Kategorideki yazılar

47.Sayı-Çalışma ve Toplum


    Halil BUYRUK Özet: Mesleklerin gelişiminde, meslek üyelerinin toplumsal statü ve güç elde etmesinde meslek örgütleri önemli bir rol oynar. Ekonomik kriz dönemlerinde profesyoneller, meslek örgütlerinden daha çok sendikalarda örgütlenme eğiliminde olmuştur. Oysa mavi yakalı çalışanların örgütü olarak görülen sendikalar genellikle profesyonellikle bir karşıtlık içinde tanımlanm ıştır. Öğretmenler ise, dünyanın pek çok bölgesinde çoğu …

  Taner AKPINAR Şener AKPINAR Özet Kapitalist üretim tarzında artı-değer oranını artırma konusunda sürekli bir arayış vardır. Tarihsel süreçte, iş yasalarıyla çalışma gününe (mutlak artı-değer üretimine) bir üst sınır getirilmeye başlanması ile birlikte emek yoğunluğunu (nispi artı-değer) artırarak artı-değer oranını artırmanın yolları aranır olmuştur. Bu konu, endüstri mühendisliği disiplininin temel ilgi alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu …

  Mahmut KESİCİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi TURİZM, ÖZEL GÜVENLİK VE SAĞLIK HİZMETİ YÜRÜTÜLEN İŞLERDE GECE ÇALIŞMASI NIGHT WORK IN THE TOURISM, HEALTH SERVICE AND PRIVATE SECURITY SECTORS Mahmut KESİCİ[*] Özet Çalışma yaşamında asıl olan, işçilerin gündüz döneminde çalışıp geceleri dinlenmesi ve uyumasıdır. Bu düzen, insanın biyolojik yapısıyla da örtüşmektedir. Ne var …

  İdil Işık[1] İstanbul Bilgi Üniversitesi   Özet: İşletmelerde psikolojik yıldırma ve zorbalık, iş ortamında çalışan-eşitler-yöneticiler arasında sergilenen ve bir tarafın saf dışı bırakılması amacını güden çeşitli kötü muamele davranışlarını içeren bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu makale, global bir proje kapsamında Türkiye örnekleminden toplanan nitel veriden elde edilen bulguları sunmakta, zorbalığın tanımını insan kaynakları yönetimi …

  Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan ÇAVUŞ İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Özet : Sosyal güvenlik hakkı, temel bir insan hakkı olarak çağdaş anayasaların birçoğunda yer almıştır. Sosyal güvenlik hakkının kullanılmasını sağlayan sosyal güvenlik sistemlerinin temel amacı ise sosyal ve ekonomik risklere karşı kişileri korumaktır. Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren yurtdışına çalışmaya giden …

      Öğr. Gör. Dr. Çetin YILMAZ     İşçilerin Sendikal Örgütlenmeye Dair Tutumları: Petro-Kimya Sektörü Örneği   ÖZET Sendikalar, 1980’li yıllardan bu yana, kimi dışsal ve içsel faktörlerden dolayı ekonomik, politik ve sosyal hayat üzerindeki etkisini yitirmektedir. Bu çalışmanın amacı, İzmir’in Aliağa ilçesinde petro-kimya sektöründe faaliyet gösteren Petkim’de çalışan işçilerin sendikal örgütlenmeye dair …

      Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER[1] ÖZET Son dönemde Anayasa Mahkemesi, temel demokratik hak ve özgürlükleri genişletici yönde verdiği kararlarla gündeme gelmektedir. Bu kararlar arasında kamu görevlilerinin ve işçilerin sendikal haklarıyla ilgili kararlar da yer almaktadır. Anayasa Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili olarak örgütlenme özgürlüğünü genişleten …

      Aysun YEŞİLTAŞ   SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KAMU SENDİKALAŞMASI ÖZET Sendikalar çalışanların sosyal haklarının korunması çerçevesinde örgütlendiği kuruluşlardır. Türkiye’deki sendikalaşma süreci ilk olarak işçi hareketleri ile başlamıştır. 1961 Anayasası ile kamu görevlilerine de sendika kurma hakkını verilmiştir ve ilk memur sendikası 1965 kurulmuştur. Anayasalardaki değişiklikler, sendikalaşma ile ilgili çıkan kanunlar ve iktidar değişiklikleri kamu …