Kategorideki yazılar

49.Sayı-Çalışma ve Toplum


  CANAN YILMAZ[1] Kitap Adı: Beyaz Yakalı Eşcinseller: İşyerinde Cinsel Yönelim Ayrımcılığı ve Mücadele Stratejileri Yazar: AYSUN ÖNER İstanbul, 2015, İletişim Yayınları,237 sayfa. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’nin ilk maddesi “bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar” ifadesiyle başlar. Dünya nüfusunun ortalama yarısını oluşturan kadınlar, engelliler, çocuklar ve heteroseksüellikten farklı cinsel yönelimlere sahip …

  Derya KESKİN DEMİRER[*]     Özet: Farklı eğitim düzeylerinden gençler, dünyanın hemen her yerinde, istihdama erişmede çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Önemli bir oranda genç nüfusa sahip olan Türkiye, bu sorunun üst düzeyde yaşandığı ülkeler arasındadır. Gerçeği yansıtmak konusunda fazla iyimser olan resmi rakamlar bile genç işsizliğinin ciddiyetini anlamak için yeterli görülebilir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine …

  Kuvvet Lordoğlu⃰ Mustafa Aslan+     Özet: Bu çalışma resmi işgücü verilerinin bir bölümünün beş sınır kenti üzerinden değerlendirilmesi ile oluşturulmuştur. Burada amaçladığımız özellikle Suriye iç savaşının iş piyasaları üzerindeki etkilerini görmek ve değerlendirmektir. Bu bağlamda incelenen beş sınır kenti en çok Suriyeli göçmenin bulunduğu veya yerleştirildiği kentlerdir. Barınma merkezleri dışında yaşayan Suriyeli Göçmenlerin …

  Ahmet SELAMOĞLU⃰      Özet: İşsizlik, güvencesiz çalışma, düşük ücret ve yetersiz çalışma koşulları gibi sorunlar günümüzde öncelikle genç işgücünün yüzleştiği ve göğüslemek zorunda kaldığı gerçeklerdir. Dolayısıyla gençlerin sendikalaşma eğiliminin güçlü olmasını ve sendika üyelik oranının da yükselmesini beklemek gerekir. Oysa günümüzde gençler sendikal kimliğe, sendikal faaliyetlere ve sendikalaşmaya yakın durmamaktadırlar. Bu bağlamda birçok …

      Mehmet Atilla GÜLER[1] “Yine erken kalkıyordu Safinaz sabahları                                                                        Her sabah geçerek o aynı sokakları                                                                        Kendi gibi insanlarla doldurup fabrikaları                                                            Kendi gibilerine satıyorlardı yaptıkları malları” (Safinaz’dan) Özet: Kapitalizmin tarihi boyunca müzik, işçi sınıfının sorunlarının çarpıcı bir şekilde dile getirildiği sanat dallarından biri olagelmiştir. Müzik türleri içerisinde rock, blues ve tango …

Murat ÖZVERİ⃰ Özet 2015 yılı mayıs ayında metal sektöründe çalışan işçilerin Bursa’da başlattığı direniş, kısa sürede Ankara, Kocaeli, Eskişehir gibi metal işçisinin yoğun olduğu illere yayılmıştır. Metal işçilerinin bu direnişinin hedefinde sadece işveren değil işyerinde örgütlü Türk Metal Sendikası da vardı. İşçilerin hem işverene hem de işverenle işbirliği içerisinde olduğunu düşündüğü sendikalarına karşı eşzamanlı başlattığı …

  Onur Can TAŞTAN⃰   Özet: 1963 ve 1964 yılları, metal sektöründe işçi ve işveren sendikalarının arasındaki ilk endüstriyel mücadelelere sahne olmuş ve Maden-İş ile MESS arasındaki toplu pazarlık süreci 1964 yılında özel sektöre ait altı işyerinde grevlerle sonuçlanmıştır. Bu ilk dönem toplu pazarlık süreci, işverenlerin keyfi ve baskıcı yönetim tarzını sınırlandırmaya dönük talepler nedeniyle …

  “Emekçiler sanki birden yüzyıllık uykularından uyanmışlardı” Mehmet Ali Aybar M.Hakan Koçak* Aziz Çelik** Öz: 1961 yılının son günü İstanbul Saraçhane’de İstanbul İşçi Sendikaları Birliği (İİSB) tarafından düzenlenen miting Cumhuriyet tarihinin ilk işçi mitingi olarak sembolik bir anlam taşımasının yanı sıra kitleselliği ile de işçi hareketinin 1960’lardaki mücadelesinin dönüm noktası olmuş ve geleceğine dair umut …

  Ahmet Makal[1]   Özet: Türkiye’nin çok partili siyasal yaşama geçiş yılı olan 1946 yılı ile Demokrat Parti’nin iktidara geldiği 1950 yılı arasındaki dönem, iktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni oluşan siyasal rekabet koşullarında, değişik toplum kesimleri ile yeni ilişkilere yönelmek zorunda kaldığı bir dönemdir. Bu dönemde Parti bir taraftan bu kesimlerin sorunlarına ilgi göstermeye çalışırken, …