veya normatif sosyal fayda modellerine dayanan Atkinson endeksi gibi çok sayıda ölçü de mevcuttur (Chakravorty, 1996). Bu endeksler pek çok farklı konu ve disiplin için kullanılmaktadır (Uygulama disiplinleri için bkz. Çiftçi, 2008).

  Endekslerin gösterge kabiliyetleri konusunda da tartışmalar mevcut olup bu çerçevede istatistiksel testler yapılmıştır. Örneğin Harvey (2005) Gini katsayısı ile Atkinson endeksi arasında yüksek ilişkinin olduğunu savunurken karşı tez olarak Garcia ve Molina (2001, 2418), en iyi göstergenin Atkinson endeksi olduğunu savunmaktadır. Salas (1997)’a göre de, standart fayda içerikli eşitsizlik endekslerinden birisi olan Atkinson endeksinin performansı son derece tatminkârdır.

  Atkinson endeksini başta Gini endeksi olmak üzere diğer eşitsizlik endekslerinden ayıran özellikleri şu şekilde ifade etmek mümkündür: İlk olarak eşitsizlik ölçümü için etik uygulamaların modern versiyonuna 1970’te Antony B. Atkinson tarafından geliştirilen bu endeks öncülük etmektedir (Pedersen, 2004, 34). İkinci olarak Atkinson endeks değeri, aynı fayda seviyesinin eşit dağılım durumuna göre oluşan mevcut sosyal fayda kaybıyla bütünleştirildiğinde çok duyarlı bir yoksulluk endeksi özelliğindedir.

  Atkinson çalışmasında orijinal sosyal refah endeksi

  img1                                         [1]

  ile formüle edilmektedir (Atkinson, 1970, 257). Buna göre y geliri, img2 ortalama geliri, img3 ise farklı gelir seviyelerinde gelir transferine duyarlılık düzeyini ifade etmektedir.

  Bölgeler arası eşitsizlik için Atkinson endeksi ise;

  img4             [2]

  ile formüle edilmektedir. Buna göre “img5” endeksi, “img6” i ilindeki GSYİH bileşenini, “img7” Türkiye’deki il başına düşen ortalama GSYİH bileşenini tanımlamaktadır. “img8” i iline gelen göçmen sayısını ve “img9” il başına düşen ortalama gelen göçmen sayısını tanımlamaktadır. “img10”  ise duyarlılık parametresidir.

  Araştırmacılar img11 duyarlılık parametresine verecekleri değerde özgürdürler ve genel de hesaplama kolaylığı ve yüksek duyarlılığın olduğu gerekçesiyle 2 değerini vermektedirler (Öztürk, 2005, 99). Bu parametre zenginden çok zengin olmayana, fakirden çok fakir olmayana göre yeniden dağılımına mukayeseli duyarlılığı yansıtır. Daha yüksek img12 değeri, gelir dağılımı transferinin daha düşük olan arka kısmındakilerin duyarlılığının “orta-düşük gelirliler” daha yüksek hissedilmesini sağlar (Spatz, 2006, 109). Arka kısımda kalan fakirlerdeki yeniden dağıtım, zenginlere göre ölçeksel bazda daha düşük olacaktır. Bunu standartlaştırır. Ayrıca endeksle sosyal refah “fayda” düzeyine ulaşılmaktadır. Bölgelerarası eşitsizlikten kaynaklanan sosyal refah “fayda” kaybını rahat şekilde tespit etmek mümkün olmaktadır. Hesaplanan Atkinson değeri bölgelerarasındaki eşit olmayan dağılımdan kaynaklanan sosyal refah “fayda” kaybını tanımlamaktadır. Buna göre örneğin Atkinson endeks değeri 0.15 ise, bölgelerarası eşit dağılım durumunda aynı sosyal faydanın [100*(1-Atkinson)] %85’inden aynı düzeyde sağlanacağı anlamını taşımaktadır (Redigor et al. 2003, 963). Dolayısıyla Atkinson endeksi, diğer endekslerin aksine bilim adamları için net şekilde elde edilen sosyal fayda düzeyini ve bölgelerarası eşitsizlikten kaynaklanan sosyal fayda “refah” kaybını hesaplama imkânını da vermektedir.

  Bu çalışmada yapılan uygulamalarda, illerin aldıkları göçlerin, sahip oldukları üretim hacmiyle ne derecede uyumlu olduğu test edilmiştir. Rasyonel birey, fayda maksimizasyonundan hareket edeceği için illerin aldıkları göçlerin de sahip oldukları üretim hacimleriyle aynı orantıda olması beklenir. Çünkü illerin sahip oldukları üretim olanakları, göçmenler için potansiyel refah sağlayıcı unsur konumundadır. Dolayısıyla il nüfusları için cari refah olanağı, göçmenler için potansiyel refah olanağına dönüşecektir. Bu çerçevede göçmenlerin varış yerlerindeki iktisadi olanaklara potansiyel refah düzeylerinin tespiti için, refah fonksiyonunu oluşturan Atkinson endekslerinden yararlanılması yerinde olacaktır. Göçmenler için potansiyel refah düzeyi aynı zamanda rasyonel insan yaklaşımından hareket edildiğinde, göçmenlerin refah sağlayıcı unsurlara ne ölçüde duyarlı göç ettiklerini de tanımlamaktadır. Dolayısıyla Atkinson endeksi, aynı zamanda bir duyarlılık ölçüsü özelliğini de bünyesinde taşımaktadır.

  3. BULGULAR

  Yapılan uygulamalarda, her bir GSYİH bileşeni ve sektörler toplamı-genel toplam için üçer farklı katsayı hesaplanmıştır. Bu katsayılar sırasıyla Atkinson endeksi, Atkinson göçmenlerin potansiyel refah düzeyi (veya iktisadi olanağa duyarlılık düzeyi) ve potansiyel refah kaybından oluşmaktadır.

  Uygulama kapsamında ilk olarak ülkemizde emekçi kesimi tanımlayan “ücretli, maaşlı ve yevmiyeli” statüdeki göçmenlerin, göç ettikleri illerdeki “varış yeri” sektörel üretim düzeyleriyle doğru orantıda göç edip-etmedikleri sınanmıştır. Elde edilen bulgular ise tablo 1’ de sunulmuştur.

  Tablo 1

  Ücretli, Maaşlı veya Yevmiyeli Statüdeki Göçmenlerin Varış Yerlerindeki GSYİH Bileşenlerine Duyarlılıkları

  Önem Sırası

  Üretim Bileşenleri

  ATKINSON Endeksi

  Potansiyel Refah Düzeyi %

  Potansiyel Refah Kaybı %

  1

  Devlet Hizmetleri

  0.490

  51.0

  49.0

  2

  Konut Sahipliği

  0.515

  48.5

  51.5

  3

  GSYİH

  0.552

  44.8

  55.2

  4

  Tarım

  0.554

  44.6

  55.4

  5

  Sektörler Toplamı

  0.562

  43.8

  56.2

  6

  Ulaştırma

  0.581

  41.9

  58.1

  7

  İnşaat

  0.585

  41.5

  58.5

  8

  Mali Sektör

  0.784

  21.6

  78.4

  9

  Ticaret

  0.800

  20.0

  80.0

  10

  Sanayi

  0.819

  18.1

  81.9

  11

  Serbest Meslek Kazancı

  0.870

  13.0

  87.0

  Elde edilen bulgular, emekçi göçmenlerin göç edişlerinde en çok varış yerlerindeki devlet hizmetleri hacmine duyarlı oldukları sonucunu desteklemektedir. Varış yerlerindeki devlet hizmetlerinden emekçi göçmenlerin sağladığı potansiyel refah düzeyi % 51’ e ulaşmaktadır. Hâlbuki bu düzey, tarım-dışı reel ekonomik üretimin motoru konumundaki sanayi üretimi için sadece % 18 düzeyindedir. Yine sanayi dışında ticaret ve mali sektör üretiminde bu oran %20’ler düzeyinde kalmaktadır. Hatta küçük esnaf ve zanaatkâr faaliyetlerini içerisinde barındıran serbest meslek kazançları açısından bu düzey %13’ e kadar gerilemektedir. Konut sahipliği gibi kira ve alım-satım-değerleme faaliyetleriyle şekillenen büyük ölçüde reel ekonomi dışındaki bir alanda neredeyse %50 düzeyine yaklaşmaktadır. Özetle ülkemizde emekçi kesimi tanımlayan “ücretli, maaşlı ve yevmiyeli” statüdeki göçmenlerin göç kararlarında üretim sürecine dâhil olmak yerine “devlet hizmetlerine” duyarlılaştıkları sonucuyla karşılaşılmaktadır.

  Uygulama kapsamında ikinci olarak ülkemizde görece yüksek gelire sahip sermaye kesimini tanımlayan “işveren” statüsündeki göçmenlerin, göç ettikleri illerdeki “varış yeri” sektörel üretim düzeyleriyle doğru orantıda göç edip-etmedikleri sınanmıştır. Elde edilen bulgular ise tablo 2’ de sunulmuştur.

  Tablo 2

  İşveren Göçmenlerin Varış Yerlerindeki GSYİH Bileşenlerine Duyarlılıkları

  Önem Sırası

  Üretim Bileşenleri

  ATKINSON Endeksi

  Potansiyel Refah Düzeyi %

  Potansiyel Refah Kaybı %

  1

  Konut Sahipliği

  0.540

  46.0

  54.0

  2

  İnşaat

  0.556

  44.4

  55.6

  3

  Sektörler Toplamı

  0.565

  43.5

  56.5

  4

  GSYİH

  0.567

  43.3

  56.7

  5

  Devlet Hizmetleri

  0.604

  39.6

  60.4

  6

  Ulaştırma

  0.605

  39.5

  60.5

  7

  Tarım

  0.623

  37.7

  62.3

  8

  Ticaret

  0.630

  37.0

  63.0

  9

  Sanayi

  0.706

  29.4

  70.6

  10

  Serbest Meslek Kazancı

  0.762

  23.8

  76.2

  11

  Mali Sektör

  0.797

  20.3

  79.7

  Elde edilen bulgular, işveren kesiminin göç edişlerinde emekçi kesimin göç edişlerine göre varış yerlerindeki sektörel üretim düzeylerine daha duyarlı oldukları sonucunu desteklemektedir. Ancak bu duyarlılık, sanayi ve ticaret gibi reel ekonomi kalemlerinden ziyade rant temelli konut sahipliği ya da inşaat gibi sektörler için yoğunlaşmaktadır. Hatta reel ekonomik üretim sektörlerine duyarlılık düzeyleri, devlet hizmetlerine duyarlılık düzeylerinin bile altındadır. Dolayısıyla göç edişlerinde, sermaye kesiminin daha çok reel ekonomik üretim alanlarından ziyade, spekülatif alanlardaki faaliyetlere odaklandığını savunmak mümkündür.

  Uygulama kapsamında üçüncü olarak ülkemizde küçük esnaf-zanaatkar-küçük toprak sahibi çiftçi kesimi tanımlayan “kendi hesabına çalışan” statüsündeki göçmenlerin, göç ettikleri illerdeki “varış yeri” sektörel üretim düzeyleriyle doğru orantıda göç edip-etmedikleri sınanmıştır. Elde edilen bulgular ise tablo 3’ te sunulmuştur.

  Tablo 3

  Kendi Hesabına Çalışan Göçmenlerin Varış Yerlerindeki GSYİH Bileşenlerine Duyarlılıkları

  Önem Sırası

  Üretim Bileşenleri

  ATKINSON Endeksi

  Potansiyel Refah Düzeyi %

  Potansiyel Refah Kaybı %

  1

  Tarım

  0.436

  56.4

  43.6

  2

  Devlet Hizmetleri

  0.439

  56.1

  43.9

  3

  Konut Sahipliği

  0.441

  55.9

  44.1

  4

  Sektörler Toplamı

  0.462

  53.8

  46.2

  5

  GSYİH

  0.466

  53.4

  46.6

  6

  Ulaştırma

  0.482

  51.8

  48.2

  7

  İnşaat

  0.493

  50.7

  49.3

  8

  Ticaret

  0.616

  38.4

  61.6

  9

  Mali Sektör

  0.749

  25.1

  74.9

  10

  Serbest Meslek Kazancı

  0.751

  24.9

  75.1

  11

  Sanayi

  0.754

  24.6

  75.4

  Elde edilen bulgular, küçük iş sahibi göçmenlerin göç edişlerinde en çok varış yerlerindeki tarımsal üretim ve devlet hizmetleri hacimlerine duyarlı oldukları sonucunu desteklemektedir. Varış yerlerindeki tarımsal üretim ve devlet hizmetlerinden küçük iş sahibi göçmenlerin sağladığı potansiyel refah düzeyi % 56’ ya ulaşmaktadır. Ulaştırma, inşaat, sektörler toplamı, GSYİH, konut sahipliği gibi üretim hacimlerinde de %50’nin üzerinde potansiyel sosyal refahın elde edildiği görülmektedir. Ancak ticaret ve sanayi gibi temel tarım-dışı reel üretime ve tarım dışı alanda faaliyet gösteren küçük iş sahiplerinin önemli bölümünün faaliyet alanı olan serbest meslek kazançlarında bu oranın %20’lere kadar gerilemesi, oldukça aykırı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bulgular, tıpkı emekçi göçmenlerin üretim sürecinden kopmalarında olduğu gibi küçük iş sahiplerinde de aynı doğrultuda bir yapının mevcut olduğunu desteklemektedir. “Devlet hizmetleri”ne duyarlılığın tarım üretimine duyarlılıkla neredeyse aynı düzeyde olması da, kendi hesabına çalışan küçük sahibi konumundaki göçmenlerin sadaka ekonomisinden etkilendiklerine işaret etmektedir.

  Uygulama kapsamında son olarak ülkemizde daha çok kırsal kesimde tarımsal üretim sürecinde yer alan ve aile topraklarında ücretsiz çalışan kesimi tanımlayan “ücretsiz aile efradı” statüsündeki göçmenlerin, göç ettikleri illerdeki “varış yeri” sektörel üretim düzeyleriyle doğru orantıda göç edip-etmedikleri sınanmıştır. Elde edilen bulgular ise tablo 4’ te sunulmuştur.

  Tablo 4

  Ücretsiz Aile İşçisi Göçmenlerin Varış Yerlerindeki GSYİH Bileşenlerine Duyarlılıkları

  Önem Sırası

  Üretim Bileşenleri

  ATKINSON Endeksi

  Potansiyel Refah Düzeyi %

  Potansiyel Refah Kaybı %

  1

  Tarım

  0.390

  61.0

  39.0

  2

  Devlet Hizmetleri

  0.418

  58.2

  41.8

  3

  Konut Sahipliği

  0.456

  54.4

  45.6

  4

  Sektörler Toplamı

  0.483

  51.7

  48.3

  5

  GSYİH

  0.486

  51.4

  48.6

  6

  Ulaştırma

  0.498

  50.2

  49.8

  7

  İnşaat

  0.528

  47.2

  52.8

  8

  Ticaret

  0.664

  33.6

  66.4

  9

  Mali Sektör

  0.763

  23.7

  76.3

  10

  Serbest Meslek Kazancı

  0.786

  21.4

  78.6

  11

  Sanayi

  0.796

  20.4

  79.6

  Elde edilen bulgular, ücretsiz aile işçisi statüsündeki göçmenlerin göç edişlerinde en çok varış yerlerindeki tarımsal üretim ve devlet hizmetleri hacimlerine duyarlı oldukları sonucunu desteklemektedir. Bu kitle daha çok kendi başına bağımsız olarak hareket etmeyen, aileleriyle göç eden kesimi oluşturmaktadır. Dolayısıyla elde edilen bulgular da “kendi hesabına çalışanlar” için elde edilen bulgularla büyük bir paralellik içerisinde gerçekleşmektedir.

  4. TARTIŞMA VE SONUÇ

  Son zamanlarda sıkça duymaya alıştığımız “sadaka ekonomisi” olgusunun varlığını sınamak, oldukça güçtür. Ancak eldeki son göç verileri, Atkinson bölgesel eşitsizlik yaklaşımıyla ele alındığında bu konuyla ilgili bazı tanımlamalar yapabilmeyi mümkün kılmaktadır.

  Elde edilen bulgular ilk bakışta, göçte “rasyonel insan” yaklaşımıyla hareket edilmediğini desteklemektedir. Ancak bu hükme varmadan önce “rasyonel insan”ın ne olduğu sorusunu yanıtlamak, durumun pek de ilk bakışta görüldüğü gibi olmadığını belirginleştirebilir. Son tahlilde “rasyonel insan” çalışmaya hevesli olan, üretim sürecinde ulvi sebeplerle bulunmak isteyen ya da kendini daha iyi hissetmek için çalışan insan demek değildir. Tam tersine çalışmak, boş vakitte elde edilecek faydadan vazgeçme sebebiyle maliyet konumundadır. Gelir ise bu maliyetin bedelidir. Bir bakıma Marksist jargonla esaretin bedeli olarak da tanımlanabilir.

  Eğer devlet hizmetlerinden sağlanan fayda, üretim sürecinde olmak suretiyle elde edilecek gelirin sağlayacağı faydadan fazlaysa, insanların göç ederken üretim alanları yerine devlet yardımlarının fazla olduğu yerlere yönelmeleri iktisat teorisi açısından son derece rasyonel bir davranış olacaktır. Diğer bir deyişle “sadaka ekonomisi”nin sağladığı refah düzeyi “üretim ekonomisinde” çalışarak elde edilen refah düzeyinden fazlaysa insanlar devlet hizmetlerinin yoğun olduğu yerlerde yaşamayı tercih edeceklerdir. Ancak bu noktada ikinci bir olasılık daha vardır.

  Şayet üretim sürecinde emekçi istediği halde emeğini arz edemiyorsa gelir elde edemeyecektir. Aynı şekilde küçük iş sahibi de sahip olduğu küçük birikimini kısa sürede tüketeceğinden, daha uzun zaman da alsa emekçinin gelir elde edememe durumuna düşecektir. Bu durumdaysa negatif tasarruf, yani borçlanmayla belki bir süre daha emekçi ve küçük iş sahibi yaşamlarını sürdürebileceklerdir. Fakat bunun da elbette bir sınırı olacak ve sınır aşıldığında yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklardır.

  Eğer üretim alanlarında iş bulma imkânı çok sınırlıysa “rasyonel birey üretim alanına göç ederse mi, yoksa devlet hizmetlerinin fazla olduğu yerlere göç ederse mi daha rasyonel davranmış olur?” sorusunu soralım. Kuramsal olarak “rasyonel birey”in üretmeyen, kamu yardımlarıyla yaşamını idame ettiren petrol zengini ülkelerdeki ya da uluslar arası yardımlarla ayakta durmaya çalışan diğer üçüncü dünya ülkelerindeki gibi bir ülkede yaşıyor olması durumunda, göç ederken kamu hizmetlerine daha duyarlı bir göç dağılımı sergilenmesinin gerekeceği açıktır. Bu durum, aynı zamanda emekçinin ve küçük iş sahiplerinin üretimle yabancılaşması için de bir gösterge özelliği taşımaktadır. Neticede hiçbir şey elde edememektense az şey elde ederek kanaat etmeyi tercih etmek, emeğini arz etme ümidinin kalmadığı anlamına da gelecektir. Elde edilen bulgular, günümüzden sekiz yıl öncesinde bile emekçi göçmenlerin üretimden çok devlet hizmetlerine duyarlı göç ettiklerini göstermektedir. Günümüz için resmi istatistiklerin 2010’dan sonra verilecek olması sebebiyle ne ölçüde değiştiğini ya da değişmediğini tespit etmek mümkün değildir. Ancak yaşanan gelişmeler, tekrar ücretli kesimin ve küçük sahiplerinin göç ederlerken varış yerlerindeki üretim düzeylerine daha duyarlı davranacaklarını desteklememektedir.

  Günümüzde artık ileri teknoloji kullanılan sanayi üretimi içerisinde geleneksel düşük ve orta vasıflı mavi yakalıların istihdam edilmeleri son derece güçleşmiştir. Diğer taraftan geleneksel mavi yakalılara bilişim – medya -finans sektörü gibi alanlarda çalışan beyaz yakalıların vasıflarının kazandırılması da çok güçtür. Kaldı ki beyaz yakalılar arasında da rekabet, buna paralel olarak da işsizlik şiddetini her geçen gün arttırmaktadır. Bu konjonktür, tıpkı 1950’lerde Lewis’in kır ve kent için yaptığı ikili ekonomi tanımında olduğu gibi yeni bir ikili ekonomik yapının hızla oluşmakta olduğunun işaretlerini vermektedir. Yarım asır öncesinden farklı olarak bu ikili ekonomi arasında emeğin geçişkenliği, vasıfsal uyum kabiliyetinin büyük ölçüde ortadan kalkmış olması sebebiyle bu defa mevcut değildir. Somutlaştırmak gerekirse, yarım asır önce traktörün tarlayı sürmesiyle işsiz kalan Ahmet büyük şehirde tarım-dışı üretim süreci içerisinde triko işçisi ya da torna kalfası ya da boya fabrikasında işçi olabiliyorken; günümüzde endüstri meslek lisesi mezunu otomobil kaportacısı Ahmet bile robot teknolojisinden yoğun olarak yararlanılan bir otomobil fabrikasında üretim sürecine dahil olmada zorlanmaktadır. Dolayısıyla geçişkenlikte yaşanan bu sorun, geniş işsiz kitlelerin varlığını da kaçınılmaz kılmaktadır. Bu sorun ise devlet yardımlarının, üretim süreciyle yabancılaştırılan geniş kitlelerin yaşamlarını asgari sınırlarda sürdürebilmeleri için hayati öneme erişmesine yol açmaktadır. Kısacası “sadaka ekonomisi”, adı ister bilişim isterse bilgi ekonomisi olsun yeni üretim tarzının doğal bir çıktısı ve türevi olarak yaygınlaşmasını zorunlu kılmaktadır. Ancak sosyal güvenlik sisteminde yapılan yeni düzenlemeler, “sadaka ekonomisi”nin devletçe sürdürülebilirliğinin sınırda olduğuna da işaret etmektedir. O halde, özellikle önümüzdeki 30–40 yıllık süreçte kademeli olarak iş piyasasından çekilecek olan günümüzün sektörel geçişkenliği zayıf işgücü kesimi için, yeni ekonomik düzenin emek yoğun üretim alanlarını oluşturmak suretiyle bu neslin katma değeri düşük de olsa üreterek asgari standartlarda yaşamını idame ettirmesini sağlayacak yeni açılımlar geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Aksi durumda önümüzdeki yıllar, çeşitli sosyal patlamalara gebedir. Sosyal patlamaları, sosyal çözülme ve sınıfsal ayrışmaları azaltabilecek düzeyde “sadaka ekonomisi”nin sürdürülebilirliği yoktur.

   

   

   

  KAYNAKLAR

  Atkinson, A. B. (1970), “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, 2: 244–263.

  Chakravarty, S. (1996), “A Measurement of Spatial Disparity: The Case of Income Inequality”, Urban Studies, 33 (9): 1671–1686.

  Çiftçi M. (2008), “Ülkeler arası küresel eşitsizlikte uzun dönemli bozulma (1950–1998)”. Journal of International Social Research: 1 (5):156-79.

  Fedorov, L. (2002), “Regional Inequality and Regional Polarization in Russia, 1990–99”, World Development, 30 (3): 443–456.

  García, I. ve Molina, J. A. (2001), “The Effects of Region on the Welfare and Monetary Income of Spanish Families”, Urban Studies, 38 (13): 2415-2424.

  Harvey, J. (2005), “A note on the ‘natural rate of subjective inequality’hypothesis and the approximate relationship between the Gini coefficient and the Atkinson index”, Journal of Public Economics, 89: 1021–1025.

  Moran, T. P. (2003), “On the Theoretical and Methodological Context of Cross-National Inequality Data”, International Sociology, 18 (2): 351-378.

  Pedersen, A. W. (2004), “Measurement Inequality as Relative Deprivation: A Sociological Approach to Inequality”, Acta Sociologica, 47: 31-49.

  Ravallion, M. (2001), Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond the Averages, World Bank Policy Research Working Paper. 2558, Washington, DC.

  Regidor, E.; Calle, M. E.; Navarro, P. ve Dominguez, V. (2003), “Trends in the Association between Average Income, Poverty and Income Inequality and Life Expectancy in Spain”, Social Science & Medicine, 56: 961–971.

  Salas, R. (1997), “Welfare-consistent inequality indices in changing populations: The marginal population replication axiom A note”, Journal of Public Economics, 67: 145–150.

  Sen, A. K. (1973), On Economic Inequality, Oxford University Press, Oxford, etc.

  Spatz, J. (2006), Poverty and Inequality in the Era of Structural Reforms: The Case of Bolivia, Springer Verlag, Berlin.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  EKLER

  Tablo 5

  Uygulamada Kullanılan GSYİH ve Bileşenleri (Milyar TL, 2000 yılı)

  İller

  Tarım

  Sanayi

  İnşaat

  Ticaret

  Ulaştırma ve hab.

  Mali kur.

  Konut sahipliği

  Serbest meslek ve hizm.

  Sektörler toplamı

  Devlet hizm.

  GSYİH (Alıcı fiy.)

  Adana

  526,135

  1,154,440

  98,810

  868,179

  403,301

  77,646

  81,175

  64,861

  3,214,065

  136,592

  3,565,131

  Adıyaman

  152,213

  117,246

  13,220

  66,942

  48,871

  3,571

  41,569

  2,504

  444,082

  35,178

  491,854

  Afyon

  237,327

  119,408

  52,842

  130,579

  147,939

  11,914

  63,300

  9,735

  762,417

  46,931

  829,715

  Ağrı

  92,463

  7,051

  11,114

  18,336

  17,389

  1,693

  9,739

  878

  157,615

  21,959

  183,939

  Aksaray

  123,062

  10,255

  18,332

  58,438

  72,835

  5,618

  17,377

  1,048

  302,595

  22,456

  326,064

  Amasya

  142,991

  28,994

  22,871

  59,574

  87,321

  3,010

  23,421

  5,713

  373,114

  35,697

  419,322

  Ankara

  387,415

  1,541,896

  1,035,520

  2,559,281

  1,581,580

  161,508

  527,466

  294,033

  8,001,260

  495,819

  9,545,749

  Antalya

  560,783

  245,390

  211,602

  1,114,593

  470,734

  34,220

  112,138

  69,963

  2,790,495

  107,187

  2,938,699

  Ardahan

  30,027

  2,190

  1,490

  5,510

  5,787

  2,450

  3,559

  342

  49,451

  10,924

  60,423

  Artvin

  57,951

  61,773

  12,343

  58,024

  77,302

  3,710

  8,260

  2,360

  279,493

  18,154

  299,303

  Aydın

  537,961

  162,565

  93,400

  579,486

  162,288

  24,275

  125,988

  48,632

  1,716,058

  60,840

  1,807,663

  Balıkesir

  481,993

  349,075

  85,203

  233,875

  298,816

  25,910

  159,711

  26,346

  1,645,154

  88,275

  1,789,308

  Bartın

  30,029

  17,739

  8,334

  14,450

  29,704

  4,168

  11,188

  1,501

  113,837

  6,618

  122,244

  Batman

  99,462

  126,850

  14,769

  31,861

  40,067

  3,460

  20,173

  546

  334,415

  27,130

  366,415

  Bayburt

  14,448

  2,573

  3,809

  10,252

  14,998

  1,653

  4,816

  251

  51,478

  6,762

  58,263

  Bilecik

  78,023

  294,883

  23,374

  24,819

  55,198

  3,375

  11,798

  3,393

  493,646

  54,116

  573,390

  Bingöl

  39,836

  26,084

  6,126

  6,336

  10,270

  1,092

  6,610

  604

  96,366

  18,184

  115,375

  Bitlis

  58,935

  10,824

  4,253

  13,135

  17,442

  2,038

  10,540

  959

  117,163

  20,150

  139,942

  Bolu

  263,448

  193,644

  40,769

  116,433

  131,897

  6,893

  29,024

  10,041

  787,792

  26,188

  859,666

  Burdur

  115,819

  33,431

  13,123

  88,840

  106,806

  4,514

  21,787

  5,621

  386,917

  20,385

  415,958

  Bursa

  487,006

  2,112,623

  208,285

  832,593

  606,289

  79,149

  154,120

  90,840

  4,535,537

  118,703

  5,015,684

  Çanakkale

  239,840

  286,666

  43,319

  173,091

  155,015

  8,818

  39,545

  15,343

  957,723

  42,295

  1,017,588

  Çankırı

  73,107

  18,210

  11,119

  57,924

  40,644

  2,523

  14,477

  2,681

  219,384

  17,971

  242,531

  Çorum

  188,710

  93,818

  42,114

  304,233

  130,104

  10,320

  50,885

  11,222

  824,594

  36,160

  871,556

  Denizli

  328,460

  386,932

  101,597

  548,545

  218,935

  31,093

  76,269

  32,559

  1,695,743

  54,524

  1,817,721

  Diyarbakır

  319,260

  248,175

  65,982

  232,215

  121,908

  8,893

  48,226

  10,883

  1,049,102

  133,560

  1,196,370

  Düzce

  93,619

  105,733

  4,415

  51,359

  27,488

  3,304

  23,517

  4,105

  311,451

  14,660

  345,581

  Edirne

  270,915

  126,939

  29,686

  136,022

  110,836

  27,886

  29,954

  11,996

  699,945

  37,902

  756,830

  Elazığ

  107,149

  181,218

  49,690

  89,013

  70,474

  6,779

  44,921

  6,394

  549,562

  68,341

  630,710

  Erzincan

  75,774

  27,079

  5,528

  37,538

  35,953

  3,352

  9,774

  1,709

  194,487

  26,377

  224,245

  Erzurum

  132,463

  56,412

  38,145

  145,545

  63,734

  9,058

  28,333

  8,023

  476,823

  87,559

  577,505

  Eskişehir

  155,561

  401,240

  62,687

  406,602

  183,595

  17,356

  54,607

  21,761

  1,299,964

  81,455

  1,424,621

  Gaziantep

  215,656

  402,287

  98,051

  542,562

  175,481

  30,530

  161,559

  31,083

  1,631,142

  60,421

  1,741,987

  Giresun

  116,554

  70,102

  36,385

  68,943

  104,247

  11,741

  31,492

  5,691

  432,940

  29,763

  475,173

  Gümüşhane

  42,527

  1,987

  8,112

  12,931

  42,354

  2,327

  7,004

  572

  115,596

  11,546

  128,170

  Hakkari

  30,300

  5,363

  6,338

  3,620

  4,521

  754

  5,823

  245

  56,476

  17,969

  74,703

  Hatay

  464,209

  276,656

  47,709

  527,069

  267,484

  12,402

  132,052

  32,261

  1,747,878

  69,609

  1,888,771

  Iğdır

  37,105

  3,038

  9,284

  6,789

  15,139

  2,711

  6,896

  490

  79,446

  11,610

  91,271

  Isparta

  167,250

  108,044

  32,297

  95,246

  70,077

  7,738

  26,467

  8,832

  511,428

  40,875

  570,308

  İstanbul

  118,558

  9,846,047

  1,126,131

  7,308,211

  3,398,459

  1,634,110

  1,186,859

  1,060,311

  24,153,287

  677,415

  26,278,326

  İzmir

  673,327

  2,662,482

  337,744

  2,065,466

  1,193,303

  218,257

  431,141

  235,484

  7,687,443

  302,780

  9,016,134

  K.Maraş

  243,214

  280,814

  95,574

  189,973

  112,106

  8,124

  89,018

  8,306

  1,021,807

  50,116

  1,090,924

  Karabük

  31,912

  531,532

  18,264

  111,082

  29,387

  9,797

  23,714

  9,011

  760,998

  8,008

  780,561

  Karaman

  203,413

  53,734

  18,829

  29,970

  43,138

  3,742

  14,752

  5,191

  369,855

  16,620

  397,655

  Kars

  61,205

  13,745

  9,844

  39,035

  22,085

  2,536

  12,112

  891

  159,934

  24,362

  186,356

  Kastamonu

  154,146

  68,676

  30,494

  50,326

  123,402

  4,916

  22,378

  4,447

  456,021

  37,271

  508,543

  Kayseri

  148,407

  266,460

  145,524

  374,011

  171,247

  15,071

  56,585

  23,521

  1,193,255

  102,769

  1,373,965

  Kırıkkale

  58,707

  345,957

  23,456

  35,061

  40,901

  6,568

  23,682

  26,846

  555,913

  14,680

  619,138

  Kırklareli

  97,328

  526,832

  30,892

  89,365

  77,347

  8,345

  31,306

  8,627

  865,016

  26,417

  921,207

  Kırşehir

  76,149

  35,545

  14,119

  40,434

  61,711

  3,754

  21,609

  3,249

  252,912

  17,973

  276,285

  Kilis

  53,036

  21,799

  4,476

  83,596

  8,208

  1,692

  10,781

  5,080

  187,224

  10,038

  199,925

  Kocaeli

  122,468

  2,658,623

  171,940

  507,579

  438,967

  71,256

  131,398

  36,680

  4,083,521

  153,192

  5,223,778

  Konya

  586,198

  503,289

  209,871

  470,466

  486,011

  30,279

  132,370

  34,416

  2,432,871

  118,312

  2,639,553

  Kütahya

  132,596

  397,603

  41,100

  66,509

  133,839

  9,507

  29,302

  7,168

  810,015

  38,121

  863,686

  Malatya

  168,231

  245,113

  42,959

  231,894

  98,738

  9,360

  57,166

  10,484

  859,730

  57,110

  942,046

  Manisa

  832,470

  1,190,004

  77,512

  611,035

  223,572

  25,742

  160,543

  48,093

  3,153,385

  67,406

  3,273,149

  Mardin

  130,679

  37,499

  13,874

  89,903

  149,909

  3,346

  29,363

  3,037

  456,015

  40,497

  499,901

  Mersin

  643,480

  727,144

  87,554

  633,671

  412,699

  25,334

  158,141

  70,230

  2,751,763

  101,465

  3,079,797

  Muğla

  350,715

  537,963

  84,310

  562,373

  177,287

  22,398

  54,110

  21,570

  1,796,862

  46,922

  1,896,362

  Muş

  86,671

  8,667

  8,386

  6,598

  12,987

  1,407

  10,043

  403

  134,372

  23,278

  160,654

  Nevşehir

  161,551

  69,323

  23,248

  110,065

  111,423

  7,249

  19,144

  5,071

  501,113

  21,011

  531,770

  Niğde

  184,112

  63,389

  30,090

  53,724

  73,668

  5,029

  23,675

  1,608

  431,418

  23,803

  466,999

  Ordu

  224,033

  131,014

  46,378

  124,250

  129,488

  6,025

  34,806

  12,031

  704,139

  43,439

  765,811

  Osmaniye

  96,156

  36,646

  19,389

  112,360

  19,917

  8,719

  38,283

  19,412

  343,648

  31,192

  382,143

  Rize

  78,245

  77,576

  21,281

  93,865

  118,775

  5,818

  27,583

  4,025

  423,273

  22,558

  469,198

  Sakarya

  269,214

  349,484

  63,580

  305,380

  151,873

  11,148

  72,176

  23,140

  1,238,284

  55,104

  1,343,891

  Samsun

  390,435

  315,196

  90,687

  529,438

  169,280

  21,408

  57,464

  33,553

  1,592,578

  92,262

  1,726,504

  Siirt

  48,067

  69,087

  7,324

  9,755

  24,517

  1,267

  15,025

  174

  174,611

  25,746

  202,072

  Sinop

  65,641

  15,059

  11,872

  42,134

  57,167

  2,868

  15,595

  4,629

  212,556

  19,553

  234,318

  Sivas

  112,707

  176,918

  46,904

  149,367

  104,823

  8,374

  53,531

  7,197

  652,260

  60,597

  737,199

  Şanlıurfa

  664,248

  143,621

  49,083

  75,977

  138,708

  8,201

  64,208

  8,471

  1,148,352

  55,514

  1,250,401

  Şırnak

  39,481

  3,681

  3,552

  1,768

  42,940

  2,758

  4,565

  130

  96,867

  22,187

  119,085

  Tekirdağ

  193,433

  735,126

  108,005

  173,569

  152,469

  17,964

  60,921

  17,963

  1,452,863

  44,997

  1,574,939

  Tokat

  226,514

  250,921

  25,615

  64,489

  105,751

  5,965

  52,828

  10,064

  739,717

  39,868

  809,183

  Trabzon

  147,953

  179,109

  59,856

  232,757

  158,920

  19,115

  39,187

  16,511

  840,685

  67,127

  927,767

  Tunceli

  24,270

  1,708

  3,677

  5,934

  5,862

  1,510

  3,111

  324

  45,070

  14,229

  60,015

  Uşak

  105,724

  50,672

  22,021

  103,034

  54,119

  6,960

  20,357

  9,062

  366,905

  21,369

  399,655

  Van

  101,727

  40,688

  19,221

  67,288

  86,896

  4,291

  38,390

  4,447

  361,374

  67,307

  442,405

  Yalova

  31,344

  283,183

  24,887

  164,320

  35,338

  7,541

  12,322

  20,613

  572,508

  16,096

  622,555

  Yozgat

  174,506

  75,712

  24,423

  60,685

  93,304

  7,110

  29,663

  6,123

  464,690

  32,630

  506,025

  Zonguldak

  73,735

  291,424

  25,260

  200,042

  179,708

  23,711

  44,180

  14,011

  843,113

  33,189

  989,486

  Kaynak: TÜİK

   

  Tablo 6

  İşteki Duruma Göre İllerin Diğer İllerden Aldıkları Göçmen Sayısı

  İl

  Ücretli, maaşlı veya yevmiyeli

  İşveren

  Kendi hesabına

  Ücretsiz aile işçisi

  Bilinmeyen

  Adana

   28 895

    546

   2 679

   4 964

  4

  Adıyaman

   7 415

    76

    531

   1 120

  2

  Afyon

   10 943

    172

   1 385

   2 800

  0

  Ağrı

   14 042

    53

    527

   1 256

  2

  Aksaray

   6 467

    105

    778

   1 442

  0

  Amasya

   13 667

    97

    786

   1 193

  2

  Ankara

   137 292

   2 648

   6 564

   7 768

  47

  Antalya

   62 490

   2 366

   8 872

   12 647

  6

  Ardahan

   4 403

    28

    457

    856

  0

  Artvin

   5 536

    68

    878

   1 154

  4

  Aydın

   28 483

    754

   3 612

   6 199

  1

  Balıkesir

   26 295

    645

   4 536

   3 834

  26

  Bartın

   3 923

    61

    518

   1 046

  0

  Batman

   7 965

    64

    398

    811

  0

  Bayburt

   2 191

    34

    291

    751

  0

  Bilecik

   12 432

    109

    621

    830

  0

  Bingöl

   7 155

    27

    454

   1 003

  0

  Bitlis

   7 568

    50

    567

   1 124

  0

  Bolu

   9 953

    148

   1 119

   2 038

  0

  Burdur

   4 974

    90

    817

   1 064

  1

  Bursa

   60 789

   1 516

   5 509

   8 174

  4

  Çanakkale

   17 864

    302

   2 048

   1 802

  26

  Çankırı

   7 061

    106

   1 275

   2 050

  0

  Çorum

   9 435

    175

   1 174

   1 998

  3

  Denizli

   24 635

    453

   2 311

   4 069

  0

  Diyarbakır

   27 118

    223

   1 498

   3 319

  2

  Düzce

   9 368

    167

   1 347

   2 738

  1

  Edirne

   16 178

    212

   1 081

   1 271

  8

  Elazığ

   13 878

    131

    933

   2 232

  0

  Erzincan

   12 576

    103

   1 348

   2 341

  1

  Erzurum

   15 207

    166

   1 209

   2 371

  0

  Eskişehir

   20 596

    331

   1 500

   1 870

  14

  Gaziantep

   23 206

    479

   1 718

   2 140

  0

  Giresun

   7 428

    149

   2 267

   4 182

  0

  Gümüşhane

   3 641

    46

    957

   2 060

  0

  Hakkari

   9 527

    19

    165

    255

  0

  Hatay

   20 149

    290

   1 581

   3 447

  1

  Iğdır

   5 480

    79

    458

    885

  0

  Isparta

   15 623

    162

   1 259

   1 920

  0

  İçel

   31 415

    889

   6 192

   10 408

  1

  İstanbul

   359 258

   7 606

   22 861

   28 808

  23

  İzmir

   112 235

   2 628

   8 428

   11 888

  14

  Kahramanmaraş

   13 393

    150

   1 219

   2 347

  0

  Karabük

   5 410

    83

    590

    719

  3

  Karaman

   4 248

    67

    546

    971

  0

  Kars

   17 970

    80

    780

   1 771

  0

  Kastamonu

   7 506

    188

   2 081

   3 248

  1

  Kayseri

   21 839

    368

   1 783

   3 130

  3

  Kırıkkale

   6 684

    86

    729

   1 541

  0

  Kırklareli

   12 718

    235

   1 284

   2 360

  0

  Kırşehir

   5 544

    81

    684

   1 698

  0

  Kilis

   2 591

    28

    163

    258

  2

  Kocaeli

   43 121

    872

   5 324

   11 519

  0

  Konya

   32 753

    550

   3 305

   5 701

  3

  Kütahya

   13 470

    141

   1 210

   2 719

  0

  Malatya

   14 672

    172

   1 892

   3 992

  0

  Manisa

   32 538

    402

   2 315

   4 440

  7

  Mardin

   10 403

    62

    752

   1 363

  7

  Muğla

   34 533

   1 459

   5 587

   7 849

  1

  Muş

   5 652

    36

    527

   1 717

  0

  Nevşehir

   8 822

    147

   1 220

   3 205

  0

  Niğde

   8 030

    128

   1 119

   1 938

  2

  Ordu

   10 652

    225

   2 432

   4 940

  0

  Osmaniye

   7 410

    83

    644

   1 190

  0

  Rize

   7 254

    168

   1 691

   3 126

  0

  Sakarya

   18 140

    441

   2 176

   4 694

  1

  Samsun

   17 616

    387

   2 230

   4 116

  0

  Siirt

   9 356

    25

    251

    703

  0

  Sinop

   4 685

    110

   1 395

   2 255

  0

  Sivas

   14 424

    168

   2 184

   3 996

  0

  Şanlıurfa

   18 353

    139

    971

   1 653

  2

  Şırnak

   19 503

    51

    356

    639

  0

  Tekirdağ

   38 420

    783

   3 754

   6 464

  0

  Tokat

   9 143

    124

   1 397

   4 054

  0

  Trabzon

   13 219

    293

   2 565

   5 216

  0

  Tunceli

   11 346

    23

    313

    479

  4

  Uşak

   5 460

    165

    568

    978

  0

  Van

   14 492

    132

    741

   1 523

  0

  Yalova

   7 676

    250

   1 247

   1 966

  1

  Yozgat

   10 129

    94

   1 327

   3 907

  0

  Zonguldak

   10 959

    174

    855

   1 719

  5

    Kaynak: TÜİK 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ