Posts in category

38.Sayı-Çalışma ve Toplum


  DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DR. NAGİHAN DURUSOY ÖZTEPE Türkiye’de Yaşlı Yoksulluğu[1]* Özet: Yoksulluk konusunda yapılan araştırmalar ve ölçümler, yoksulluk olgusunun yaşa ve cinsiyete göre belirli risk gruplarını daha fazla etkilediğini ortaya koymaktadır. Özellikle yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki payının artması, bir risk grubu olarak yaşlıların ve onlara yönelik oluşturulacak sosyal politika önlemlerinin önemini arttırmaktadır. …

  Mehmet Onat Öztürk* Özet 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu’nun 31’inci maddesinin yerini alan 6356 sayılı Yasa’nın 25’inci maddesi, “Sendika Özgürlüğünün Güvencesi” başlığını taşımaktadır. Dokuz fıkradan oluşan madde, işçilerin işe alınmaları, çalışma şartları ve çalıştırılmaya son verilmesi açısından işçilere bireysel sendikal güvence getirmek iddiasındadır. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshiyle ilgili güvence, önceden olduğu gibi önemli ölçüde …

  Öğr. Gör. Çetin YILMAZ İŞÇİ SINIFI BİLİNCİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Özet: ‘İşçi sınıfı bilinci’ kavramı son dönemlerde sosyal bilimler araştırmalarının gündeminden düşmüş durumdadır. Bu durum, ‘sınıf’ ve ‘sınıf bilinci’ gibi kavramların toplumsal ilişkileri açıklama gücünü yitirmesinden kaynaklanmamakta, özellikle 1980’lerden sonra tüm dünyada egemen olan ideolojik tercihlerin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçi sınıfı bilinci, sınıf …

  Dr. Gökhan Gökgöz  Paranın Toplumsal Koridoru ve “Risk” Yönetimi: Finansallaşma ve Emek Üzerine…[1] Özet: 1970 krizi kapitalizmin tarihinde önemli bir uğrağı temsil eder. Kriz ertesi dönem, hem farklı sermaye formları arasındaki ilişkide hem de bütün olarak sermayenin toplumla kurduğu ilişkide önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. “Finansallaşma” adı verilen bu süreçte, bir yandan finansal sermaye, kapitalist …

  Yrd. Doç. Dr. Neriman Açıkalın      Özet: Tarihsel süreçte fuhuş olgusu hangi biçimlerde adlandırılmış olursa olsun, özünde kadının cinsel, duygusal ve ekonomik sömürüsünü içeren ve bu sömürü mekanizmasının işletilebilmesi için de, kadın bedeninin cinsel bir mal olarak kullanımını toplum gözünde normalleştirerek meşru kılan ataerkil düşünce yapısı yatmaktadır. Bu çalışmada, 31’ü genelevde, 13’i ise …

  Bilge ÇOBAN* * Kocaeli Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Öğrencisi **Bu çalışma Yard.Doç.Dr. M. Hakan KOÇAK danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. Özet: Günümüzde sendikalaşmayı engelleyen tüm olumsuz koşullara ve zorluklara karşın dünyada ve Türkiye’de yeni örgütlenme deneyimleri yaşanmakta, işçi sınıfının hanesindeki örneklerin sayısı artmakta, sendikalı olmayı göze alan işçilerin ve örgütlenme eğilimi içerisinde …

  Mesut GÜLMEZ*   Özet: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, birbuçuk yıl arayla verdiği iki kararda, onaylanan sözleşmelerin doğrudan ve yasaya öncelik tanıyarak uygulanması sorunu konusunda çelişkili bir yaklaşım benimsedi. İlk kararda, yargıç ve savcıların kurduğu sendikanın kapatılması kararını onadı. Kararı, “meslek” temeline dayanan sendika kurmayı yasaklayan yasaya dayanarak verdi. Başlıca gerekçesi ise, yasanın dayattığı işkolu …

Selda Taşyürek* Ayrımcılık Sebebi İle İş Akdinin Haksız Feshinde Ayrımcılık Tazminatı İle İş Güvencesi Tazminatına Birlikte Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu “T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ[1] E. 2010/13065 K. 2012/23353 T. 18.6.2012 • AYRIMCILIK TAZMİNATI (İşe İade Davasına Bakan Mahkemenin Feshin Geçersizliğinin Tespitine ve İşe İade ile İşe Başlatmama Tazminatına Hükmedip İşe Başlatmama Tazminatı Yanında Ayrıca Ayrımcılık Tazminatına …

  Erdal ARLI* *Yrd.Doç.Dr.Kocaeli Üniversitesi Özet Cinsiyet ayrımcılığı ve kalıplaşmış birtakım önyargılar kadınların meslek alanından uzaklaşmasına neden olmakta, erkekleri kadınlardan daha üst konuma getirmekte ve kadınları erkeklerin gerisine itmektedir. Deniz turizm endüstrisi içerisinde de kadınlar; başta marina işletmeciliği, yat kaptanlığı ve dalış turizmi olmak üzere kruvaziyer (gemi seyahati) taşımacılığı gibi alanlarda, mesleğin bir erkek mesleği …

  Yrd. Doç. Dr. Ercüment Özkaraca ÖZET 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile toplu iş ilişkileri düzeninde yeni bir dönem başlamıştır. Söz konusu Kanun, Avrupa Birliği ve ILO sözleşmeleri ile mevzuatımızı uyumlu hale getirmeye ve uygulamada karşılaşılan bazı sorunları çözmeye odaklanmıştır. Sendikal güvencelere ilişkin getirilen düzenlemeler …