Posts in category

30.Sayı-Çalışma ve Toplum


Otuzuncu sayımızla sizlere otuzuncu kez merhaba demenin sevincini yaşıyoruz. Yayın yönetmeni olarak, yayın kurulumuz adına otuz sayı yayınlamayı başarmamız üzerine uzun bir sunuş yazısı yazmayı planlamıştım. Aslında; sadece derginin yayımlanmasında emeği olan, yayın kurulu üyesi, yazar, hakem, sendika basın yayın servisi, internet sayımıza emek verenler, dağıtımı üstlenenler, kısaca omuz veren herkes için bir kaç satır …

Mesut GÜLMEZ[1]* ÖZET: Geçici personel, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’ndaki dört istihdam biçiminden biridir. Temel özelliği, koşullarının yasayla belirtilmiş olması nedeniyle “istisnai” nitelik taşımasıdır. Bakanlar Kurulu’nun, madde 4/C’de öngörülen bu koşullara uyması zorunludur. Ne var ki, yasal koşullara aykırı birçok “sapma 4/C modeli” uygulamaya konulmuştur. Bu sapma modellerden biri de, 2003 yılından beri TBMM Genel …

Ercan AKYİĞİT[1]* Özet: Yıllık ücretli izin çeşitli iş yasalarımızda ve kendi sistemi içinde düzenlenmiş temel bir çalışan hakkıdır. Ancak halen yürürlükteki 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer verilmeyip, 01. 07. 2012’de yürürlüğe girecek 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer bulmuştur. İşin ilginci, 6098 sayılı yasa, sistemimizde şimdiye dek mevcut olmayan bir kurum olarak yıllık iznin işverence …

Sedat MURAT[2]* Levent ŞAHİN[3]** ÖZET: Günümüzde, “genç işsizliği” sorunu, sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin değil, gelişmiş Batı toplumlarının dahi en önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Bu anlamda, nasıl ki genel olarak işsizlik olgusu, küresel bir sorun olarak kabul ediliyorsa, gençlerin işsizliği de aynı paralellikte küresel bir sorun olarak görülmektedir. Ülkemizde gençler arasında giderek yaygınlaşan …

Umut OMAY[2]* Özet: Çalışma yaşamındaki kadınların ve kadın işgücünün, erkeklere daha fazla haksızlığa uğradıkları genel olarak kabul edilmiş bir görüştür. Kadınların, erkeklere göre daha dezavantajlı bu durumlarının kökeninde neyin olduğu ile ilgili farklı açıklamalar bulunmaktadır. Bazı yazarlar, kadınların dezavantajlı konumlarının ataerkil toplumsal yapıdan kaynaklandığını ileri sürerken, bazı yazarlar da sorunun kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklandığını ileri …

Recep KAPAR[2]** Serap Özen ÇÖL[3]** Özet: Bu çalışmanın amacı, zabıta memurlarına karşı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen işyeri şiddetinin yaygınlığını, biçimlerini, nedenlerini ve etkilerini belirlemektir. Bu amaçla, Ankara, İzmir ve Muğla ilinde, toplam 9 belediyede görevli 500 zabıta memuruna anket uygulanmıştır. Ayrıca, mağdurlar, kurum yöneticileri ve meslek örgütü temsilcileri olmak üzere, toplam 22 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. …

Taner AKPINAR[2]** Özet: Gelişmiş Batılı ülkelere İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde başlayan işgücü göçleri 1970’lerin başlarında durdurulmuştur. Bu dönemden itibaren göçmenlerin gelişine yönelik önlemler sürekli olarak artırılmıştır. Buna karşın bu ülkelere kaçak yollardan göçmen işçi akımı sürmeye devam etmiştir. Bu yazıda uluslararası işgücü göçlerini engellemeye yönelik politikalar incelenmekte ve bu tür politikalara rağmen kaçak işgücü …

Elife KART[1]* Özet: Şirketler değişen tüketici taleplerine anında cevap verebilmek ve giderek yoğunlaşan rekabet karşısında güç kazanmak için, çalışanın bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel tüm özelliklerini, birer ‘kâr’ elde etme nesnesi haline dönüştürmektedir. Aynı zamanda şirketlerin pazarda farklılığını ortaya koyabilme istençleri, her şirketin gerçekte “kâr stratejisi”ne yönelik politikalarını içeren ve imajlar, sloganlar vb. biçimde açığa …

Başak GÜNEŞ/Faruk Barış MUTLAY[1] Abstract: The Turkish Code of obligations numbered 818 and dated April 22, 1926 was the first comprehensive foundation stones of the law revolution The Turkish Code of obligations numbered 818 was enacted on the date of April 22, 1926, was proclaimed in the Official Gazette numbered 366 and dated April 22, …

Şerafettin GÜLER[1]* T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2009/33838 Karar No : 2009/27396 Karar Tarihi: 15.09.2009 ÖZÜ: Grevin ilan edildiği tarihte işletmede çalışan sendika üyesi işçilerin dörtte üçünün üyelikten ayrılması nedeniyle uygulanmakta olan grev etkisiz hale gelmişse, grevin sona erdirilmesine karar verilmelidir. KARAR: Dava, 2822 sayılı Yasanın 51. maddesinin son fıkrası uyarınca grevin …