Kategorideki yazılar

56.Sayı-Çalışma ve Toplum


Sunuş 56. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızı “Türkiye’de Göçmen İşçiler” özel sayısı olarak Saniye Dedeoğlu’nun editörlüğünde hazırladık. Kendisine ve yazılarını bizimle paylaşan yazarlara teşekkür ediyoruz. 56. Sayımızı 10 Kasım 2017 tarihinde kaybettiğimiz Av. Şinasi Yeldan’ın anısına özgüledik. Av. Şinasi Yeldan 1961-71 dönemi Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanı; 1978-80 dönemi Kocaeli Baro Başkanı; Selüloz-İş; Türk Harb-İş; Keramikİş; Hürcam-İş ve Maden-İş …

Uluslararası göç, küreselleşmenin en bariz sonuçlarından birisidir. Göçün neden olduğu toplumsal değişimden dünya üzerindeki hemen hemen her ülke payına düşeni almaktadır. Küreselleşme, mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin uluslararası düzeyde serbestleşmesi olarak tanımlanırken, aynı hareketlilik olanağı insanlar için sunulmamaktadır. Genel anlamda işgücünün uluslararası mobilitesi engellenmekte veya katı kurallara bağlanmaktadır. Fakat küreselleşme süreci uluslararası göçün katı kurallar, …

Aslı Şahankaya Adar Özet   Türkiye işgücü piyasasının yeni dinamikleri esnekleşme üzerinden tanımlanmaktadır. Esnekleşme ile birlikte eğreti çalışma işgücünün büyük bir bölümü için norm haline gelmekte ve böylece emek her türlü güvenceden yoksun bırakılarak prekaryalaşmaktadır. Kapitalizmin hep daha fazlasını arzulayan yoğun sömürü anlayışı çalışmanın bu yeni biçimiyle uyuşmaktadır. Ancak emek sömürüsünün devamlılığını sağlayabilmek için işgücünü …

Saniye Dedeoğlu Özet Türkiye’de işgücü piyasasında göçmen emeğin durumu son yıllarda artan bir ilgi ile incelenmeye başlamıştır. Göçmenlerin geldikleri yerler, cinsiyetleri, göç kalıpları ve çalıştıkları sektörler hızla değişim gösterse bile, Türkiye işgücü piyasasında göçmen emeğinin durumu iki farklı biçim almaktadır. İlki, eviçi hizmetler gibi yerli emeğin arz sıkıntısı yaşadığı işlerde bir yoğunlaşma olduğu görülürken, ikincisi …

Dr. Emre Eren Korkmaz Özet Bu makalede Türkiye’de tekstil-hazır giyim sektöründe Suriyeli mültecilerin istihdamına sosyal tarafların yaklaşımları analiz edilmektedir. Türkiye’den tekstil ürünleri tedarik eden ulus-ötesi hazır giyim şirketlerinin/markalarının bu yöndeki çeşitli program ve projelerine Türkiye’de tedarikçi sanayicilerin yaklaşımının sorgulandığı makalede sendikaların, STK’ların ve bürokrasinin bakış açısına da yer verilmektedir. Makalede literatürde mültecilerin küresel tedarik zinciri …

Sidar Çınar Özet    Bu çalışma inşaat işgücü piyasasına katılan Suriyeli işçilerin varlığını yerli işçilerin nasıl gördüklerini konu etmektedir. Türkiye’de taşeronlaşma ile inşaat işgücü piyasasının çeşitli yerli ve göçmen gruplar üzerinden oluşturulan çok katmanlı yapısına en son katılanlar Suriyeli işçilerdir. Dolayısıyla yerli işçi grupları arasında rekabetin belirleyici olduğu çatışmalı ilişkiler üzerinden kurulan dengelere Suriyeli işçiler yeni …

Çisel EKİZ GÖKMEN Özet Turizm sektörünün emek yoğun ve mevsimsellik gibi özellikleri, artan rekabet ve turizm sektöründe sağlanan hizmetlerin çeşitliliği, sektörde göçmenlerin istihdamını artırmaktadır. Bu anlamda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de turizm sektörü, göçmenlerin istihdam edildiği önemli sektörlerden biri durumundadır. Bu çalışmanın amacı turizm sektöründe göçmen emeğine yönelik talebin dünyada ve Türkiye’de farklılık gösterip …

Sezgi Akbaş       Çağla Ünlütürk Ulutaş Öz: Anadolu kaplanlarından biri olan Denizli 1980’lerden itibaren küresel piyasalara eklemlenmiştir. Söz konusu eklemlenme süreci, tekstil ve mermer gibi emek yoğun sektörlerin öncülüğünde gerçekleşmiştir. Ne var ki, Denizli’nin önemli bir küresel fabrika kenti haline gelmesi, çoğunluğu iç göçle Denizli’ye gelen işgücünün dibe doğru yarışı pahasına gerçekleşmiştir. Bu çalışmada …

  Bilge ÇOBAN Özet Bugün tüm dünya tarihin en ciddi göç ve mülteci krizine şahitlik etmektedir, Suriye nüfusunun yarısı iç ve dış göçe zorlanmıştır. Dünyanın en yüksek mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olan Türkiye’de ise, 2017 Nisan itibariyle 3,2 milyon Suriyeli ve 300 bine yakın diğer ülkelerden gelen ve ülkemizde yaşam kuran sığınmacı ve …

Çev: Alpay HEKİMLER Berlin Brandenburg Eyalet İş Mahkemesi Karar Tarihi : 25.9.2017 Sayısı : 10 Sa 899/17 Zabıta Dairesinde çalışan bir işçinin Adolf Hitlerin “Kavgam” adlı kitabını okuması fesih için haklı neden oluşturur. Özü: İş saatleri içerisinde Zabıta Dairesinde çalışan bir işçinin Adolf Hitlerin “Kavgam” adlı kitabını okuması, işveren tarafından iş sözleşmesinin önceden ihtarda bulunmasına gerek kalmaksızın derhal …