Posts in category

28.Sayı-Çalışma ve Toplum


2011 yılının ilk sayısı olan 28. Sayımızla değerli okuyucularımıza bir kez daha merhaba demenin mutluluğunu yaşıyoruz. Prof. Dr. Sarper Süzek “İş Hukukunda Disiplin Cezaları” başlıklı makalesinde Türk Hukukunda işçilere hangi durumlarda disiplin cezası verilebileceğini, bu cezayı verme yetkisinin kimlerde olacağını, disiplin cezası uygulama yetkisinin koşullarını, kapsamını, sınırlarını, usulünü, itiraz ve yargısal denetimini, bu yetkinin kullanılmasına …

Sarper SÜZEK[1]* Özet: İş hukukunda işverenlere belirli koşulların varlığı halinde disiplin cezası verme yetkisi tanınmış, Ancak hukukumuzda Fransız hukukundan farklı olarak işverenin disiplin cezası uygulama yetkisinin koşullarını, kapsamını, sınırlarını, usulünü, itiraz ve yargısal denetimini, bu yetkinin kullanılmasına karşı işçilere getirilen güvenceleri hükme bağlayan genel bir düzenleme yer verilmemiştir. Buna karşılık İş Kanunu ve Borçlar Kanununda …

Fatime GÜNEŞ[2] Özet: Toprağın bozunumu ve çölleşme geniş anlamıyla toplumsal bir olgudur. İnsanın toprakla olan ilişkisi temel olarak ikili bir özellik taşımaktadır. Birincisi, insanın toprağı kullanma pratikleri çölleşmeyi etkilemektedir. İkincisi, toprağın bozunumu ve çölleşme geçimini topraktan sağlayan insanları bu sürecin kurbanı haline getirmektedir. Toplumsal bir sorun olarak çölleşme ve çölleşmeyle mücadele sürdürülebilir kalkınma sürecinin temel …

Gülşen Sarı GERŞİL[1]* Mehtap ARACI[2]** ÖZET: Bu çalışmada, işletmede işgörenler arasında güven unsurunun nasıl yerleşeceği ve performansa etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda Bursa ili Organize Sanayi Bölgesi’nde otomotiv sektöründe faaliyet gösteren 21 firmanın 353 çalışanı üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları, ankete katılan işgörenlerin orta düzey performansa sahip olduklarını ve çalıştıkları firmaya karşı duydukları …

Mehmet Rauf KESİCİ[1]* Özet Avrupa Birliği (AB), emek piyasası göstergeleri açısından 1990’lı yıllarda olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmıştır. Buna mukabil, emek piyasalarında 1990’lı yıllarda yaşanan sorunlarla mücadele amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi (AİS) oluşturulmuştur. Süreç içinde AİS’nin de etkisi ile AB, emek piyasası göstergelerinde zayıf da olsa bir iyileşme süreci yakalamıştır. Bu süreç tüm dünya ile …

Koray YILMAZ[1]* ÖZET: Bu çalışmada günümüzde yaşanan kriz olgusu ile yeniden gündeme gelen ‘iktisat zihniyeti’ sorunsalı üzerine odaklanılmıştır. Genellikle Sombartçı bir tarihsel psikoloji ya da Weberyen bir sosyoloji çerçevesinde ele alınan iktisat zihniyeti sorunsalı bu çalışmada Marksist bir eleştirel politik iktisat çerçevesinden ele alınmıştır. İktisat zihniyeti tartışmaları bağlamında özel olarak kapitalist olgusu üzerine odaklanılmış, Marks’ın …

Muzaffer KOÇ[1]* /İbrahim GÖRÜCÜ[2]** ÖZET: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı …

Onur METİN[1] ÖZET: Türkiye’de sosyal politika hâkim ekonomik işleyişle uyum içerisinde seyretmiştir. Bu durum sosyal politikanın tarihsel ortaya çıkış koşullarının ve devamlılığının doğal bir sonucu olarak belirir. Türkiye’nin kendi özgüllüğü ve kapitalist ekonomik yapı ile eklemlendiği yer, farklılaşmaları da doğallıkla beraberinde getirecektir. Asıl amaç bu farklılaşmaların ve hâkim ekonomik işleyişle olan bağlantının nedensel ilişkilerini ortaya …

Çisel EKİZ GÖKMEN[2] Özet: Bu çalışma Marmaris turizm sektöründe masöz, rehber, acenteci, tur operatörü, animatör olarak istihdam imkânı bulan yabancı göçmen kadınların işgücü piyasasına eklemlenme sürecini ve bu süreçte yaşadıkları sorunları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma Türkiye’de turizm sektöründe çalışan göçmen kadınlar üzerine yapılan ilk alan araştırması olmasından dolayı önem arz etmekte ve bu anlamda Türkiye’de göç …

Orhan Ersun CİVAN* Arzu GÖKALP** ÖZET İşgücünün bir ülkeden başka ülkeye göç etmesi önemli sorunlara neden olmaktadır. Zira göçmenler, göç ettikleri ülkede yasalara aykırı olarak çalışabilmektedir. Ülkemiz de son yıllarda önemli bir göç güzergahı niteliğini kazanmış olup, yasal olarak ülkemizde bulunan ve çalışan göçmen işçilerin yanı sıra bir milyon kaçak göçmenin ülkemizde bulunduğu tahmin edilmektedir. …