Kategorideki yazılar

3.Sayı-Çalışma ve Toplum


  -İlyas KÖSTEKLİ’nin anısınas–   “Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) hava kirliliğini, sigara reklamlarını, kan gölüne dönen otoyollardaki ambulans sayısını hesaba katar. Özel kapı kilitlerimizi ve onları kıranlar için kurulan hapishaneleri sayar. Kızılağaçların yok oluşunu ve Superior gölünün ölümünü kapsar. GSMH, napalm üretimi, füzeler ve savaş başlıkları ile büyür. Ama ailelerimizin sağlığını, çocuklarımızın eğitim kalitesini, …

AVRUPA ADALET DİVANI KARARI Çeviren: Dr. Alpay HEKİMLER[1]* Hamm Eyalet İş Mahkemesi Karar Tarihi: 04.12.2003 Sayısı: 4 Sa 900/03 Fesih Yazısının Aslı Yerine Kopyasının Verilmesi Özü: İşçiye yanlışlıkla fesih yazısının aslı tebliği edilip, kendisi tarafından imzalandıktan sonra sadece bir fotokopisi ibraz edilirse de, fesih geçerli sayılmaktadır. Olay: Marangoz olarak çalışmakta olan davacının hizmet sözleşmesi işyerinin …

  Devrim ULUCAN T.C. Yargıtay 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2004/17098 KARAR: 2004/17431 TARİH: 08.07.2004 DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel Mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacı, dilekçesinde davalılardan TKS AŞ. İşyerinde adı geçen işverenin işçisi …

  Nilgün TUNÇCAN ONGAN GİRİŞ Esneklik yaklaşımı; “fordizmin krizi” olarak adlandırılan süreçte biçimlenen paradigma dönüşümünü ifade etmekte ve bir çeşit uyarlanma mekanizması olma niteliği taşımaktadır. Nitekim, Lipietz, dışsal ve içsel esneklik olarak ifade edilen mekanizmaları ekonomik krize karşı benimsenen “savunma” ve “hücum” stratejileri olarak tanımlamakta[1] ve bu yaklaşım esneklik olgusunun uyarlanma doğrultusunda taşıdığı önemi ön …

  Yüksel AKKAYA “Kimsesiz bir memlekete; yahut, yerlilerin yeni tavattun edenlere kolay yer verdiği seyrek nüfuslu bir memlekete elkoyan medeni bir milletin sömürgecileri, zenginliğe ve ikbale doğru, her hangi bir diğer insan topluluğundan daha tez yol alır”.[1] “Sürekli genişleyen sürüm ihtiyacını karşılamak için burjuvazi, yeryuvarlağının bütününe el atmakta. Her yerde yerleşmesi, her yerde yapılaşması, her …

Murat KOYUNCU Fikret ŞENSES 1) Giriş Çok sayıda ülkenin kısa dönem ekonomik krizlerle karşı karşıya kalması az gelişmiş ülkeler açısından son on, onbeş yıla damgasını vuran en temel olgulardan birisidir. Başta Latin Amerika ülkeleri olmak üzere az gelişmiş ülkelerin daha önceki dönemlerde de kısa dönem krizlerle karşılaştığı dikkate alındığında bunun yeni bir olgu olmadığı söylenebilir. …