Kategorideki yazılar

37.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Çev: Alpay HEKİMLER*   Avrupa Adalet Divanı   Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı           : C-385/12   Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim ödemek zorunda kalmaları yönündeki hüküm, Eşit Davranılma Direktifine aykırılık oluşturmaktadır.    Özü: Kısmi süreli olarak çalışan bir işçinin, ödediği prime bağlı olarak daha az emeklilik maaşı …

    Av. Alptekin Burak BOYDAK   T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ   Esas No: 2009/43783 Karar No: 2012/6401 Tarihi:   29.2.2012   DAVA: Davacı, jestion primi, fazla çalışma, izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi C.Çelik tarafından …

    Çağla Ünlütürk ULUTAŞ* Özet: Bu çalışmann amacı, Almanya işgücü piyasasında kuralsızlaşmanın, Türkiye’den göç eden kadın işçiler üzerindeki etkilerini tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede, Almanya’da temizlik sektöründe çalışan 25 göçmen kadın ve temizlik sektöründe örgütlü sendikaların temsilcileriyle gerçekleştirilen nitel araştırmanın sonuçları değerlendirilecektir. Araştırma sonuçları, Almanya işgücü piyasasında esnekleşmenin temizlik sektöründe çalışan göçmen kadınlar üzerinde yoğun …

  Banu METİN*   Anahtar kelimeler: Dünya Bankası, Yoksulluk, Yapısal Uyum Politikaları, Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesi, Yoksulluğu Azaltma Strateji BelgeleriÖzet: Bu çalışmada, Dünya Bankası’nın yoksulluk sorununa yaklaşımında, yapısal uyum politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesi’ne ve bu Çerçeve’nin bir parçası olarak öne çıkan Yoksulluğu Azaltma Strateji Belgelerinin geliştirilmesine uzanan süreç analiz edilmeye çalışıldı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın …

Dr. Bilal KARGI*   Özet: Klasik iktisat ücretlerin uzun dönemde geçimlik düzeye ulaşacağını öngörmüştür. Keynes ise, sendikal etkinliklerle birlikte ücretlerin aşağıya doğru yapışkan olacağını savunmuştur. 1930’lu yıllardan beridir hükümetler, çalışanların gelir düzeylerini desteklemek için asgari ücret yasaları çıkartmaya başlamışlardır. Böylelikle asgari ücret de bir ücret yapışkanlığı olarak ortaya çıkmıştır. Uzun dönemde ücretler yükseliyor olsa da …

  Ali Talip AKPINAR* Yunus TAŞ** Özet: Performans değerlendirme, örgütsel başarının sağlanması için çalışanların verimliliği ve etkinliğinin ölçülmesine odaklıdır. Performansa dayalı ek ödeme sistemi ise, performans ile gelir arasında ilişki kuran ve normal çalışma performansının üzerindeki çalışmaları parasal olarak ödüllendirmeyi esas alan bir sistemdir. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Performansa Dayalı Ek Ödeme Sistemi …

    Birsen Nacar KARABACAK* Özet: Bu çalışmada toplumsal dayanışmanın finansman boyutu ele alınmıştır. Finansman mekanizmalarının toplumsal dayanışmaya katkısı, bu mekanizmaların, sosyal politika maliyetlerini toplumsallaştırma derecesi ile ölçülebilir. Bu nedenle, bu çalışmada ilk olarak, almaşık finansman araçlarının toplumsal dayanışma sağlamaya yatkınlığı hususu irdelenmektedir. Ardından, Türkiye’de toplumsal dayanışmanın harcama ve finansman boyutu genel hatlarıyla ele alındıktan …

  Çağatay Edgücan Şahin* Kerem Gökten ** Özet: Esneklik yaygın biçimde bilindiği üzere kapitalist üretim tarzına içkin bir kavramdır. Bu çalışmada, esneklik kavramının içini emeği merkezine alan bir anlayışla doldurmaya çalışan pratikler üzerinde durulacaktır. Bu amaçla öncelikle kapitalist işin doğası, işbölümü, Taylorizm ve Fordizme dair bir teorik çerçeve çizilecektir. Daha sonra, modern işyeri yönetim pratikleri, …

  Melda Yaman ÖZTÜRK* Nuray Ertürk KESKİN** Özet: Tütün Rejisi, Osmanlı kaynakları üzerindeki Avrupa kontrolünü açık bir statüye kavuşturan Duyunu Umumiye sistemi içinden doğan çok-uluslu bir yabancı sermaye yatırımıdır. Reji, 1887 yılında Samsun’da da bir tütün fabrikası kurmuştur. Reji İdaresi’nin kurulması tütününü bölgede başlıca geçim kaynağı olmasına yol açmış, Samsun’da iktisadi, finansal ve toplumsal ilişkileri …

    Ercan AKYİĞİT*   Özet: Yaklaşık otuz yıldır uygulanmakta olan 2821 sayılı sendikalar yasası 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6356 Sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasası ile uygulamadan kalmıştır. Yeni yasa sendika üyeliğine kabul ve çekilme konusunu yeni bir sistem oluşturarak çözüme kavuşturmaya çalışmıştır. Yeni yasada sendika üyeliğinin güvencesi düzenlenirken iş güvencesi …