Kategorideki yazılar

25.Sayı-Çalışma ve Toplum


25. sayımızla tekrar merhaba. Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumunun 28-30 Kasım 2007 yılı tebliğleri, Dergimizin 18.sayısında yayınlanmıştı. Bu sayımızı da Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin 9-11 Aralık 2009 tarihlerinde Ankara’da yapılan 11. Kongre Emek Oturumuna sunulan bildirilere ayırdık. Bu konuda bizlere değerli hocamız Prof. Dr. Ahmet …

Ahmet Makal Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin iki yılda bir düzenlemekte olduğu ve tam bir sosyal bilimler şenliği olarak yaşanan Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin geçmişi 30 yıl geriye uzanıyor. Akademisyenlerin ve diğer araştırmacıların iki yıl boyunca heyecanla bekledikleri bu Kongrelerin, Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine büyük katkı sağladığı kuşkusuzdur. Buna karşılık, kongrelerin geçmişine bakıldığında, çalışma yaşamına ilişkin …

Dr. Galip YALMAN Türk Sosyal Bilimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 1967 yılında kurulan ve 1992 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile “kamu yararına çalışan dernek” niteliğini kazanan Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), tüzüğünde belirtilen “Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişmesine hizmet etmek” amacı doğrultusunda, düzenli olarak iki yılda bir Ulusal Sosyal Bilimler Kongreleri gerçekleştirmektedir. Sosyal bilimlerin tüm disiplinlerinden …

Ahmet MAKAL[2] Özet: Dünyadaki emek tarihi çalışmalarında kadın emeğine ve özellikle ücretli kadın emeğine duyulan ilgi marjinal boyutlardadır. Emek tarihi de başka tarihlerde olduğu gibi, daha çok erkek emekçilerin tarihidir. Son dönemlerde kadın hareketinin gelişmesi ile kadın emeğine yönelik ilgide bir canlanma olmuşsa da, kadın emeğinin tarihine duyulan ilgi hâlâ çok yetersizdir. Türkiye’de ise bu …

İlker İnan AKÇAY[1] Özet: 1936 tarihli İş Kanunu, grev ve lokavt yollarına başvurulmasını yasaklamış; iş uyuşmazlıklarının çözümü için zorunlu uzlaştırma ve hakem yoluna gidilmesini öngörmüştür. Kanun’la, ağırlıkla devlet görevlilerinden oluşan ve görevi toplulukla iş uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak olan il hakem kurulları kurulmuştur. Taraflara bu kurulların aldığı kararlara, ulusal düzeyde kurulmuş olan Yüksek Hakem Kurulu nezdinde …

Aziz ÇELİK[1] ÖZET: 1950’lı yıllarda başlayan ABD sendikacılığının Türkiye’ye yönelik ilgisi, 1960’lı yıllarda artarak devam etti. Dahası ABD sendikacılığı 1960 yıllarda Türkiye sendikacılığı üzerinde ciddi bir etki alanı elde etti. DP döneminde Türk-İş’in ICFTU üyeliğine izin verilmese ve uluslararası sendikal ilişkiler ağır bir kısıtlamaya tabi tutulsa da, Türk sendikacılar ile ABD’li sendikacılar arasında 1950’lerin başlarından …

Betül URHAN[1] Seydi ÇELİK[2]** ÖZET: Birçok ülkede, özgürlüklerin sanrılandırılmasının ölçütü olarak kullanılabilen Milli Güvenlik kavramı, Türkiye’de öncelikle askeri bürokrasinin sivil yönetimleri kontrol altında tutmanın bir aracına dönüşmüştür. Fakat bu kavram zamanla sivil yönetimler tarafından sivil toplumun demokratik taleplerini reddetme ve baskılamak üzere de kullanılmıştır. Nitekim olağan üstü dönemin ürünü olan 1982 Anayasasında Milli Güvenlik gerekçesi …

Şenay GÖKBAYRAK[1]* ÖZET: Bu çalışma, refah devletinin dönüşümü çerçevesinde, Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminde gerçekleşen son reformu analiz etme amacını taşımaktadır. Bu çerçevede, söz konusu reformun sosyal güvenlik sisteminin yapısal sorunlarına yönelik uygun çözümler sağlayan bir yapılanma olup olmadığı sorusu yanıtlanmaya çalışılacaktır. Türkiye’de refah rejimi ve sosyal güvenlik sisteminin özellikleri ayrıntılı olarak analiz edildiğinde, söz konusu …

Engin YILDIRIM[1]* Banu UÇKAN[2]** Özet: Dünyanın birçok bölgesinde sendikacılığın gerilemesi, değişen ekonomik ve siyasi koşullarla açıklanmaya çalışılsa da devletin ve işverenlerin sendikalara karşı hasmane ve şüpheci yaklaşımı, endüstri ilişkilerinde geçmişten bu yana yaygın olarak görülen bir durumdur. Sendikadan kaçınma kavramının birbiriyle ilişkili iki farklı boyutu bulunmaktadır: Sendikaları sindirme ve sendikaları ikame. Makale, Roy (1980) ve …

Berna Güler MÜFTÜOĞLU[1]* Bağdagül TANİŞ[2]** …grizu patlamasında ve göçük altında hayatlarını kaybetmiş olan, ….Şubat 2009[3]’da Zonguldak TTK’da 2 maden işçisinin, Eylül 2009’da TTK’da 2 maden işçisinin ve Aralık 2009’da Bursa’da özel ocakta 19 maden işçisinin ve de Şubat 2010’da Balıkesir’de özel ocakta 13 maden işçisinin… anısına saygıyla, Özet: 1980 sonrasında talep yanlı ekonomi politikaların terk …