Kategorideki yazılar

2.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Çeviren: Dr. Alpay HEKİMLER[1]* Karar Tarihi: 13.01.2004 Sayısı : C-440/00 Avrupa’da Faaliyet Gösteren Şirketler Merkezleri AB Üyesi Bir Ülkenin Dışında Olması Halinde de, Bir Avrupa Çalışma Konseyinin Kuruluşunu Sağlamalıdırlar. Özü: Avrupa’da faaliyet gösteren şirket grupları, istihdam ettikleri işgörenlerin bir Avrupa Çalışma Konseyini kurmak istediklerinde yükümlülüklerinden, merkezlerin AB üyesi bir ülkelerin dışında bulunuyor gerekçesi ile …

Doç. Dr. Ömer EKMEKÇİ[1]* T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2003/13534 KARAR NO: 2004/2744 TARİHİ: 19.02.2004 DAVA: Davacı, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Dava konusu kıdem ödülünün dayanağı işyeri …

  Murat ÖZVERİ I- Giriş Çalışma yaşamını düzenleyen yasalar her zaman kollektif hakların kullanılmasında tüm dünya da hesaba katılması zorunlu olan unsurlardan birisi olmuştur. Türkiye de ise bu unsurun belirleyiciliği oldukça çeşitli nedenlerle her zaman ön planda olagelmiştir. Ülkemiz de sendika ve toplu pazarlıkta ortaya çıkan her sorun yasalar aracılığı ile çözülmeye çalışılmış, her yasal …

Dr. Hasan Ejder TEMİZ[1]* I. Giriş Son otuz yılın ekonomik yeniden yapılanma süreci, işgücü piyasalarında önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu değişimlerin özellikle 1990 ve 2000’li yıllarda farklı bir görünüm kazanarak, istihdamın istikrarı ve iş güvencesi alanlarında odaklandığı gözlenmektedir. Bu anlamda, günümüzde işgücü piyasalarının katmanlaştığı, esneklik uygulamaları ile ücretlerin geriletildiği ve yeni istihdam biçimlerinin yaratılması ile …

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU[1]* Giriş Demokratik toplumun temel unsurlarından biri olan işçi sendikacılığı tarihsel süreç içerisinde çalışanların yaşam standartlarının korunması ve geliştirilmesinde, çalışma hayatında adalet ve eşitliğin sağlanmasında, çalışma koşullarının iyileştirilmesinde ve piyasa ekonomisinin işleyişi içerisinde ekonomik ve sosyal hakların unutulmamasında önemli rol oynamıştır. Ancak, yüzyılı aşan dönemde vazgeçilmez bir sosyal taraf olarak kendisini kabul …

Prof. Dr. Zeki ERDUT[2]* Giriş Liberal ekonomi politikaları ekonomik büyümeyi sağlamakla birlikte, sosyal politika alanında gerilemeyi beraberinde getirmektedir. Bu gelişme ekonomik ile sosyal arasındaki bakışımsızlıktan ileri gelmektedir. Gerçekten, ekonomi küresel bir boyut kazanırken, sosyal sistem ulusal ve yerel düzeyde kalmaktadır. Piyasa mantığı ekonomik, sosyal ve siyasal sistemlere yaygınlaştırıldıkça eşitsizlik, güvencesizlik ve eğretilik artmaktadır. Bu anlamda, …