Yargıtay Kararlarında arama yapmak için aşağıdaki arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Çalışma ve Toplum Dergisi 60. Sayı

60. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayıyı yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış, Av. Şinasi Yeldan anısına, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse hocalarımızın editörlüğünde hazırladık. Kendilerine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

60. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 2 adet HGK, 1 adet Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ve 1 adet Bölge Adliye Mahkemesi kararı yayımlanmıştır.

Yazarlarımıza, makaleleri büyük bir titizlikle inceleyen hakemlerimize, her zaman olduğu gibi derginin basımında büyük emek veren Birleşik Metal-İş Basın Yayın Servisindeki arkadaşlarımıza ve emeği geçen, eleştirileri ve önerileriyle katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 61. sayıda birlikte olmayı diliyoruz.

Yayın Yönetmeni
Dr. Murat Özveri

60. sayımızla tekrar merhaba. Bu sayıyı yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adamış, Av. Şinasi Yeldan anısına, Prof. Dr. Erinç Yeldan ve Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse hocalarımızın editörlüğünde hazırladık. Kendilerine Yayın Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz. 60. sayımızda da Yargıtay 9,10,21 ve 22. HD’lerinin, vermiş olduğu toplam 70 adet karar, 2 adet HGK, 1 adet Yargıtay İçtihadı …

SUNUŞ Şinasi Yeldan 1930 yılında Pamukova’da doğdu.Anne ve babası Selanik göçmeni, dört erkek çocuklu bir ailede İzmit’te büyüdü.Babası savaş yıllarında İzmit SEKA kağıt fabrikasında işçi olarak çalışırken, fabrikaya atık kağıt olarak getirilen posta pullarını satarak önce İzmit Lisesi’ni, sonra da İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Kocaeli Barosu’nda avukat olarak 1958 yılında mesleğine başladı.1961’de Türkiye İşçi Partisi …

  Berrak BURÇAK[2]* Öz: Bu yazı 10 Kasım 2017’de aramızdan ayrılan 1961-1971 dönemi Türkiye İşçi Partisi Kocaeli İl Başkanı, 1978-1980 dönemi Kocaeli Baro Başkanı, Selüloz-İş, Türk Harb-İş, Keramik-İş, Hürcam-İş ve Maden-İş Kocaeli Bölge sendikalarının hukuk müşaviri, avukat Şinasi Yeldan’ın 1961-1971 yılları arasında işçi haklarını iyileştirmek adına verdiği mücadeleyi avukatlık mesleği açısından incelemektedir. Bütün hayatı boyunca …

  Ahmet ÖNCÜ[1]* Özgür Mutlu ULUS[2]** Öz: Bu çalışma Türkiye’de 1960-1971 yılları arasında öne çıkan radikal sol hareketlerin, Türkiye’deki kapitalist toplumsal oluşumun yapısal özelikleri ile sosyalizme geçiş stratejisi tartışmaları bağlamında, devleti nasıl kavramlaştırmış olduklarını incelemektedir. Çalışmanın analitik çerçevesi, Japon Marksist kuramcı Kojin Karatani’nin Dünya Tarihinin Yapısı kitabında geliştirdiği mübadele tarzlarına odaklanan yaklaşımdan hareketle oluşturulmuştur. Karatani, …

  Ceyhun GÜLER[1]* Öz: 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi, Türkiye’de sosyal ve demokratik hakların belirli bir dönem askıya alınmasına, sonrasında ise kısıtlanmasına neden olmuştur. Başta DİSK olmak üzere Türkiye sendikal hareketi bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Söz konusu dönemde Avrupa sendikal hareketi Türkiye’de yaşanan gelişmelerle yakından ilgilenmiştir. Bu çalışmada, 1980 döneminde Avrupa sendikal hareketinin DİSK ve …

Oğuz OYAN[1]* Öz: Bu çalışmada 16 Nisan 2017 tarihinde halkoylamasına sunulan “TC Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve ilgili yönetmelik ve kanun maddeleri incelenmekte; Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden yapılanması üzerine değerlendirilmektedir. Anahtar kelimeler: Being a Research Assistant in Turkey within the Context of Flexible and Precarious Work Abstract: In this paper, the “Law on Restructuring of …

Özlem KIZIL VOYVODA[2]* Ebru VOYVODA[3]** Öz: Günümüzde enerji sorunu ve bu sorun çerçevesinde enerji sektörü global ekonomi gündeminin temel parçalarından birini oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi için de enerji sektörü, enerji piyasası ve bu piyasanın düzenlenmesi/idaresi ekonominin temel gündem maddeleri arasındadır. Bu çalışma, 1980-sonrası dönemde, Türkiye’de enerji sektörünün yapılandırma sürecindeki yasal düzenlemelerin, (devlet)-piyasa ilişkilerinin inşası çerçevesinde bir …

  Hasan BAKIR[1]* Erdal EROĞLU[2]** Öz: Kapitalizm içerisine sürüklendiği krizden çıkış yolunu sermaye birikiminin yeniden değerlenebileceği alanların genişletilmesinde ve emeğin daha ucuz, esnek ve güvencesiz biçimlerde istihdam edilmesinde bulmaktadır. 1980’li yıllardan itibaren tüm dünya ülkelerinde uygulana gelen neo-liberal politikaların amacı da eğitim, sağlık ve barınma gibi emeğin yeniden üretimi için gerekli temel ihtiyaçların metalaştırılması ve …

  Serdar ŞAHİNKAYA[2](**) Öz: Cumhuriyetin ilk dört yılı büyük bir onarımla geçmiştir. Devletin örgütlenmesinde kurumsallaşma gayretleri nerede ise tamamlanmış, ekonominin inşasında da politika tartışmaları hızlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal ve Cumhuriyetin kadroları, dört yaşındaki genç Cumhuriyeti geleceğe taşımak üzere netleşmek amacıyla üç büyük sayımı gerçekleştirdiler: Nüfus Sayımı, Tarım Sayımı ve Sanayi Sayımı. 13.640.270 kişilik ulus devletin …

  A. Suut DOĞRUEL[1]* Fatma DOĞRUEL[2]** Öz: Küreselleşme ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin sanayi yapılarını derinden etkiledi. Bu süreçte Asya ve özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde gözlenen hızlı sanayileşme bu ülkelerin başarıı ekonomik büyümelerine katkı yaptı. Aynı süreçte dünyanın başka bölgelerinde sanayisizleşme önde gelen sorunlardan biri oldu. Genel olarak sanayisizleşme farklı iktisat politikaları …

  Gökhan ATILGAN Öz: Bu makale, Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları adlı eserinin Türkiye burjuvazisi hakkında yapılacak çalışmalara sağlayabileceği katkılar üzerinedir. Memleketimden İnsan Manzaraları’nda Kurtuluş Savaşından İkinci Dünya Savaşına kadar geçen tarihsel dönemde rol alan yedi farklı burjuva karaktere yer verilir. Nâzım Hikmet, eserinde, dönemin Türkiye’sini ve dünyasını Türkiye burjuvazisini temsil etmek üzere yarattığı bu …

  Ziya ÖNİŞ[1]* Ezgi ÖZÇELİK[2]** Öz: Bu çalışmanın amacı, ekonomik eşitsizlik araştırmalarında giderek daha çok ilgi çekmeye başlayan servet eşitsizliği olgusuna dair güncel verileri değerlendirmek ve bu olgunun küreselleşmeye ve demokrasinin geleceğine yönelik olumsuz etki ve yansımalarını tartışmaktır. Servet eşitsizliği sorununun gelişmiş “küresel kuzey” ve yükselen “küresel güney” ülkelerinin ortak sorunu olduğu çalışmamızda açıkça vurgulanmaktadır. …

A. Erinç YELDAN[1]* Öz: Bu çalışmada bölüşüm, sermaye birikimi ve iktisadi büyüme üzerine üç almaşık iktisadi düşünce paradigması –neoklasik, Marxgil ve yeni-Keynesçi (Kaldorgil), bağlamında gerek kuramsal, gerekse ampirik düzeyde tartışılmaktadır. Türkiye ekonomisinin güncel verilerinden hareketle, ulual ekonominin uzun dönem farkıl / almaşık düşüngülerin varsayımları altında denge patikası oluşturulmakta ve karşılaştırılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Neoklasik büyüme, Marxgil …

  C. P. CHANDRASEKHAR[1]* Jayati GHOSH[2]** Abstract: In this paper we dwell on the post-2009 crisis episode of the global economy and discuss how the legitemacy of global capitalism had been undermined. We argue that the crisis had questioned the solvency of many financial institutions including some banks, necessitating a massive bail-out, which included bank …

Sermeye Hareketleri ve Türkiye’nin Beş Krizi Korkut BORATAV[1]* Öz: 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin ardından Türkiye sermaye girişlerindeki ani durma ve canlanmalar sonucunda 1994, 1998-99, 2001, 2008-2009 yıllarında ve Mart (ya da alternatif olarak Ağustos) 2018 başlamış olan ve halen sürmekte olan beş kriz yaşadı. Önceki dört krizi ve etkilerini başka çalışmalarımda inceledim. Bu çalışmanın …

Özgür ORHANGAZİ[2]* Öz: Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda büyük bir yapısal dönüşüm yaşamış ve tarımın milli gelir ve istihdam içerisindeki payı hızlı bir biçimde düşmüştür. Bu süreçte proleterleşme artmış ve Türkiye giderek daha fazla bir ‘ücretliler toplumu’ haline gelmiştir. Ne var ki ekonominin ve özellikle sanayi sektörünün istihdam yaratma kapasitesi görece düşük kalmıştır. Bunun sonucu yüksek …

Anıl DUMAN[1]* Öz: Bireysel gelir dağılımı ve ilgili sosyal politikalar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için özellikle son yıllarda sıkça çalışılan bir konudur. Fakat bireysel gelir dağılımı ile fonksiyonel gelir dağılımı arasındaki ilişki ve Türkiye gibi ülkelerde zaman içerisindeki farklı seyirleri yeterince araştırılmamıştır. Türkiye’de 1990’ların ortasından itibaren emeğin gelirden aldığı pay hızla düşmüş …

Pınar BEDİRHANOĞLU[1]* Öz: 2000’li yıllar dünya kapitalizminin siyasi ve sınıfsal çelişkilerinin, başka politikaların yanı sıra, artan hanehalkı borçlanması yoluyla idare edilmeye çalışıldığı yıllardır. ABD’nin 2000’lerin başından itibaren uyguladığı parasal genişleme politikalarından beslenen bu sürecin, 2013’ten itibaren yine ABD’deki para politikası değişiklikleriyle sonuna gelinmiş görünmektedir. Bu makale, son yıllarda dünya çapında artan otoriterleşme eğilimlerini bu tarihsel …

Ömer Faruk ÇOLAK[1] Öz: Küreselleşme 1980’li yıllardan başlayarak, hizmet ve para ticaretinin serbestleşmesi olarak dünyayı egemenliği altına almıştır. Bu egemenlik, 1990’lı yıllarda iyice hissedilmiştir. Ülkelerin hızlı büyüme istediği finansal para akımını küreselleşme sürecinde hızlandırmıştır. Ülkeler hızla borçlanırken, fon akımı fazlası olan ülkelerde de özel kesim, hanehalkı ve kamu borçlanmasını artırmıştır. Bu durum menkul ve gayrimenkul …

Serdal BAHÇE[1]* Ahmet Haşim KÖSE[2]** Öz: Türkiye Ekonomisi çok uzun bir süredir yapısal bir krizin içinde debelenmektedir. Bu yapısal kriz tekil makroiktisadi değişkenlerin oynaklığından ziyade Türkiye kapitalizminin dünya kapitalizmine eklemlenme tarzından kaynaklanmaktadır. Son bir yıldır yapısal krizin tüm eğilimleri açıkça ortaya çıkmış durumdadır. Yapısal krizin bir sermaye birikimi krizi olduğu bazı yapısal değişkenlerin gidişatından bellidir. …

Ümit ŞENESEN[1]* Bir şeyi ne kadar İYİ YAPTIĞINI ölçmeye kalkışmadan önce ne YAPABİLECEĞİNİ anlamak önemlidir. John. W. Tukey (1977: s.v) Öz: Bu yazıda sorgulayıcı veri çözümleme (SVÇ) yöntemlerinin kısa bir tanıtımından sonra, her biri çok yalın, anlayıp anlatması çok kolay ama fazla hassas olmayan bazı araçlar yardımıyla illerimizin işsizlik oranları ele alınarak incelenecektir. Burada elde …

Kuvvet LORDOĞLU[2]** Öz: Bu çalışma gençlerin istihdamında ortaya çıkan farkları bölgesel olarak ayrıştırmaktadır. Özellikle etnik kökene dayalı olarak işgücü piyasalarında çıkan eşitsizlikleri görmek ve bölgesel farklara vurgu yapabilmek için İstanbul ile 19 ili kapsayan Orta doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 2012-2016 yılları esas alınarak tartışmaya açılmıştır. Özellikle gelişmiş bir ekonomiye sahip olan İstanbul ile diğer …

Gül YÜCEL[1]* Öz: Bu çalışmada otomasyon trendinin meslek grupları üzerindeki etkileri incelenmektedir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki meslek gruplarının rutin yoğunluk endeksleri (RYE) hesaplanmış ve bu mesleklerdeki kadın-erkek işgücü oranlarıyla birlikte analiz edilmiştir. Ayrıca Türk kadın işçilerin mesleklerin değişen yapılarına hangi ölçüde uyum sağlayabildiği PIAAC anket sonuçları üzerinden araştırılmaktadır. Çalışmanın sonucuna göre otomasyona yüksek düzeyde elverişli olan …

Umut GÜNDÜZ[1]* İpek İLKKARACAN[2]** Abstract: Since the United Nations recommendation in 1993 to introduce domestic production into systems of national accounts, the market value of the unpaid care economy has been estimated for a wide range of countries around the world. These studies recognize the economic contribution of unpaid household work, while also making visible …

Mehmet Attila GÜLER[1]* Öz: Zonguldak Havzası 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren bölge genelinde yürütülen taşkömürü madenciliği faaliyetleri nedeniyle Türkiye işçi sınıfı tarihi açısından en özel inceleme alanlarından birini oluşturur. Havza genelinde işçi hareketlerinin ortaya çıkışı -bir istisna dışarıda bırakılırsa- tek partili dönemde başlamış, planlı dönemde ise bölge genelinde sınıf siyaseti açısından oldukça kapsamlı ve nitelikli grevler …

Derinden Gelen Kökler Maden-İş Tarihi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, basım ve yayımı TÜSTAV ve Birleşik Metal-İş Sendikası işbirliğiyle gerçekleştirilen DERİNDEN GELEN KÖKLER kitabı 2 cilt olarak yayınlandı. -Önsözden- 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası kurucu olduğu DİSK ile beraber faaliyetleri yasaklanan Maden-İş 11 yıl sonra yeniden açıldığında iş kolunda bağımsız faaliyet gösteren Otomobil-İş Sendikası ile …

Çev: Alpay HEKİMLER[1]* Avrupa Adalet Divanı Karar Tarihi : 22. 02. 2018 Sayısı : C – 103/16 Toplu işçi çıkartılması halinde, hamile olan bir işçinin de iş sözleşmesi feshedilebilir. Özü: Bir işyerinde toplu işçi çıkartılması söz konusu ise, hamile olan bir işçinin de iş sözleşmesi feshedilebilir. Ancak işten çıkartılma gerekçesi işçinin hamiliğine dayandırılamaz. Bunun ile …

MENU

Back