Kategorideki yazılar

50.Sayı-Çalışma ve Toplum


    Özet Emeğin yeniden üretilmesi, emekçinin ve ailesinin geçimini sağlayan en az ücret düzeyinin belirlenmesi politik iktisadın önemli bir konusunu oluşturur. Bu çalışmada, 1980-2015 döneminde, asgari ücretin gelişimi ile GSYİH’nın gelişimi arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu iki değişken arasındaki uzun dönem ilişkinin analizi, endeksleme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.  Bu bağlamda; reel asgari ücret ile reel GSYİH …

  Özet İşçi hareketi tüm dünyada neo liberal politikalarla önemli bir gerileme süreci içine girmiştir. Post fordist uygulamalar aracılığıyla emek esneklik adı altında enformel zeminlere çekilmiş. Yarı zamanlı, sözleşmeli istihdam yaygınlaşmıştır. Öte taraftan da sendikalaşma da dâhil olmak üzere her türlü kolektif ve örgütlü direniş sınırlı hale gelmiştir. Emek ise bu gelişmeler karşısında savunmasız kalmıştır. …

  ÖZET Bu çalışmanın amacı, ağ faktörünün iş bulma olasılığı üzerindeki etkisini araştırmaktır. Çalışmada İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin İzmir Ticaret Odası, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde yürüttüğü bir proje için TÜİK tarafından İzmir ili dahilinde hazırlanmış bir veri seti kullanılmıştır. Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, vasıflı ve vasıfsız göçmenlerce …

  Volkan ARSLAN1, Serdar ULUBEYLİ2 volkanarslan@beun.edu.tr, ulubeyli@beun.edu.tr 1,2Bülent Ecevit Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zonguldak Özet İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun amacı, işyerlerinde İSG’nin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Yürürlükte olan mevzuata göre uzmanlar, görevlerini mesleki etik ve bağımsızlık içinde yürütürlerken, …

  Servet GÜN* Özet: Kapitalizmin kısa tarihi içerisinde farklı yaklaşımlarca farklı düzeylerde sorunsallaştırılan, sosyo-ekonomik bir olgu olarak gündemden neredeyse pek düşmeyen ve bugün halen ekonomi açısından belirleyici bir sorun alanı olarak varlığını sürdüren işsizlik, istihdam politikalarının yanı sıra bir asrı aşkın bir süredir sosyal sigortacılık tekniğine bağlı olarak tazmin edici mekanizmalarla da kontrol altında tutulmaya …

    Cemile ÇETİN1, Pınar KURBAN2   1  Yrd. Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 35160 İZMİR cemilegurcay@gmail.com / cemile.gurcay@deu.edu.tr 2 Araş.Gör.  Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 35160 İZMİR pinar.kurban@deu.edu.tr     ÖZET Örgütsel sosyalleşme işe girmeden …

    Teoman AKPINAR (Öğr.Gör.Dr.) Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu, Çorlu/Tekirdağ. Kemal ÖZYILDIRIM (Öğr.Gör.) Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir. TRAKYA BÖLGESİNDE TARIMSAL FAALİYETTE BULUNAN ÇİFTÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet: Çalışmanın amacı; tarım işlerinin Dünya’nın en tehlikeli sektörlerinden sayıldığı gerçeğinden hareketle, Trakya Bölgesi’nde yer alan illerde (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale) kırsal …

      Sadık Kılıç Yrd. Doç. Dr. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ     SENDİKALARIN YENİDEN CANLANMASI İÇİN İKİ RAKİP STRATEJİ: PAYDAŞLIK VE ÖRGÜTLENME TWO RIVAL STRATEGIES FOR UNION REVITALISATION: PARTNERSHIP VERSUS ORGANISING ÖZET Bu çalışmanın amacı, endüstri ilişkileri teorisi ve uygulaması bağlamında birbirinin tezadı …

  Fuat MAN[1]   ÖZET Suriye’deki iç savaş nedeniyle son beş yılda ülke nüfusunun yarıdan fazlası yerinden olmuştur. Bu yer değiştirmelerin büyük bir kısmı ise başta Türkiye olmak üzere, ülke dışına olmuştur. Göç İdaresi’nin en son verilerine göre Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısı üç milyona  (2.748.367) yakındır. Bu denli kısa bir sürede bir …

                                                         Prof. Dr. Ali GÜZEL       Doğru Gerekçeden Hatalı  Çözüme !…   Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp, tartışmaya sunulan ve “İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı” başlığını taşıyan metin, 5521 sayılı iş mahkemeleri kanununu tümüyle yürürlükten kaldırmakta;  iş mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerini düzenleme (m.1) yanında, çok önemli ve tartışılması gereken …