Posts in category

46.Sayı-Çalışma ve Toplum


    Meral ÇAKIR BERZAH Öğr. Gör. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Sakarya Üniversitesi SBE Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora Öğrencisi        Abdurrahman BENLİ Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ÖZET Sendikaların içinde bulunduğu sıkıntılar ağırlıklı olarak dış çevrede gerçekleşen olumsuz gelişmelerle açıklanmaya çalışılmakta, sendikaların bu …

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE GÜVENCESİZ ÇALIŞMA   ÖZET 1980’li yılların başından itibaren neo-liberal ekonomi politikaları aracılığıyla tüm dünyada uygulama alanı bulan işgücü piyasası esnekliği, güvencesiz çalışmanın yaygınlaşmasına neden olmaktadır. İş güvencesinden ve sosyal güvenlikten mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürme uğraşı veren, en ufak bir sendikal talep karşısında işsizlik tehdidiyle karşı karşıya kalan işçi sınıfı …

  Dr. Hande Bahar Aykaç Gazi Üniversitesi, İİBF, Çal. Eko. End. İlş. Bölümü Araştırma Görevlisi   ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ASIL İŞ- YARDIMCI İŞ AYRIMI     Özet: Türk Hukukunda bir işyerinde yürütülen işler asıl iş-yardımcı iş ayrımına tabi tutulmaktadır. Bu ayırımın özellikle önem taşıdığı konuların başında alt işveren ilişkisi gelmektedir. Nitekim asıl işte kurulan alt …

  Dr. Emirali KARADOĞAN Sendika Uzmanı   Sosyal Yardımların Psikososyal Mitleri[1]   Özet: Sosyal yardımların psiko-sosyal etkileri küçümsenmeyecek kadar önemlidir. Bu sistemin bireyi değersizleştiren, onun öz-saygısını azaltan bir etki yaptığına yönelik eleştiriler sürekli dile getirilmektedir. Öz-saygısı düşürülmüş bireylerin topluma zararı göz ardı edilemez. Sosyal yardımların sosyal bir problem olan psiko-sosyal etkileri ve özellikle öz-saygıya etkisi, …

  Elif Özlem AŞKIN Yrd.  Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.   Serap BARIŞ Yrd.  Doç. Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü.   KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASINDA MİKRO KREDİ UYGULAMASININ ETKİSİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ   Elif Özlem AŞKIN[1] Serap BARIŞ[2] ÖZET Türkiye’de kadınların, …

    Ece Öztan[1]  Setenay Nil Doğan[2] Özet Türkiye’de üniversitelerin tarihinde kadınların yer alması sürecinin Batı Avrupa ve Anglo-Sakson dünyadan kimi farklılıklar taşıdığı genel olarak kabul gören bir değerlendirmedir. Türkiye akademiasında Batılı meslektaşlarımız cephesinde hayranlık ve merak uyandıracak derecede yüksek kadın akademisyen ve yetişmekte olan kadın akademisyen oranları söz konusu olsa da akademik hayatın örgütlenişi, …

  Yard.Doç.Dr.Aytül Ayşe Özdemir Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri Bölümü, İŞ TATMİNİ, POZİTİF/NEGATİF DUYGULANIM VE YAŞAM TATMİNİNİN ETKİSİ Özet Bu çalışmada ilk olarak iş tatmininin duygulanımsal kaynaklarından biri olan pozitif duygulanım ile negatif duygulanımın iş tatmini üzerindeki etkisi araştırılmıştır. İkinci olarak yaşam tatmini ve iş tatmini arasındaki ilişki analiz …

  Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları*   Özet Osmanlı döneminde, bağımlı / ücretli çalışma kavramı, II. Mahmut döneminde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla  “Beykoz Kundura”, “Feshane”, “Tophane” gibi fabrikaların  kurulmasıyla anlam kazanmıştır. Söz konusu fabrikalarda çalışan işçilerinin örgütlenme çabaları, kısmen  XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkmışsa da, işçi örgütlenmelerinin hem nitelik hem de nicelik …