Posts in category

59.Sayı-Çalışma ve Toplum


59. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızda 11 makaleye yer verdik. 59. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 71 adet karar yayımlanmıştır. Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan …

Sayım YORGUN[2]** Meltem DELEN[3]*** Hakan BEKTAŞ[4]**** Öz: Bu çalışmada, 1963-1994 dönemi verileri kullanılarak Türkiye’de grev sayısı üzerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Yapılan literatür taramasıyla bağımsız değişkenler belirlenmiştir. Uygulanan regresyon analizi neticesinde; sendikalaşma oranı ve hükümetin kurulma şekli değişkenlerinin grev sayısını etkilediği istatistiksel olarak saptanmıştır. Ayrıca sendikalaşma oranı ile grev sayısı arasında zıt yönlü bir ilişki …

Fuat ERCAN[3]** Derya GÜLTEKIN-KARAKAŞ[4]*** Nihan YILDIRIM[5]**** Abstract: The job content and work practices for office workers have significantly changed since the publication of “Labor and Monopoly Capital” (Braverman, 1974). With the advent of Mobile Internet ‘white-collar work’ has been virtualized and decentralized radically. The work place is extended and augmented to include all private and …

  Mehmet ÖÇAL[3]*** Adem KORKMAZ[4]**** Öz: Türkiye’de neredeyse 90 yıllık deneyim ve 36 yıllık tecrübeye sahip olan ÇEEİ bölümleri hiç şüphesiz sosyal politika öğretisinin ülkemizdeki temel aktörü vazifesini üstlenmiştir. Bölüm günümüze değin topluma akademik katkılarının yanında ülke bürokrasisinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Ancak insan odaklı bakış açısının garantörü konumunda olan bölüm günümüzde bir …

  Gürkan Emre GÜRCANLI[2]** Özge AKBOĞA KALE Deniz ARTAN Öz: Çalışma koşulları ve iş tatminin çalışan sağlığı ve üretkenlik üzerindeki etkisi pek çok çalışmada ortaya konmuştur. İnşaat sektörünün ekonomik önem kazandığı ülkelerde iş koşulları ile ilgili pek çok çalışma ülke ve sektör koşullarına yönelik sorun ve çözümlerin ortaya konmasını sağlamıştır. Diğer taraftan GSYH’daki %9’luk paya …

  Aslıcan KALFA-TOPATEŞ[3]** Hakan TOPATEŞ[4]*** Nursel DURMAZ[5]**** Öz: Bu araştırmanın amacı, Denizli kentinde yaşayan İranlı sığınmacı ve mültecilerin kentin işgücü piyasasındaki konumlarının incelenmesi ve artı-değer üretimi koşullarında maruz kaldıkları ayrımcılık, sosyal güvencesizlik ve emek sömürüsü pratiklerinin çözümlenmesidir. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi kullanılarak 2015 Kasım ve 2017 Nisan ayları arasında 37 İranlı sığınmacı ve mülteciyle …

Dilek KELEŞ[3]** Öz: Sendikal örgütlenme, çalışma yaşamındaki toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkları aşarak kadınların istihdama katılımını artırmanın ve daha eşitlikçi bir toplum yaratmanın önemli araçlarından birisidir. Fakat erkek egemen yapılar olan sendikalarla kadınların ilişkisi daima sınırlı olmuştur. Çünkü sendikalar, çalışan erkeklerin olduğu kadar çalışan kadınların da sınıfsal talep ve çıkarlarının mücadelesini vereceği örgütler olarak görülmemektedir. Günümüzde …

  Sinan YILDIRMAZ[3]*** Öz: Bu çalışmada işçilerin Türkiye’de 1946 ve 1947 döneminde gerçekleştirilen sendikalaşma sürecinin ardından, 1952 yılından TÜRK-İŞ’in kurulmasıyla birlikte kurumsallaşması sonrasındaki kültürel oluşumu, işçilerin ve sendikacıların okudukları ve yayınladıkları kitap, dergi ve gazeteler üzerinden değerlendirilmektedir. Böylelikle Türkiye’de emek tarihi çalışmaları açısından çok fazla üzerinde durulmayan bir dönemde işçilerin entelektüel bilgi, algı ve bilinçlerinin …

Faruk Barış MUTLAY[2]** Öz: Arabuluculuk kurumunu, iş yargılamasının yükünü azaltmak ve iş yargılamasındaki dava sürecini hızlandırmak için kabul eden kanun koyucunun, iş yargılamasının yükünü fazlasıyla artıran işe iade davaları için kabul etmemesi beklenemezdi. Kanun koyucu, işe iade taleplerinden önce arabulucuya başvurulması gereken süreyi, süreçte anlaşılamaması halinde dava açılması gereken süreyi, arabulucuya başvuru sonucunda işe iade …

Çiğdem ŞAHİN[2]** Öz: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ‘emek-sermaye çatışmasında’ kadın göçmen işçilerin karşı karşıya kaldığı şiddet, baskı ve sömürünün, kapitalist sistemde ‘en dezavantajlı konumda bulunan emeğin en fazla sömürülmesi’ perspektifinden yeniden değerlendirilmesidir. Çalışmada konuya ilişkin önemli bir literatür taraması yapılmakta; kitap, makale ve çeşitli raporlar üzerinden, söz konusu çatışma ve sömürü ilişkisi, günümüzde artan göçmen …