Posts in category

35.Sayı-Çalışma ve Toplum


Kerem GÖKTEN[1] Özet: Çin’in çarpıcı yükselişi, küresel kapitalizmin içinde bulunduğu yeniden yapılanma döneminin en önemli gelişmelerinden biridir. “Reform ve dışa açıklık” mottosuyla hayata geçirilen tedrici dönüşüm genellikle ülkenin gösterdiği büyüme performansı, ekonomik dinamizm ve doğrudan yabancı yatırımlar bağlamında ele alınmaktadır. Çin’in küresel piyasa sistemine eklemlenme yolunda attığı adımlar, ülkenin çalışan sınıflarının içinde bulunduğu koşullarda ve …

Özgün Sarımehmet DUMAN[1] Özet: Bu çalışma, sendikal ve siyasal düzeyde örgütlü emeğin mücadele gücünü, Yunanistan sınıf mücadelelerinin tarihi ve sosyal güvenlik sistemi reformu deneyimi üzerinden değerlendirmekte; böylelikle sınıf mücadelesinin kapitalist üretim süreci içindeki önemine vurgu yapmayı hedeflemektedir. Yunanistan’da sınıf mücadelelerinin tarihi, Keynesçi iktisat politikasından parasalcı iktisat politikasına geçiş ve sosyal güvenlik sistemi reformu süreçlerinden hareket …

Nur Banu Kavaklı BIRDAL[1] Abstract: This paper analyzes two guestworker programs, the Emergency Farm Labor (Bracero) program and the European Guestworker Program (by focusing on the Turkish migrant workers in the Federal Republic of Germany, the Gastarbeiter) in a comparative historical manner. The Bracero Program between Mexico and the United States of America, and the …

Mihrican ZORLU[1] Selda İldan ÇALIM[2] Özet: Damgalama ve ayrımcılık HIV/AIDS’le yaşayan insanların hayat kalitelerini olumsuz yönde etkileyen iki önemli kavramdır. HIV/AIDS’le yaşayan insanların, sadece belirli alanlarda değil bir bütün olarak tüm yaşam alanlarında karşılaştıkları bir sorun olan damgalama ve ayrımcılığın en fazla hissedildiği yerlerden biri işyerleridir. Kişilerin biyolojik ve toplumsal anlamda kendilerini yeniden üretebilmeleri için …

Türkiye’deki Yazılı Basında Tekel İşçi Eyleminin Sunumu Nilgün Kaner KOÇ[1] Özet: Haberin “nesnel”, “tarafsız” ve “dengeli” bir iletişim alanı olduğunu ileri süren liberal yaklaşıma karşı “eleştirel yaklaşım”ı savunanlar, toplumlarda ekonomik ve siyasal gücü elinde bulunduranların onun yapısı ve içeriğini belirlediklerini, toplumun hangi konularda ve nasıl düşünmesi gerektiğini de biçimlendirdiklerini ileri sürerler. Eleştirel yaklaşım, egemen sınıfların …

Sayın SAN[1] Özet: Bu çalışmada firma büyüklüklerinin, ücret farklılıklarına ve ücret ayrışmasına etkileri Türkiye emek piyasası özelinde ele alınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun düzenlemiş olduğu 2002 – 2008 Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanılmıştır. Ücret farklılıklarının tespitinde Oaxaca – Blinder Çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizde, büyük firmalarda çalışanların ortalama ücretlerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ele alınan dönemde, …

Barış Erdem GÜRKAN[1] Özet: Bu çalışmada, uluslararası sendikal hareket içerisinde son yıllarda tartışılan uluslararası çerçeve anlaşmaların genel olarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Sendikaların yaşadığı krize yanıt olarak çeşitli politika önerileri tartışılırken, küresel sendika federasyonları da bu bağlamda ulusötesi şirketlere karşı sendikaların dengeleyici bir unsur olabilmeleri için uluslararası çerçeve anlaşmaları kullanmaya başlamışlardır. Bu anlaşmalar esas olarak ILO’nun belirlediği …

Federal İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi : 06.09.2012 Sayısı : 2 AZR 372/11 İş saatleri dışında NPD’nin faaliyetlerine katılan kamu kesimi işçileri, iş sözleşmelerinin feshedilmesi riskini üstlenirler. Özü: Kamu kesiminde istihdam edilen işçilerin, belirli bir ölçüde Anayasa’ya bağlılık göstermek durumundadırlar. Bu açıdan bakıldığında, NPD’ye (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) sadece üyelik veya bu doğrultuda faaliyet …

  Doç. Dr. İbrahim Aydınlı’nın “Türk İş Hukukunda Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi Ve Muvazaa Sorunu” Eserinin Tanıtılması   Mehtap YÜCEL*   Genel olarak Batı Avrupa’da sanayi devrimi sonrasında esnaf üretiminden fabrika üretimine geçişin yaşanmasıyla birlikte farklı üretim anlayışları ve uzmanlaşma önem kazanmıştır. Özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte global ekonomik anlayış, rekabet ortamını hızlandırmış ve atipik …

Toplu İş İlişkileri Yasa Tasarısı ve Sendikal Haklar Dr. Murat Özveri Birleşik Metal İş Yayınları