Kategorideki yazılar

26.Sayı-Çalışma ve Toplum


Savaş TAŞKENT* * Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E.2007/ 36309, K. 2009/ 10880, T.16.04.2009 Karar Özeti: Mevsimlik iş sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesi’ndeki hükümlere uygun olarak, belirli süreli olarak yapılabileceği gibi belirsiz süreli olarak da kurulabilir. Tek bir mevsim için yapılmış belirli süreli iş sözleşmesi, mevsimin bitimi ile kendiliğinden sona erer ve bu durumda …

Çev.Alpay Hekimler * Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi: 19.01.2010 Sayısı : C-555/07 İhbar sürelerinin hesaplanmasında işçinin 25 yaşından önceki çalışma sürelerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Özü: Medeni Kanunun 622.maddesinin 2.fıkrasının 2.cümlesin de ifade bulmuş olan; bir işçinin 25 yaşından önceki çalışma sürelerinin ihbar sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınmayacağına ilişkin hüküm, topluluk hukukuna aykırılık teşkil oluşturmaktadır. Böyle …