Kategorideki yazılar

12.Sayı-Çalışma ve Toplum


Merhaba! 2006 yılını 12. sayımızla noktalıyoruz. 2006 yılının çalışma yaşamında getirip götürdüklerinin değerlendirilmesi elbette yapılacaktır. Çalışma ve Toplum olarak yaşadığımız sürece bulunduğumuz konumdan hareketle müdahil olmaya çalıştık. Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi karınca kararınca sizlerle paylaşmanın gayreti içerisinde olduk. 14 Ekim’de, ülkemizde “Sosyal Politikanın” kurucusu değerli Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas’ı yitirdik. Dergimiz Yayın Kurulu, ömrünü sosyal …

Halûk DAYIGİLLİ[2]** İş Kanununun tadili için hazırlıklar yapıldığı şu günlerde, bugün garp demokrasisini temsil eden bütün memleketlerin kabul etmiş olduğu grev hakkına dair matbuatımızda lehte ve aleyhte birtakım noktai nazarlara ve münakaşalara tesadüf olunuyor. Bu fikir teatileri çok mühim bir dava ve sosyal vakıa olan grev hakkını memleketimiz işçilerine de tanınıp tanınmaması meselesini bir defa …

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI[1]*  Sosyal devletin ülkemizdeki gelişme ve gerileme süreci nazara alındığında, Prof. Dr. Cahit Talas’ın yaşam çizgisi ile bazı paralellikler taşıdığı görülür. Ülkemizde sosyal devlet kurumlarının ve kazanımlarının küresel eğilim doğrultusunda yoğun bir çözülmeye uğratıldıkları içinde yaşadığımız dönemde, geçen 14 Ekim günü Prof. Talas hocayı yitirmiş bulunuyoruz. Talas hocanın akademik ve toplumsal yaşamdaki …

  Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ[2]** Cahit Talas, doktora öğrenimine başladığı 1943 yılından başlatılırsa ve hastalığı nedeniyle ilgisini elinde olmaksızın sürdüremediği son yıllar göz önüne alınmazsa, ömrünün yarım yüzyılına yaklaşan bölümünde, önderi ve öncüsü olduğu Sosyal Politika bilimine katkısını hem akademik düzeyde ve hem de alanda kesintisiz sürdüren bir bilim insanıdır. Sözünü ettiğim giderek yalnızlaştığı ve …

Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ[1]* SUMMARY Turkey has ratified the Revised European Social Charter and the Amending Protocol of 1991 which brings some changes in the control system based on the national reports. New Social Charter’s 91 paragraphs out of 98 have been accepted with reserves on the 5th and 6th articles which concern trade union …

Prof. Dr. Zeki ERDUT[2] ABSTRACT Economic, Social and Political Effects of Informal Employment The extent of informal employment is generally seen as a reflection of the form of capital accumulation that has taken a particular shape in the globalization process. While informal employment expands worldwide, it is recorded that formal employment shrinks and working conditions …

Recep KAPAR[1] ABSTRACT The many working in the informal economy endure precarious work and irregular and insecure income with little or no access to the means of social protection. As the right to form unions is a fundamental human right every worker should have the protection provided by trade unions and this right must be …

Dr. Özlem ÇAKIR[1]* ABSTRACT When the studies on job insecurity investigated, it is seen that the issue limited to framework legal regulation, liberal economic policy and new organization structures. The effects of job insecurity on employees’ job attitudes and behaviors did not receive much attention in previous research. The importance of working and it’s instrumental, …

H. Şebnem SEÇER[1]* ABSTRACT This study involves the sociological analysis of strikes. Generally, strikes are analyzed in terms of legal issues. But moving from the point of view that strikes as a form of industrial conflict and a action which is based on logic of collective action, it is suggested that strike is a social …

Prof. Dr. Devrim ULUCAN[1] Öğr. Gör. Seçkin NAZLI[2] T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2006/16542 Esas 2006/22125 Karar 31.1.2006 Tarih DAVA: Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya …