Kategorideki yazılar

54.Sayı-Çalışma ve Toplum


54. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayımızda 9 makaleye yer verdik. 54. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, Yargıtay HGK’nun vermiş olduğu toplam 73 adet karar yayımlanmıştır. Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan …

  Bu düzeltme Çalışma ve Toplum Dergisinin 52. sayısında yayımlanan “Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik İstihdama!…: Mesleki Amaçlı İş İlişkisi” başlıklı makale[1] ile ilgili olarak kaleme alınmıştır. Makalenin 15. sayfasında “Bunun aksine, esnekleşmenin hala kuralsızlaştırma olduğu görüşünü benimseyen yazarlar da bulunmaktadır (Erdut, 2003: 8.)” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden de anlaşılacağı gibi, yazar okuduğu eserden[2] alıntı …

 Şebnem GÖKÇEOĞLU BALCI GİRİŞ Ülkemizde kadın istihdamının arttırılması, sosyal politika ve sosyal hukuk alanının önde gelen tartışma konuları arasında yer almaktadır. Kadın istihdamının Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki durumu ile ülkemizdeki durumuna ilişkin verilerin karşılaştırılması, konunun önemini ortaya koymaktadır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2015 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı …

Emel COŞKUN    Özet Bu yazı toplumsal cinsiyet perspektifinden kağıtsız göçmen kadınların ve sığınmacıların Türkiye’deki göç rejimi içindeki konumlarına ve sosyal hizmetler açısından ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Toplumsal cinsiyet kadın göçmenlerin sadece cinsiyete dayalı işgücü piyasasına katılım biçimlerini değil aynı zamanda gündelik yaşamlarında da belirleyici bir rol oynamaktadır, özellikle de kağıtsızlıkla birleştiğinde. Kağıtsız göçmen kadınlar ve sığınmacılar …

 Çağrı TOPAL  Özet: Örgüt çalışmaları bağlamında risk yönetimini konu edinen yazın, riski nesnel olarak saptanabilir ve yönetilebilir bir olgu olarak görmektedir. Bu durumda, herhangi bir kaza, felaket veya örgütsel kriz riski, evrensel olarak anlaşılabilir ve ancak risk uzmanlarınca tespit edilebilir bir gerçekliğe sahipmiş gibi görünmektedir. Bu çalışma bu eleştirel saptama üzerinden giderek, riskin değişik toplumsal …

Çağdaş GÖRÜCÜ Öz: Tek parti döneminde uzun bir süre temel bir sosyal mevzuat oluşturulmamıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren birçok iş kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bununla birlikte İş Kanunu’nun kabul edilmesi, ancak 1936’da mümkün olmuştur. Türkiye’de sadece tek parti döneminde değil, çok partili hayata geçilmesinden sonra da geçerli olan sosyo-ekonomik hayata ilişkin diğer düzenlemeler de zaman içinde söz …

Başak KIÇIR ÖZET: Yaşamımızı sürdürmek için birçoğumuzun işe ihtiyacı vardır. Uygun ve verimli bir işin yokluğu, yoksulluğa ve sosyal eşitsizliklere yol açmakta depresyon, kaygı, psikosomatik belirtiler, intihar riski, alkol madde kullanımı gibi birçok psikolojik sorunu da beraberinde getirmektedir. Türkiye işsizlik oranlarının yüksek olduğu ülkelerden biridir, özellikle genç nüfus işsizlikten yoğun olarak etkilenmektedir. Ülkemizde gençlerin büyük …

Merve Menekşe ÖZER Özet Bu makalenin amacı kadınların çalışma hayatında tanıklık ettikleri ataerkil problemleri açığa çıkarmaktır. Bu nedenle işçi kadınların kamusal ve özel alanda karşılaştıkları ataerkil problemleri ele alış biçimlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada bulunan veriler 590 işçi ile yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. 10 ili kapsayan araştırma 30 ay sürmüştür. Kişilerle yapılan yüz yüze görüşmelerdeki …

  Fatma Şenden ZIRHLI Özet: Bu çalışmanın amacı, günümüzde çalışanların sosyal güvencesi niteliğindeki kıdem tazminatının etrafında süregelen tartışmalara, tarihsel arka planından bakarak ışık tutmaktır. Bilindiği gibi, kıdem tazminatı ilk kez 1936 yılında kabul edilen İş Kanunu ile mevzuatımıza girmiştir. Ancak, bugünkü gelişmiş düzeyine belirli tarihsel kesitlerde çeşitli toplumsal dinamiklerin etkisi sonucunda dönüşerek kavuşmuştur. Bu çalışmanın …

Esnek İşgücü Piyasası Politikalarının Ücret ve Kâr Üzerine Etkisi: Bir Karşılaştırmalı Ülke Analizi1 Hazel BAŞKÖY   Ar. Gör., Ufuk Üniversitesi İİBF, Uluslararası Ticaret Bölümü, Ankara. Yılmaz KILIÇASLAN    İletişim Yazarı. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Özet: 1970’li yıllarda kapitalizmin krizine yanıt olarak ortaya konulan neo-liberal politikalar, üretimin ve dolaşımın dünya ölçeğinde genişlemesine neden …