Kategorideki yazılar

32.Sayı-Çalışma ve Toplum


Erinç YELDAN[2]*, Mehmet Emin ÖZSAN[3]**, Kamil TAŞCI[4]*** Ülkeler arasında olduğu gibi bir ülkenin iç bölgeleri arasında da eşitsizlikler, iktisadi ve doğal kaynakların dağılımında farklılıklar bulunmaktadır. Latin Amerika ekonomileri ile birlikte Türkiye, hem kişiler arasında gelir dağılımı hem de bölgeler arasında gelişmişlik farklarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde uygulanmış olan bölgesel gelişme projeleri, …

Mustafa Alp DOKUZ[1]* 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ve işçiler açısından önemli hukuki sonuçları bulunan, birleşme, bölünme ve tür değiştirme yolu ile işyerinin devrinin işçilere ve iş akitlerine etkisi ele alınmaya çalışılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanununda ki bu düzenlemenin benzer konuyu düzenleyen 4857 sayılı İş Yasasının 6. Maddesine aykırı ve …

Ahmet TAŞKIN[1]* İşletme, Türk İş Hukukunda ve mevzuatında sıkça kullanılmasına ve işyeri ile birlikte önemli bir kavram olmasına rağmen, 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanmış değildir. İşletme ve işyeri kavramlarının aynı şeyler olmadığı, işyerinin mal veya hizmet üreten teknik bir birim, işletmenin ise kural olarak kâr amacı güden ekonomik bir ünite olduğu doktrinde ve uygulamada herkes …

Burcu KÜMBÜL GÜLER[1] Grev, endüstri ilişkilerinde uyuşmazlığın en yaygın ve en görünür organize sonucudur. İşçi ile işveren arasındaki ilişkinin gerilimini en iyi yansıtan olgu olan grev, işçilerin örgütlü olarak işverenden kaynaklanan hoşnutsuzluğu ifade etmek ya da herhangi bir talebi zorlamak adına işi topluca bırakmaları ve üretimi tamamen durdurmaları veya önemli ölçüde aksatmalarıdır. Doğası gereği özünde …

Kemal AYDIN[1] Bu makalede Türkiye’de kişisel gelir dağılımına etki eden sosyo-ekonomik ve demografik faktörlerin nispi etkileri incelenmiştir. Alt gelir diliminde yer alan işgücünün büyük çoğunluğunu temel eğitim düzeyinde ve vasıfsız mesleklerde çalışan fertler oluşturmaktadır. Gelir dağılımı analiz sonuçlarına göre Türkiye genelinde aktif işgücünün %45.7’si alt gelir diliminde, %39.1’i orta ve %15.3’ü de üst gelir diliminde …

Derya KESKİN DEMİRER[1]* Tarihsel olarak kamusal hizmet sayılıp büyük ölçüde devlet tarafından sağlanan hizmetlerin, küresel düzeydeki piyasalaşma süreçlerine dahil olmasından en çok etkilenen alanlardan biri eğitim olmuştur. Kapitalizmin dönemsel ihtiyaçlarına paralel olarak eğitim sistemlerinde çeşitli biçimlerde hayata geçirilen neoliberal politikalar, eğitimci emeğini de kökten bir dönüşüme uğratmıştır. Eğitime ilişkin algıların tümden değişmeye başladığı bu süreç, …

Mustafa EREN[1] 6 mümessil, 2 doktor ve 1 eczacıyla yapılan derinlemesine mülakatlar ve belge-arşiv taraması üzerinden gerçekleştirilen bu araştırmada Türkiye’de ilk 20 firmanın pazarın yüzde 80’ini elinde tuttuğu ve bu firmaların toplam satışlarının yüzde 90’ını devlete yaptığı ilaç sektörü içerisinde mümessillerin işlevi anlaşılmaya ve ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Yapılan görüşmeler ve araştırmalar göstermiştir ki, ilaç sektörü …

Mesut GÜLMEZ[1]* ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2010/46 Karar Sayısı : 2011/60 Karar Günü : 30.3.2011 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu İTİRAZIN KONUSU : 1- 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C) fıkrasının, 2- 10.11.2005 günlü, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu’nun 49. maddesinin ikinci …

Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER* Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 08.12.2011 Karar Sayısı: 6 AZR 354/10 Mesleki eğitim gören, henüz reşit olmayan bir çırağın iş sözleşmesinin feshin geçerli olabilmesi için, çırağın ebeveynlerine ait posta kutusuna fesih bildirimini atmak yeterli olmaktadır. Özü: Henüz reşit olmayan bir çırağın iş sözleşmesi deneme süresi içersinde feshedilecekse, bu durumda …

Emek Tarihine Önemli Bir Katkı: Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967) Ufuk AKKUŞ* Aziz Çelik’in doktora tezinden bazı değişiklik ve düzeltmelerle oluşturduğu “Vesayetten Siyasete Türkiye’de Sendikacılık (1946-1967)” kitabının Türkiye emek tarihinde önemli bir boşluğu doldurduğunu ve alana büyük bir katkı niteliği taşıdığını düşünüyoruz. 1990’lı yıllarda sosyalist ülkelerdeki çözülmenin ve liberal dalganın dünya çapında yayılmasının da etkisiyle …