Kategorideki yazılar

33.Sayı-Çalışma ve Toplum


33. sayımızla tekrar merhaba. Türk Sosyal Bilimler Derneği’nce düzenlenen Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu’na sunulan bildirileri özel sayı olarak yayınlamaya devam ediyoruz. 2007 ve 2009’da yayınlanan sayılarda olduğu gibi, Sosyal Bilimler Kongresi’ndeki Emek Oturumu’nu organize eden Prof. Dr. Ahmet Makal bu özel sayının da editörlüğünü yapmıştır. Kendisine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu sayıda yeralan …

1967 yılında kurulan ve 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “kamu yararına çalışan dernek” niteliğini kazanan Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), tüzüğünde belirtilen “Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek” amacı doğrultusunda, düzenli olarak iki yılda bir Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri gerçekleştirmektedir. Sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden bilim insanlarının zaman içinde giderek artan ilgi ve katılımının gözlendiği …

Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu ve tam bir sosyal bilimler şenliği olarak yaşanan Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin geçmişi 32 yıl geriye uzanıyor. Akademisyenlerin ve diğer araştırmacıların iki yıl boyunca heyecanla bekledikleri bu Kongrelerin, Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağladığı kuşkusuzdur. Buna karşılık, kongrelerin geçmişine bakıldığında, çalışma yaşamına ilişkin tebliğlerin yeterli …

M. Hakan KOÇAK[1]** Özet: Türkiye’nin ilk şişe-cam fabrikası 1935 yılında, Birinci Sanayi Planı çerçevesindeki sanayileşme hamlesi içinde, İş Bankası tarafından kurulmuştur. Gerçekte özel sermayeli bir yatırımcı banka olmasına karşın, Cumhuriyetin kurucu elitiyle organik bağlarından dolayı kendisine “milli” (bir tür yarı-kamusal) bir kimlik atfedilmiş olan İş Bankası’nın kurduğu Paşabahçe Şişe-Cam Fabrikası, Türkiye’nin ulus inşası döneminde sınıf …

Aziz ÇELİK[1]* ABD yönetimi ve sendikacılığının Türkiye sendikal hareketine yönelik ilgisi ve etkisi çalışma ilişkileri yazınının çok tartışılan ancak ayrıntıları az bilinen bir alanıdır. Özellikle Türk-İş’in kuruluşunda ABD etkisi ve 1960’lı yıllarda sendikacıların ABD destekli eğitim programlarına yoğun katılımı çokça tartışılan konulardır. Ancak bu konudaki değerlendirmelerin genellikle ikincil kaynaklara dayalı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada ABD’nin …

Bülent GÜLÇUBUK[1] Özet: Çocuk işçiliği önemli bir sorun alanını oluşturmaktadır. Çalışan çocuklar arasında tarımda çalışan çocuklar içinde bulunduğu koşullardan dolayı ayrı bir yer tutmaktadır. Öncelikle çalışma ve yaşam koşulları, çevre ile ilişkiler, eğitim ve sağlık sorunları açısından bu çocuklar en dezavantajlı gruplar arasında yer almaktadır. Kendi tarım işletmelerinden yeterli gelir elde edemeyen az topraklı ve/veya …

Berna Güler MÜFTÜOĞLU[1]* Özet: 1980’li yıllarla birlikte Türkiye’de yerel sermaye gruplarının uluslar arası piyasalara hızlı entegrasyon sağlama güdüsü, Türkiye’nin gelişen ekonomiler arasında yükselme arzusu, ulus altı yerel/bölgesel alanların rekabet edebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye başlamıştır. Esnek istihdam politikaları, bölgesel asgari ücret tartışmaları, hizmet ve sanayi sektörel yığışmasının sağlandığı organize sanayi bölgeleri, teknoloji bölgeleri, teknoparklar vs. …

  Kuvvet LORDOĞLU[1]* Mustafa ASLAN[2]*[3]* Özet: Bu çalışma ile Türkiye’de işgücü piyasaları içinde kendini hissettiren, kimi zaman arttığına dair ciddi işaretler gösteren etnik ayırımcılığa dikkat çekmek ve olası nedenlerini anlamaya çalışmayı amaçlamaktadır. İnceleme kentlerde ve formel işgücü piyasalarında ayırıma uğradığı konusunda endişelerin bulunduğu alanlarda istihdam edilen ve işsiz kalan ve iş aramakta olan etnik kökeni …

Murat ÖZVERİ[1]* Karayılan Karayılan olmazdan önce Antep köylüklerinde ırgattı, Belki rahatsızdı, belki rahattı, bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular, yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla olur, Onun atı, silahı, toprağı yoktu. Nazım Hikmet Özet: Çalışma yaşamını düzenleyen yasaların önemli bir bölümü son on yıl içerisinde değişmiştir. Yapılan değişikliklerin neredeyse …

Prof. Dr. Nuri ÇELİK[1] Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 27.9.2011, E. 2011/44193 K. 2011/33578[2] Kararın Özeti: Yargıtaya göre, toplu iş sözleşmesinde işverence kesilen aidatların ne zaman sendika hesabına yatırılacağı hususu düzenlenmiş ise ayrıca ihtara gerek kalmadan bu tarihten itibaren faize karar verilmesi, düzenleme yoksa sendikanın işvereni temerrüde düşürmesi gerekir. Sendikalar Kanununun 61.maddesinde sendika üyelik aidatlarının bir …