Posts in category

4.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Yrd. Doç. Dr. Erdem ÖZDEMİR* I. Cezai Şart Kavramı ve İş Hukukunda Uygulaması Kanımızca, feshe ilişkin olarak yasalarda öngörülen tazminat hükümlerini arttıran sözleşme hükümlerinin kategorik cezai şart olarak nitelendirilmesi isabetli değildir. Nitekim, ihbar önellerini veya ihbar tazminatını arttıran bir sözleşme hükmü cezai şart değildir. Buna karşılık öğretide ileri sürülen bir görüşe göre, ihbar tazminatı …

Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 1.12.2004 Sayısı : 7 AZR 198/04 Belirli süreli bir hizmet sözleşmesinin fiilen başlamasından önce yazılı olarak düzenlenmesi gerekir. Özü: Belirli süreli bir hizmet sözleşmesi kanun gereğince yazılı olarak düzenlenmesi zorunluluğu, işveren ile işçinin sürenin tayin edilmesi ile ilgili görüşmeyi işin fiilen başladığı anda kararlaştırmaları durumunda, geçerli değildir. İşe fiilen başlamadan …

  İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİNDE İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI İLE SENDİKAL TAZMİNAT İLİŞKİSİ (KARAR İNCELEMESİ) Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUBAŞI [1]T.C. Y A R G I T A Y 9. Hukuk Dairesi YARGITAY İLAMI Esas No: 2004 / 21425 Karar No: 2004 / 22545 Tarihi: 07.10.2004 Mahkemesi: Gediz Asliye Hukuk Hakimliği (İş) Tarihi: 20.05.2004 No: …

İşK. m. 18-21 İŞLETMESEL KARARLARIN KEYFİLİK DENETİMİNE TABİ OLMASI VE GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SON ÇARE (ultima ratio) İLKESİNİN GÖZETİLMESİ (KARAR İNCELEMESİ) Prof. Dr. Ali GÜZEL[1]* Yarg. 9. HD., 16.12.2004, E. 2004/ 27003, K. 2004/27998 (Gebze İş Mahkemesi, 22.7.2004, 1296/543) İşletmeyi veya işyerini etkileyen objektif nedenlerle ortaya çıkan işgücü fazlalığı sonucunda, işçinin işyerinde çalışma olanağı ortadan …

  Dr. Alpay HEKİMLER[1]* Endüstri ilişkilerinden söz edildiğinde ilk çağrışım yapan kavramlardan birisi yönetime katılım, yönetime katılımdan bahis edildiğinde ise, Alman katılım modeli akla gelmektedir. Şüphesiz yönetime katılım ile Alman katılım modellinin adeta eşleştirilmesinin ardında, yönetime katılım sisteminin temellerinin bu ülkede atılmış olmasının ve bunun günümüz Avrupa endüstri ilişkiler sisteminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamış …

  Arş. Gör. Dr. Betül URHAN[1]* Giriş Sendikalar, işçiler arasındaki rekabete son vererek, ortak çıkarlar etrafında bir birlik ve güç oluşturmalarını sağlamalarından dolayı önemli kurumlardır. Çünkü işçi sınıfı hiçbir zaman homojen olmamış, ayrışma potansiyelini her zaman içinde barındırmıştır. Bölünmüş grupların birbirlerinden yalıtılması ve birbirleriyle mücadele etmeleri genellikle yenilgiye yol açtığı için sınıf dayanışması, her zaman …

  Mesut GÜLMEZ[1]* 1982 Anayasası’nın, kısaca onaylanan uluslararası sözleşmelerin iç hukukla bütünleştirilmesini öngören, ancak kurallar sıralamasındaki yeri sorununu boş bırakan düzenlemesine, Avrupa Birliği (AB) ile tam üyelik görüşmelerine başlama tarihi alınmasından altı ay kadar önce yeni ve ilk kez açık bir “çatışma kuralı” eklenmiştir. Böylece, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin ivme kazandırdığı anayasal ve yasal değişiklik …