Kategorideki yazılar

1.Sayı-Çalışma ve Toplum


  Prof. Dr. Ali GÜZEL* I. Giriş 1. Bilindiği üzere, işletmeler geleneksel olarak, belirsiz ve tam süreli iş sözleşmesine göre çalışan kendi işçileri, teknolojileri ve organizasyonlarıyla mal veya hizmet üretimini gerçekleştirir, çok sınırlı bir biçimde uzmanlık gerektiren işleri ve asıl işe yardımcı işleri taşeron ya da alt işveren olarak nitelendirilen başka işverenlere yaptırırlar. İş Hukuku …

KARAR 2: Federal İş Mahkemesinin 09. 10. 2003 tarih ve 6 AZR 512/02 sayılı kararıdır. Göreve Çağrılmayı Bekleme Olayının Ödenmesi İşgörenin Alman Hizmetliler Sözleşmesi Kanununun 15. maddesinin 6b fıkrasının 2. bendine göre göreve çağrılmayı beklemenin düzenlenmesinde ödeme yapılması gerekmektedir. 1- Davalının Essen İş Mahkemesine temyiz başvurusu reddedilmiştir. 2- Davalı temyiz masraflarını üstlenmek zorundadır. OLAY Taraflar …

  Kuvvet LORDOĞLU “Türkiye’de gelinen sendikal örgütlenme yapısı açısından da sendikal demokrasinin yaşam bulacağı koşullar henüz bulunmamaktadır. Her şeyden önce üye örgüt iradesine dayanan bir sendikalaşma yoktur… Sendikalarda da liderlik özelliği ile demokrasi bağdaşmaz. Çünkü liderler sendikal demokrasinin ilkeleri olan çoğulculuğu, katılımcılığı ve açıklığı sevmezler.” (Petrol-İş Sendikası Eğitim Notları-3) Giriş; Türkiye’de dünyada sendikal hareketin uzunca …

Dr. Recep MAKAS I. Giriş Ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılması (kurumsal bütünleşme- Tek çatı ilkesi) konusu kırk yılı aşkın bir süredir tartışılan, ancak üzerinde ciddi çalışmaların yapılmadığı bir husustur. Planlı döneme geçilmesinden itibaren, beş yıllık kalkınma planlarının çoğunda kurumsal bütünleşme hedeflenmiş olmakla beraber, bununla ne anlaşılması gerektiği, kurumsal bütünleşmenin kapsam ve düzeyi tam olarak …

Prof. Dr. Erinç YELDAN[1]* Giriş Türkiye tüm 1990 -sonrası on- yılı istikrarsızlık—kriz—büyüme—kriz—istikrarsızlık sarmallarına dayalı, inişli çıkışlı bir konjonktür ile geçirdikten sonra, 2000 Kasım’ından bu yana topyekün bir iktisadi ve siyasi krizin cenderesine sürüklenmiştir. Söz konusu kriz sürecinin en önemli unsurlarından birisi dış borç dinamiklerinin ulusal ekonomi üzerine olan giderek artan yüküdür. Kriz üzerine bugüne değin …

KARAR 2: Federal İş Mahkemesinin 09. 10. 2003 tarih ve 6 AZR 512/02 sayılı kararıdır. Göreve Çağrılmayı Bekleme Olayının Ödenmesi İşgörenin Alman Hizmetliler Sözleşmesi Kanununun 15. maddesinin 6b fıkrasının 2. bendine göre göreve çağrılmayı beklemenin düzenlenmesinde ödeme yapılması gerekmektedir. 1- Davalının Essen İş Mahkemesine temyiz başvurusu reddedilmiştir. 2- Davalı temyiz masraflarını üstlenmek zorundadır. OLAY Taraflar …